Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

Ordin Nr. 617 din 13 august 2007

pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobandirea calitatii de asigurat, respectiv asigurat fara plata contributiei, precum si pentru aplicarea masurilor de executare silita pentru incasarea sumelor datorate la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate

Emitent: Casa Nationale de Asigurari de Sanatate

Publicata in: Monitorul Oficial Nr. 649 din 24 septembrie 2007

Avand in vedere Referatul de aprobare al directorului general nr. DG 3.686 din 7 august 2007,
in temeiul dispozitiilor art. 211 alin. (3), art. 213 alin. (3) si (4), art. 216, art. 256 - 260, art. 261 alin. (2) si (4) si ale art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 7, ale art. 17 alin. (5) si ale art. 18 pct. 36 din Statutul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 972/2006,

presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate emite urmatorul ordin:

ART. 1
Se aproba Normele metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobandirea calitatii de asigurat, respectiv asigurat fara plata contributiei, precum si pentru aplicarea masurilor de executare silita pentru incasarea sumelor datorate la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, prevazute in anexa la prezentul ordin.

ART. 2
Directiile de specialitate ale Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si casele de asigurari de sanatate vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

ART. 3
La data intrarii in vigoare a prevederilor prezentului ordin se abroga Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 221/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contributia de asigurari sociale de sanatate, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.064 din 28 noiembrie 2005.

Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
Vasile Ciurchea

Anexa


NORME METODOLOGICE privind stabilirea documentelor justificative pentru dobandirea calitatii de asigurat, respectiv de asigurat fara plata contributiei, precum si pentru aplicarea masurilor de executare silita pentru incasarea sumelor datorate Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate

CAPITOLUL I. Dispozitii generale

ART. 1
(1) Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, denumit in continuare fondul, se constituie din contributii ale persoanelor fizice si juridice, subventii de la bugetul de stat, precum si din donatii, sponsorizari, dobanzi, venituri obtinute din exploatarea patrimoniului Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, denumita in continuare CNAS, si al caselor de asigurari de sanatate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si al Casei Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si Casei Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti, denumite in continuare CAS, precum si din alte venituri, inclusiv sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii Publice, in conditiile legii.

(2) Colectarea contributiilor persoanelor juridice sau fizice care au calitatea de angajator se face de catre Ministerul Economiei si Finantelor, prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala, denumita in continuare ANAF, in contul unic deschis pe seama CNAS, in conditiile legii, cu respectarea dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, denumit in continuare Codul de procedura fiscala.

(3) Colectarea contributiilor de la persoanele fizice, altele decat cele pentru care colectarea veniturilor se realizeaza de catre ANAF, se face in contul unic deschis pe seama CNAS, prin CAS.

ART. 2
(1) Calitatea de asigurat o au toti cetatenii romani cu domiciliul in tara, precum si cetatenii straini si apatrizii care au solicitat si au obtinut prelungirea dreptului de sedere temporara sau au domiciliul in Romania si fac dovada platii contributiei la fond, in conditiile legii si ale prezentelor norme metodologice.

(2) Calitatea de asigurat inceteaza odata cu pierderea dreptului de domiciliu sau de sedere in Romania, cu decesul sau cu declararea judecatoreasca a mortii asiguratului.

(3) Drepturile de asigurare inceteaza dupa 3 luni de la ultima plata a contributiei.

(4) Asiguratii au dreptul la pachetul de servicii medicale de la data inceperii platii contributiei la fond, urmand ca sumele restante sa fie recuperate de CAS si ANAF, in conditiile legii, inclusiv obligatiile financiare accesorii aplicate pentru creantele bugetare.

(5) Persoanele asigurate din statele cu care Romania a incheiat documente internationale cu prevederi in domeniul sanatatii beneficiaza de servicii medicale si alte prestatii acordate pe teritoriul Romaniei, in conditiile prevazute de respectivele documente internationale.

(6) Asigurarea sociala de sanatate este facultativa pentru urmatoarele categorii de persoane care nu se incadreaza in prevederile alin. (5):
a) membrii misiunilor diplomatice acreditate in Romania;
b) cetatenii straini si apatrizii care se afla temporar in tara, fara a solicita viza de lunga sedere;
c) cetatenii romani cu domiciliul in strainatate, care se afla temporar in tara.

