Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

ORDINUL PREŞEDINTELUI CNAS Nr. 729 din 17 iulie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind rambursarea şi recuperarea cheltuielilor reprezentând asistenţa medicală acordată în baza documentelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii la care România este parte, cu modificările şi completările ulterioare – actualizat la această dată

ORDINUL PREŞEDINTELUI CNAS 559 din  5 decembrie 2006 pentru aprobarea caracteristicilor tehnice şi a modalităţilor de eliberare şi utilizare ale cardului european de asigurări sociale de sănătate şi pentru aprobarea modelului certificatului provizoriu de înlocuire a cardului european de asigurări sociale de sănătate, precum şi a instrucţiunilor de completare şi a modalităţilor de eliberare şi utilizare ale acestuia,  cu modificările şi completările ulterioare – actualizat la această dată

 

DECIZIA S8 din 15 iunie 2011 privind acordarea de proteze, aparate mari și alte prestații în natură substanțiale prevăzute la articolul 33 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială,

 

DECIZIA S9 din 20 iunie 2013 privind procedurile de rambursare pentru punerea în aplicare a articolelor 35 și 41 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004

DECIZIA S10 din 19 decembrie 2013 privind tranziția de la Regulamentele (CEE) nr. 1408/71 și nr. 574/72 la Regulamentele (CE) nr. 883/2004 și nr. 987/2009 și aplicarea procedurilor de rambursare

 

DECIZIA NR. E1 din 12 iunie 2009 privind modalitățile practice aferente perioadei de tranziție pentru schimbul de date pe cale electronică menționat la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului

 

 

DECIZIA NR. H1 din 12 iunie 2009 privind cadrul pentru tranziția de la Regulamentele (CEE) nr. 1408/71 și (CEE) nr. 574/72 ale Consiliului la Regulamentele (CE) nr. 883/2004 și (CE) nr. 987/2009 ale Parlamentului European și ale Consiliului și aplicarea deciziilor și recomandărilor Comisiei administrative pentru coordonarea sistemelor de securitate socială

 

 

DECIZIA NR. H2 din 12 iunie 2009 privind modul de funcționare și componența Comisiei tehnice pentru prelucrarea datelor din cadrul Comisiei administrative pentru coordonarea sistemelor de securitate socială

 

 

DECIZIA NR. H4 din 22 decembrie 2009 privind componența și metodele de lucru ale Comisiei de audit din cadrul Comisiei administrative pentru coordonarea sistemelor de securitate socială

 

 

DECIZIA NR. S1 din 12 iunie 2009 privind cardul european de asigurări sociale de sănătate

 

 

DECIZIA NR. S2 din 12 iunie 2009 privind specificațiile tehnice ale cardului european de asigurări sociale de sănătate (Text cu relevanță pentru SEE și pentru Acordul CE/Elveția)

 

 

DECIZIA NR. S3 din 12 iunie 2009 de definire a prestațiilor vizate de articolul 19 alineatul (1) și de articolul 27 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului, precum și de articolul 25 secțiunea A alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului

 

 

DECIZIA NR. S4 din 2 octombrie 2009 privind procedurile de rambursare pentru punerea în aplicare a articolelor 35 și 41 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004

 

 

DECIZIA NR. S5 din 2 octombrie 2009 privind interpretarea conceptului de „prestații în natură” în caz de boală sau de maternitate astfel cum este definit la articolul 1 litera (va) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului în temeiul articolelor 17, 19, 20, 22, al articolului 24 alineatul (1), al articolelor 25, 26, al articolului 27 alineatele (1), (3), (4) și (5), al articolelor 28, 34 și al articolului 36 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 și privind calcularea sumelor care urmează să fie rambursate în conformitate cu articolele 62, 63 și 64 din Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului

 

 

DECIZIA NR. S6 din 22 decembrie 2009 privind înregistrarea în statul membru de reședință în temeiul articolului 24 din Regulamentul (CE) nr. 987/2009 și întocmirea evidențelor prevăzute la articolul 64 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 987/2009

 

 

DECIZIA NR. S7 din 22 decembrie 2009 privind tranziția de la Regulamentele (CEE) nr. 1408/71 și (CEE) nr. 574/72 la Regulamentele (CE) nr. 883/2004 și (CE) nr. 987/2009 și aplicarea procedurilor de rambursare

 

 

Document de deschidere de drepturi la tratament planificat Regulamentele UE 883/04 şi 987/09

 

 

Înregistrare pentru asigurare medicală Regulamentele UE 883/04 şi 987/09

 

 

REGULAMENTUL (CE) NR. 883/2004 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN Ș I AL CONSILIULUI din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială

 

 

REGULAMENTUL (CE) NR. 987/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 16  septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială

 

 

REGULAMENTUL (CE) NR. 988/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 16  septembrie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială și de stabilire a conţinutului anexelor acestuia

 

Tratament medical pentru fostul lucrător transfrontalier în ţara în care a lucrat anterior Regulamentele UE 883/04 şi 987/09