Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

1. Pachetul de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie pentru specialităţile clinice cuprinde următoarele tipuri de servicii medicale:


1.1 servicii medicale - consultaţii pentru situatiile de urgența medico-chirurgicală,
1.2 servicii medicale curative - consultaţii pentru afectiuni acute, subacute și acutizări ale bolilor cronice
1.3 servicii medicale curative - consultaţii pentru afecţiuni cronice
1.4 depistarea de boli cu potenţial endemo-epidemic
1.5 servicii de planificare familială
1.6 servicii diagnostice şi terapeutice
1.7 servicii de sănătate conexe actului medical


1.1 Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală: asistenţă medicală de urgenţă - anamneză, examen clinic şi tratament- se acordă în limita competenţei şi a dotării tehnice a cabinetului medical în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea medicul de specialitate Asistenţa medicală de urgenţă se referă la cazurile de cod roşu, cod galben şi cod verde prevăzute în anexa nr. 9 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 2021/691/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV "Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, pentru care medicul de specialitate acordă primul ajutor şi dacă este cazul, asigură trimiterea pacientului către structurile de urgenţă specializate sau solicită serviciile de ambulanţă, precum şi la cazurile de cod verde prevăzute în anexa nr. 9 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 2021/691/2008, ce pot fi rezolvate la nivelul cabinetului medical.


1.1.1. Se acordă o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată, pentru care s-a acordat primul ajutor sau care a fost rezolvată la nivelul cabinetului medical.


1.1.2. Condițiile acordării se stabilesc prin norme.


1.2 Consultaţia medicală de specialitate pentru afecţiuni acute şi subacute precum și acutizări ale bolilor cronice, cuprinde:

 


1.2.1. Pentru acelaşi episod de boală acută/subacută/acutizări ale bolilor cronice, se acordă maximum 3 consultaţii pe asigurat, necesare pentru stabilirea diagnosticului, a tratamentului şi a evoluţiei cazului.


1.2.2. Consultaţia medicală de specialitate se acordă pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic de specialitate numai pentru cazurile în care asiguratul a avut biletul de trimitere iniţial eliberat de medicul de familie şi numai în condiţiile în care medicul trimiţător se află în
relaţie contractuală - contract sau convenţie - cu casa de asigurări de sănătate. Fac excepţie de la prevederile anterioare cazurile de urgenţă medico-chirurgicală şi consultaţiile pentru afecţiunile stabilite prin norme, serviciile de planificare familială care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu.


1.2.3. Prezentarea pacientului la medicul de specialitate la solicitarea acestuia, pentru a doua şi a treia consultaţie în vederea stabilirii diagnosticului şi/sau tratamentului, se face direct, fără alt bilet de trimitere.


1.2.4. Pentru asigurații cu diagnostic deja confirmat la externarea din spital, se acordă maximum două consultaţii pentru:

 


1.2.4.1. Medicul de specialitate are obligaţia de a informa medicul de familie, prin scrisoare medicală, despre planul terapeutic stabilit iniţial precum şi orice modificare a acestuia, la momentul în care aceasta a survenit.


1.2.4.2. Pentru situaţiile prevăzute la punctul 1.2.4. nu este necesar bilet de trimitere.


1.3 Consultaţia medicală de specialitate pentru afecţiuni cronice, cuprinde:

 


1.3.1. Pentru evaluarea clinică şi paraclinică, prescrierea tratamentului şi urmărirea evoluţiei asiguraților cu afecţiuni cronice, pentru una sau mai multe boli cronice monitorizate în cadrul aceleiași specialități, se acordă o consultaţie pe lună sau pe trimestru pe asigurat, după caz.


1.3.2. Consultaţia medicală de specialitate se acordă pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic de specialitate numai pentru cazurile în care asiguratul a avut biletul de trimitere iniţial eliberat de medicul de familie şi numai în condiţiile în care medicul trimiţător se află în relaţie contractuală -contract sau convenţie- cu casa de asigurări de sănătate. Fac excepţie de la prevederile anterioare consultaţiile pentru afecţiunile stabilite prin norme şi serviciile de planificare familială care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu.