(7) Prin sintagma care se afla temporar in tara se intelege vizita, turismul, misiunea, transportul, activitatile sportive, activitatile culturale, stiintifice, umanitare, tratamentul medical de scurta durata sau alte situatii asemanatoare care nu presupun prelungirea unui drept de sedere temporara, efectuate de catre cetatenii romani cu domiciliul in strainatate, precum si de cetatenii straini si apatrizi.

CAPITOLUL II. Contributia angajatorului

ART. 3
(1) Angajatorii au obligatia sa calculeze, sa retina si sa vireze lunar in contul deschis la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului, in a caror raza sunt luati in evidenta ca platitori de impozite si taxe, contributia datorata pentru asigurarea sanatatii personalului din unitatea respectiva, raportat la fondul de salarii realizat.

(2) Prin fond de salarii realizat, in sensul prezentelor norme metodologice, se intelege totalitatea sumelor constituite si utilizate de persoanele fizice si juridice pentru plata drepturilor salariale sau/si drepturilor asimilate salariilor, asa cum sunt definite in Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul fiscal.

(3) Orice schimbare care are loc in nivelul veniturilor va fi evidentiata in declaratia lunara privind obligatiile la fond depusa de angajator la organul fiscal teritorial la care este luat in evidenta ca platitor de impozite si taxe.

ART. 4
Contributia angajatorilor se calculeaza asupra tuturor veniturilor din salarii si asimilate salariilor.

CAPITOLUL III. Contributia asiguratilor

SECTIUNEA 1
Asiguratii care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor

ART. 5
(1) Contributia lunara a persoanelor asigurate se stabileste sub forma unei cote stabilite de lege, aplicata asupra veniturilor din salarii sau a celor asimilate acestora, care sunt supuse impozitului pe venit. Angajatorul are obligatia calcularii, retinerii si virarii lunare integrale a contributiei datorate de catre persoana asigurata in contul deschis pe seama CNAS la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului in a caror raza angajatorii sunt luati in evidenta ca platitori de impozite si taxe.

(2) Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile in bani si/sau in natura obtinute de o persoana fizica ce desfasoara o activitate in baza unui contract individual de munca, a unui raport de serviciu sau a unui statut special prevazut de lege, indiferent de perioada la care se refera, de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acorda.

(3) Veniturile asimilate salariilor cuprind orice alte sume sau avantaje de natura salariala ori asimilate salariilor care se supun impozitului pe venit, asa cum sunt definite de Codul fiscal si de Normele metodologice de aplicare a acestuia.

(4) Pentru asociatul unic cu indemnizatie lunara inscrisa in declaratia de asigurari sociale, contributia lunara se calculeaza prin aplicarea cotei stabilite de lege asupra indemnizatiei; baza de calcul a contributiei nu poate fi mai mica decat un salariu de baza minim brut pe tara, lunar.

(5) Veniturile realizate in baza functiilor de administrator si director, asa cum sunt definite de Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, reprezinta venituri asimilate salariilor asupra carora se calculeaza contributia lunara a persoanei asigurate.

(6) Persoanele care realizeaza venituri din salarii, care, potrivit Codului fiscal, nu sunt impozabile si care nu mai realizeaza alte venituri, au obligatia platii contributiei lunare calculate la un salariu de baza minim brut pe tara. Contributia se plateste in mod direct de aceste persoane la CAS pentru care au optat. Angajatorii acestor persoane nu calculeaza si nu vireaza pentru veniturile salariale realizate de acestia contributia prevazuta de lege pentru angajator.

SECTIUNEA a 2-a
Asiguratii care realizeaza venituri impozabile din activitati independente

ART. 6
(1) Veniturile realizate de persoanele care desfasoara activitati independente asupra carora se calculeaza contributia sunt veniturile comerciale si veniturile din profesii libere realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere fara personalitate juridica.

(2) Sunt considerate venituri comerciale veniturile din fapte de comert ale asiguratilor, asa cum sunt prevazute in Codul fiscal si in Normele metodologice de aplicare a acestuia.

(3) Constituie venituri din profesii libere veniturile obtinute din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar public, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament in valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate, desfasurate in mod independent, in conditiile legii.

