Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

Pachetul de servicii pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/ Confederaţiei Elveţiene, titulari de card european de asigurări sociale de sănătate, în perioada de valabilitate a cardului, pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/ Confederaţiei Elveţiene, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza regulamentului ce nr. 883 al parlamentului european şi al consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială și pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii


Asistența medicală primară

1. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/ Confederaţiei Elveţiene, titulari de card european de asigurări sociale de sănătate, în perioada de valabilitate a cardului, beneficiază în asistenţa medicală primară de serviciile prevăzute la Capitolul I lit. A punctul 1, subpunctele 1.1 şi 1.2 şi la Capitolul II lit. A, punctul 1.1, subpunctul 1.1.2.


2. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/ Confederaţiei Elveţiene, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. 883 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială beneficiază în asistenţa medicală primară de serviciile prevăzute la Capitolul II lit A.


3. Pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, pot beneficia, după caz, de serviciile medicale prevăzute la Capitolul I lit. A punctul 1 subpunctele 1.1 şi 1.2 din prezenta anexă sau de serviciile medicale prevăzute la Capitolul II lit. A din prezenta anexă în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale.


Asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile clinice

1. Pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/ Confederaţiei Elveţiene, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004, furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate acordă servicii medicale numai pe baza biletului de trimitere în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, cu excepţia situaţiei în care pacienţii respectivi beneficiază de servicii medicale programate, acordate cu autorizarea prealabilă a instituţiilor competente din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/ Confederaţiei Elveţiene. Pachetul de servicii este cel prevăzut la cap. II lit. B din prezenta anexă.


2. Pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/ Confederaţiei Elveţiene, titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate, în perioada de valabilitate a cardului, furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate nu solicită bilet de trimitere pentru acordarea de servicii medicale în ambulatoriu. Pachetul de servicii este cel prevăzut la Cap. I lit. B punctul 1subpunctele 1.1 şi 1.2 şi la cap. II lit. B punctul 1 subpunctul 1.2 din prezenta anexă.


3. Pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, care au dreptul şi beneficiază de servicii medicale acordate pe teritoriul României, pachetul de servicii este cel prevăzut la cap. II lit. B din prezenta anexă, sau după caz, de serviciile medicale prevăzute la Cap. I lit. B punctul 1 subpunctele 1.1 şi 1.2 din prezenta anexă, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale. Serviciile medicale prevăzute la Cap. II lit. B din prezenta anexă, se acordă numai pe baza biletului de trimitere în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România.


Asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatea de reabilitare medicală

1. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/ Confederaţiei Elveţiene, titulari de card european de asigurări sociale de sănătate, în perioada de valabilitate a cardului, beneficiază în ambulatoriul de specialitate pentru specialitatea clinică reabilitare medicală, de consultațiile prevăzute la cap. II lit. C punctul 1, subpunctul 1.1 din prezenta anexă, devenite necesare pe timpul şederii temporare în România şi acordate pe baza biletelor de trimitere eliberate de medicii de familie, respectiv de medicii de specialitate.


2. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/ Confederaţiei Elveţiene, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. 883 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, beneficiază în ambulatoriul de specialitate pentru specialitatea clinică reabilitare medicală, de serviciile medicale prevăzute la cap. II.lit. C din prezenta anexă. Furnizorii de servicii medicale în asistența medicală ambulatorie de specialitate acordă servicii medicale numai pe baza biletului de trimitere în aceleași condiții ca și persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, cu excepția situației în care pacienții respectivi beneficiază de servicii medicale programate acordate cu autorizarea prealabilă a instituțiilor competente din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/ Confederaţiei Elveţiene.


3. Pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, beneficiază în ambulatoriul de specialitate pentru specialitatea clinică reabilitare medicală, de serviciile medicale prevăzute la cap. II lit. C din prezenta anexă, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale.


Asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatea medicină dentară

1. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/ Confederaţiei Elveţiene, titulari de card european de asigurări sociale de sănătate, în perioada de valabilitate a cardului, beneficiază în ambulatoriul de specialitate de medicină dentară, de serviciile medicale de medicină dentară prevăzute la cap. I lit. E din prezenta anexă, devenite necesare pe timpul şederii temporare în România


2. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/ Confederaţiei Elveţiene, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. 883 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, beneficiază în ambulatoriul de specialitate de medicină dentară, de serviciile medicale de medicină dentară prevăzute la cap. II lit. D din prezenta anexă


3. Pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, pot beneficia, după caz, de serviciile medicale de medicină dentară prevăzute la cap. II lit. D din prezenta anexă sau de serviciile medicale de medicină dentară prevăzute la cap. I lit. E din prezenta anexă, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale.


Asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile paraclinice

1. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/ Confederaţiei Elveţiene, titulari de card european de asigurări sociale de sănătate, în perioada de valabilitate a cardului, beneficiază în ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile paraclinice, de serviciile medicale prevăzute la cap. II lit. E, pe baza biletelor de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice eliberate de medici de familie, respectiv de medici de specialitate din specialităţile clinice pentru situaţiile care se încadrează la Capitolul II lit. A punctul 1.1, subpunctul 1.1.2 respectiv la Capitolul II lit. B pct.1, subpunctul 1.2 din prezenta anexă.


2. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/ Confederaţiei Elveţiene, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. 883 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, beneficiază în ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile paraclinice, de serviciile medicale prevăzute la cap. II litera E din prezenta anexă. Furnizorii de servicii medicale în asistența medicală ambulatorie de specialitate acordă servicii medicale numai pe baza biletului de trimitere în aceleași condiții ca și persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, cu excepția situației în care pacienții respectivi beneficiază de servicii medicale programate acordate cu autorizarea prealabilă a instituțiilor competente din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/ Confederaţiei Elveţiene.


3. Pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, beneficiază în ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile paraclinice, de serviciile medicale prevăzute la cap. II litera E din prezenta anexă, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale.


Asistența medicală spitalicească

1. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/ Confederaţiei Elveţiene, titulari de card european de asigurări sociale de sănătate, în perioada de valabilitate a cardului, beneficiază de serviciile prevăzute la Capitolul I litera C din prezenta anexă. Pentru aceste servicii medicale, furnizorii de servicii medicale spitaliceşti nu solicită bilet de internare.


2. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţiei Elveţiene, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. 883 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, beneficiază în asistenţa medicală spitalicească, de serviciile prevăzute la Capitolul II litera F din prezenta anexă. Furnizorii de servicii medicale spitaliceşti acordă serviciile medicale prevăzute la Capitolul II lit. F din prezenta anexă, pe baza biletului de internare în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, cu excepţia situaţiei în care pacienţii respectivi beneficiază de servicii medicale programate, acordate cu autorizarea prealabilă a insituţiilor competente din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/ Confederaţiei Elveţiene.


3. Pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, pot beneficia, după caz, de serviciile medicale prevăzute la Capitolul I litera C din prezenta anexă, sau de serviciile medicale prevăzute la Capitolul II litera F din prezenta anexă, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale.


Serviciile medicale prevăzute la Cap. II lit. F din prezenta anexă, se acordă pe baza biletului de internare în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România.


Consultații de urgență la domiciliu și activități de transport sanitare neasistat

1. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/ Confederaţiei Elveţiene, titulari de card european de asigurări sociale de sănătate, în perioada de valabilitate a cardului beneficiază de serviciile medicale prevăzute la cap. I I lit. G pct. 1 şi pct. 2, subpunctele 2.1 şi 2.2 din prezenta anexă.


2. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/ Confederaţiei Elveţiene, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. 883 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, beneficiază de serviciile medicale prevăzute la cap. I I lit. G din prezenta anexă.


3. Pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, pot beneficia după caz, de serviciile medicale prevăzute la cap. II lit. G punctul 1 și punctul 2 subpunctele 2.1 și 2.2 sau cap. I I lit. G din prezenta anexă, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale.


Îngrijiri medicale la domiciliu și îngrijiri paliative la domiciliu

1. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/ Confederaţiei Elveţiene, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. 883 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, beneficiază de pachetul de servicii medicale de bază pentru îngrijiri medicale la domiciliu şi îngrijiri paliative la domiciliu prevăzut la Capitolul II lit. H din prezenta anexă.


2. Pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, beneficiază de pachetul de servicii medicale de bază pentru îngrijiri medicale la domiciliu şi îngrijiri paliative la domiciliu, prevăzut la Capitolul II lit. H din prezenta anexă, în condiţiile stabilite de respectivele documente internaţionale.


Asistența medicală de reabilitare medicală și recuperare în sanatorii și preventorii 

1. Pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/ Confederaţiei Elveţiene, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004, furnizorii de servicii medicale de recuperare-reabilitare acordă serviciile medicale prevăzute la Capitolul II litera I din prezenta anexă, numai pe baza biletului de trimitere în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, cu excepţia situaţiei în care pacienţii respectivi beneficiază de servicii medicale programate, acordate cu autorizarea prealabilă a instituţiilor competente din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/ Confederaţiei Elveţiene.


2. Pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, care au dreptul şi beneficiază de servicii medicale acordate pe teritoriul României, se acordă serviciile medicale prevăzute la Capitolul II litera I din prezenta anexă, numai pe baza biletului de trimitere în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale.


Medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu

1. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/ Confederaţiei Elveţiene, titulari de card european de asigurări sociale de sănătate, în perioada de valabilitate a cardului, beneficiază de medicamentele prevăzute la Capitolul II lit. J din prezenta anexă.


2. Pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/ Confederaţiei Elveţiene, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 se acordă medicamente în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, respectiv medicamentele prevăzute la Capitolul II litera J din prezenta anexă.


3. Pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, se acordă medicamente în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, respectiv medicamentele prevăzute la Capitolul II litera J din prezenta anexă, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale.


Dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale în ambulatoriu

1. Pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/ Confederaţiei Elveţiene, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 se acordă dispozitive medicale în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, respectiv dispozitivele prevăzute la Capitolul II litera K din prezenta anexă.


2. Pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, se acordă dispozitive medicale în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din
România, respectiv dispozitive medicale prevăzute la Capitolul II litera K din prezenta anexă, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale.

Fișiere atașate

anexa 6.pdf