1.3.3. Prezentarea asiguratului la medicul de specialitate la solicitarea medicului, pentru a doua şi a treia consultaţie în cadrul unui trimestru, se face direct, fără alt bilet de trimitere


1.3.4. Pentru asigurații cu diagnostic deja confirmat la externarea din spital, se acordă maximum două consultaţii pentru:

 


1.3.4.1. Medicul de specialitate are obligaţia de a informa medicul de familie, prin scrisoare medicală, despre planul terapeutic stabilit iniţial precum şi orice modificare a acestuia, la momentul în care aceasta a survenit.


1.3.4.2. Pentru situaţiile de mai sus nu este necesar bilet de trimitere.


1.3.5. Pentru asigurații care au bilet de trimitere de la medicul de familie, în cadrul managementului integrat al factorilor de risc cardiovascular - HTA, dislipidemie şi diabet zaharat tip 2, al bolilor respiratorii cronice – astm bronșic si BPOC şi al bolii cronice de rinichi, medicul de specialitate efectuează în cabinet proceduri/recomandă după caz, investigații paraclinice suplimentare față de cele recomandate de medicul de familie.


1.3.6. Condițiile acordării consultațiilor prevăzute la punctul 1.3 se stabilesc prin norme.


1.4 Depistarea de boli cu potenţial endemo-epidemic - examen clinic, diagnostic prezumtiv, trimiterea la spitalele de specialitate pentru confirmare şi tratament. Bolile cu potenţial endemo-epidemic sunt cele prevăzute la punctul II din anexa la H.G. nr. 1186/2000 pentru aprobarea listei cuprinzând urgenţele medico-chirurgicale precum şi bolile infecto-contagioase din grupa A pentru care asiguraţii beneficiază de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă fără condiţii de stagiu de cotizare.


1.4.1. Se acordă o singură consultaţie per persoană asigurată pentru fiecare boală cu potenţial endemo-epidemic suspicionată şi confirmată.


1.5 Consultaţii pentru acordarea serviciilor de planificare familială:


a) consilierea femeii privind planificarea familială;
b) indicarea unei metode contraceptive la persoanele fără risc.


1.5.1. Consultaţia poate cuprinde, după caz, numai serviciul prevăzut la litera a) sau serviciile prevăzute la literele a) şi b) şi se acordă două consultaţii pe an calendaristic, pe asigurat.


1.5.2. Serviciile de planificare familiala permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu.


1.5.3. Condițiile acordării se stabilesc prin norme.


1.6 Servicii diagnostice şi terapeutice


1.6.1 Interpretarea ecografiei generale - abdomen și pelvis - şi EKG-ului standard. Aceste servicii pot fi furnizate la distanţă prin sisteme de telemedicină rurală dezvoltate de Ministerul Sănătăţii, în condițiile stabilite prin norme; în vederea acordării, nu este necesar bilet de trimitere.


1.6.2. Procedurile diagnostice şi terapeutice care se realizează în ambulatoriul de specialitate sunt nominalizate în tabelul de mai jos. Condițiile acordării se stabilesc prin norme.