ART. 7
(1) Persoanele care desfasoara activitati independente au obligatia de a vira trimestrial contributia aplicata asupra:
a) venitului net determinat ca diferenta intre venitul brut si cheltuielile deductibile aferente realizarii venitului, conform prevederilor Codului fiscal, realizate de persoanele care desfasoara activitati independente ale caror venituri sunt determinate pe baza contabilitatii in partida simpla;
b) venitului net determinat ca diferenta intre venitul brut si cheltuielile deductibile aferente realizarii venitului, determinate pe baza normelor de venit stabilite de Ministerul Economiei si Finantelor prin nomenclatorul activitatilor pentru care venitul se stabileste pe baza de norme de venit, in cazul persoanelor ale caror venituri sunt determinate pe baza de norme de venit.

(2) In cazul persoanelor care obtin venituri din activitati independente ale caror venituri sunt determinate pe baza de norma de venit si care beneficiaza de o reducere a normelor de venit, cota stabilita de lege se va aplica la veniturile care se supun impozitului pe venit rezultate din norma redusa, determinata potrivit reglementarilor in vigoare pentru impunerea veniturilor respective.
(3) Pentru veniturile realizate din activitati independente, contributia se plateste de persoana care le realizeaza.

ART. 8
(1) Contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente vireaza trimestrial contributia calculata la venitul estimat, pana la data de 15 a ultimei luni din fiecare trimestru.

(2) In cazul in care contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente, la finele anului, inregistreaza pierderi sau realizeaza venituri anuale sub nivelul a 12 salarii minime brute pe tara, contributia se calculeaza la nivelul unui salariu de baza minim brut pe tara pentru fiecare luna si se achita in termenul prevazut la alin. (4).

(3) Prevederile alin. (2) se aplica numai in situatia in care venitul din activitati independente este singurul venit asupra caruia se calculeaza contributia.

(4) Diferentele ramase de achitat, calculate in raport cu decizia de impunere anuala, se platesc in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere, perioada pentru care nu se calculeaza si nu se datoreaza majorari de intarziere.

(5) La expirarea termenului prevazut la alin. (4), pentru sumele datorate si ramase neachitate se vor percepe majorari de intarziere conform procedurii instituite prin Codul de procedura fiscala.

SECTIUNEA a 3-a
Asiguratii care realizeaza venituri din agricultura si silvicultura, persoane fizice care nu au calitatea de angajator si nu se incadreaza la sectiunea a 2-a

ART. 9
(1) Persoanele care realizeaza venituri din agricultura, potrivit Codului fiscal, cu exceptia persoanelor fizice care au calitatea de angajator sau care realizeaza venituri din activitati independente, au obligatia de a plati contributia asupra acestor venituri.

(2) Contributia pentru veniturile prevazute la alin. (1) se aplica asupra veniturilor care se supun impozitului pe venit.

(3) Persoanele care realizeaza venituri din silvicultura, cu exceptia persoanelor fizice care au calitatea de angajator sau care realizeaza venituri din activitati independente, au obligatia de a plati contributia asupra acestor venituri.

(4) Persoanele care realizeaza venituri de natura celor prevazute la alin. (1) si (3) vor plati contributia anual, pana la data de 25 a lunii ianuarie a anului urmator celui pentru care se face plata.

(5) Contributia datorata de persoanele care nu fac parte din familiile beneficiare de ajutor social si care realizeaza venituri din agricultura si silvicultura sub nivelul salariului de baza minim brut pe tara se stabileste asupra sumei reprezentand o treime din salariul de baza minim brut pe tara, pentru fiecare luna.

(6) Persoanele care realizeaza venituri de natura celor prevazute la alin. (5) vor plati contributia trimestrial, pana la data de 15 a ultimei luni din fiecare trimestru.

SECTIUNEA a 4-a
Asiguratii beneficiari ai indemnizatiei de somaj

ART. 10
(1) Beneficiarii indemnizatiei de somaj sunt asigurati in sistemul asigurarilor sociale de sanatate, iar contributia baneasca lunara se aplica asupra indemnizatiei de somaj si se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj.

(2) Institutia care administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj are obligatia sa calculeze si sa vireze contributia unitatilor teritoriale ale Trezoreriei Statului, in contul deschis pe seama CNAS.

SECTIUNEA a 5-a
Asiguratii care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor, venituri din dividende si dobanzi, venituri din drepturi de proprietate intelectuala

ART. 11
Persoana asigurata are obligatia platii contributiei asupra veniturilor realizate din cedarea folosintei bunurilor, veniturilor din dividende si dobanzi, veniturilor din drepturi de proprietate intelectuala realizate in mod individual si /sau intr-o forma de asociere si altor venituri care se supun impozitului pe venit numai in cazul in care nu realizeaza venituri de natura celor prevazute la art. 257 alin. (2) lit. a) - d) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare lege; baza de calcul a contributiei nu poate fi mai mica decat un salariu de baza minim brut pe tara, lunar.

ART. 12
(1) Veniturile din cedarea folosintei bunurilor sunt veniturile, in bani si/sau in natura, provenind din cedarea folosintei bunurilor mobile si imobile, obtinute de proprietar, uzufructuar sau alt detinator legal, altele decat veniturile din activitati independente.

(2) Contributia pentru veniturile prevazute la alin. (1) se aplica la venitul net din cedarea folosintei bunurilor stabilit prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut determinat potrivit Codului fiscal.

(3) Persoanele care realizeaza venituri de natura celor prevazute la alin. (1) si daca, pana la data de 31 decembrie a anului in curs, aceste venituri anuale sunt sub nivelul a 12 salarii minime brute pe tara, vor plati contributia anual pana la data de 25 a lunii ianuarie a anului urmator, calculata la nivelul a 12 salarii minime brute pe tara.

ART. 13
(1) Veniturile din dividende si dobanzi prevazute la art. 257 alin. (2) lit. e) din lege reprezinta veniturile din investitii, asa cum sunt definite acestea in Codul fiscal.

(2) Pentru veniturile din dividende care se supun impozitului pe venit, obligatia platii contributiei revine persoanelor fizice beneficiare ale acestor venituri, care vor achita contributia pana la data de 25 a lunii ianuarie a anului urmator celui in care se face plata dividendelor.

(3) Persoanele care realizeaza venituri de natura celor prevazute la alin. (2), dar care pana la data de 31 decembrie a anului in curs nu au incasat aceste venituri sau veniturile de acest fel, incasate anual, sunt sub nivelul a 12 salarii minime brute pe tara, vor plati contributia anual pana la data de 25 a lunii ianuarie a anului urmator, calculata la nivelul a 12 salarii minime brute pe tara. Diferentele ramase de achitat, calculate in raport cu dividendele care se platesc dupa data prevazuta pentru plata contributiei, se achita pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care s-a facut plata.

(4) Pentru veniturile realizate din dobanzi, contributia se aplica la veniturile brute si se vireaza de catre asiguratii care realizeaza astfel de venituri, anual, pana la data de 25 a lunii ianuarie a anului urmator celui de realizare a venitului.

(5) Persoanele care realizeaza venituri de natura celor prevazute la alin. (4) si daca, pana la data de 31 decembrie a anului in curs, aceste venituri anuale sunt sub nivelul a 12 salarii minime brute pe tara, vor plati contributia anual pana la data de 25 a lunii ianuarie a anului urmator, calculata la nivelul a 12 salarii minime brute pe tara.

ART. 14
(1) Veniturile din drepturi de proprietate intelectuala sunt veniturile realizate din valorificarea drepturilor industriale, cum ar fi: inventii, mai putin realizarile tehnice, know-how, marci inregistrate, franciza si altele asemenea, recunoscute si protejate prin inscrisuri ale institutiilor specializate, precum si a drepturilor de autor, inclusiv a drepturilor conexe dreptului de autor.

(2) Pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuala (venitul brut din care se scade cheltuiala deductibila prevazuta de Codul fiscal), obligatia platii contributiei revine persoanelor fizice beneficiare ale acestor venituri.

(3) Persoanele care realizeaza venituri de natura celor prevazute la alin. (1) si daca, pana la data de 31 decembrie a anului in curs, aceste venituri anuale sunt sub nivelul a 12 salarii minime brute pe tara, vor plati contributia anual pana la data de 25 a lunii ianuarie a anului urmator, calculata la nivelul a 12 salarii minime brute pe tara.