A. Proceduri diagnostice simple

 

B. Proceduri diagnostice de complexitate medie

 

C. Proceduri diagnostice complexe

 

D. Proceduri terapeutice/tratamente chirurgicale simple

 

E. Proceduri terapeutice/tratamente chirurgicale complexe roceduri texe

 

F. Proceduri terapeutice/tratamente medicale simple

 

G. Proceduri terapeutice/tratamente medicale de complexitate medie

 

H. Proceduri terapeutice/tratamente medicale complexe

 

I. Tratamente ortopedice medicale

 

J. Terapii psihiatrice

 

1.7 Servicii de sănătate conexe actului medical sunt furnizate de psihologi în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică, psihoterapie și psihopedagogie specială - logopezi şi kinetoterapeuţi și pot face obiectul contractelor încheiate de casele de asigurări de sănătate cu medicii de specialitate, cu următoarele specialităţi clinice:

 


1.7.1 Lista serviciilor de sănătate conexe actului medical:


a) Neurologie şi Neurologie pediatrică
a1) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică și psihoterapie:
a1.1) - evaluare psihologică clinică și psihodiagnostic
a1.2) - consiliere psihologică clinica pentru copii/adult
a2) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihopedagogie specială - logoped
a3) servicii conexe furnizate de kinetoterapeut
a3.1) - kinetoterapie individuală
a3.2) - kinetoterapie pe grup
a3.3) - kinetoterapie pe aparate speciale:
- dispozitive mecanice
- dispozitive electromecanice
- dispozitive robotizate

 

b) Otorinolaringologie:
b1) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică și psihoterapie:
b1.1) - investigarea psihoacustică a vocii
b1.2) - psihoterapie sugestivă armată în afonii psihogene
b2) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihopedagogie specială - logoped:
b2.2) - consiliere /intervenţie de psihopedagogie specială - logoped
b2.3) - exerciţii pentru tulburări de vorbire (şedinţă)

 

c) Psihiatrie și psihiatrie pediatrică:
c1) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică și psihoterapie:
c1.1.) evaluare psihologică clinică și psihodiagnostic
c1.2.) consiliere psihologică clinica pentru copii/adult
c1.3.) consiliere psihologică clinica pentru copii (numai la recomandarea medicului cu specialitatea psihiatrie pediatrică) - într-o metodă psihoterapeutică aplicabilă copilului diagnosticat cu tulburări din spectrul autist
c1.4.) psihoterapia copilului și familiei - pentru copii (numai la recomandarea medicului cu specialitatea psihiatrie pediatrică) - într-o metodă psihoterapeutică aplicabilă copilului diagnosticat cu tulburări din spectrul autist
c2) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihopedagogie specială -logoped
- consiliere /intervenţie de psihopedagogie specială - logoped

 

d) Reumatologie
Servicii furnizate de kinetoterapeut:
d1) - kinetoterapie individuală
d2) - kinetoterapie pe grup
d3) - kinetoterapie pe aparate speciale:
- dispozitive mecanice
- dispozitive electromecanice
- dispozitive robotizate
 

e) Ortopedie şi traumatologie și ortopedie și traumatologie pediatrică

Servicii furnizate de kinetoterapeut:
e1) - kinetoterapie individuală
e2) - kinetoterapie de grup
e3) - kinetoterapie pe: aparate speciale:
- dispozitive mecanice
- dispozitive electromecanice
- dispozitive robotizate

 

f) Oncologie medicală
Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică și psihoterapie: consiliere psihologică clinică pentru copii și adulți cu afecțiuni oncologice

 

g) Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice
Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică și psihoterapie: consiliere psihologică clinică pentru copii și adulți cu diagnostic confirmat de diabet zaharat

 

h) Hematologie
Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică și psihoterapie: consiliere psihologică clinică pentru copii și adulți cu afecțiuni oncologice

 

i) Nefrologie
Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică și psihoterapie: consiliere psihologică clinică pentru copii și adulți cu insuficienţa renală cronică - dializă


1.7.2: Serviciile de kinetoterapie se acorda conform unui plan recomandat de medicul de reabilitare medicala prin scrisoare medicală.


1.7.3: Condiţiile acordarii se stabilesc prin norme.


2. Lista specialităţilor clinice pentru care se încheie contact de furnizare de servicii medicale în ambulatoriul de specialitate este prevăzută în norme

Fișiere atașate

anexa 5-ASISTENŢĂ AMBULATORIE.pdf