ART. 15
(1) Prin sintagma alte venituri care se supun impozitului pe venit, prevazuta la art. 257 alin. (2) lit. e) din lege, se intelege veniturile impozabile prevazute de Codul fiscal, altele decat cele prevazute la art. 257 alin. (2) lit. a) - d) si f) din lege.

(2) Persoanele care realizeaza veniturile prevazute la alin. (1) si care pana la data de 31 decembrie a anului in curs sunt sub nivelul a 12 salarii minime brute pe tara vor plati contributia anual pana la data de 25 a lunii ianuarie a anului urmator, calculata la nivelul a 12 salarii minime brute pe tara.

ART. 16
(1) Pentru veniturile prevazute la art. 12-15, contributia se achita numai in situatia in care persoana asigurata nu realizeaza venituri de natura celor prevazute la art. 257 alin. (2) lit. a) - d) din lege.

(2) In cazul persoanelor care realizeaza in acelasi timp mai multe tipuri de venituri de natura celor prevazute la art. 257 alin. (2) lit. e) din lege, contributia se calculeaza asupra tuturor acestor venituri.

SECTIUNEA a 6-a
Veniturile realizate din pensii

ART. 17
(1) Pentru pensionari contributia datorata de acestia se aplica numai la veniturile din pensiile care depasesc limita supusa impozitului pe venit prevazuta de Codul fiscal, se calculeaza pentru diferenta dintre cuantumul pensiei si aceasta limita si se vireaza odata cu plata drepturilor banesti asupra carora se calculeaza de catre cei care efectueaza plata acestor drepturi.

(2) Contributia pentru veniturile din pensii aflate sub limita sumei neimpozabile din pensii prevazute de Codul fiscal se datoreaza si se calculeaza incepand cu 1 ianuarie 2008.

(3) Orice platitor de venituri din pensii are obligatia de a calcula lunar contributia aferenta acestui venit si de a o vira la bugetul fondului, potrivit prevederilor art. 257 alin. (5) lit. a) din lege.

(4) Persoanele care realizeaza in acelasi timp venituri de natura celor prevazute la art. 257 alin. (2) lit. e) si f) din lege platesc contributia asupra tuturor acestor venituri.

(5) Persoanele care realizeaza in acelasi timp venituri de natura celor prevazute la art. 257 alin. (2) lit. a) - d) si f) din lege platesc contributia asupra tuturor acestor venituri.

SECTIUNEA a 7-a
Persoanele care beneficiaza de asigurare cu plata contributiei din alte surse

ART. 18
(1) Contributiile pentru persoanele prevazute la art. 213 alin. (2) lit. b) si e) din lege se stabilesc prin aplicarea cotei prevazute de lege asupra indemnizatiei pentru incapacitate de munca din cauza unui accident de munca sau unor boli profesionale, respectiv asupra indemnizatiei de somaj, si se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat, respectiv din bugetul asigurarilor de somaj.

(2) Pentru perioada in care indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca din cauza unui accident de munca sau unor boli profesionale nu se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat, angajatorul are obligatia de a plati contributia raportat la fondul de salarii pentru salariatii aflati in aceasta situatie.

(3) Angajatorii vor retine din contributia datorata bugetului asigurarilor sociale de stat sumele calculate potrivit alin. (1).

(4) Contributiile pentru persoanele prevazute la art. 213 alin. (2) lit. g) din lege se stabilesc asupra ajutorului social acordat in conditiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, si se suporta de catre bugetele locale.

(5) Contributiile pentru persoanele prevazute la art. 213 alin. (2) lit. a), c), d), f) si i) din lege se stabilesc prin aplicarea cotei prevazute de lege asupra sumei reprezentand valoarea a doua salarii de baza minime brute pe tara, se suporta din bugetul de stat si se calculeaza dupa urmatoarea formula:

Salariul de baza minim brut Numarul de zile lucratoare in care s-a
pe tara x 2 x.....% aflat in situatiile prevazute la art. 213
------------------------------ x alin. (2) lit. a), c), d), f) si i) din
Numarul de zile lucratoare din luna pentru care se face calculul
luna in care se face calculul

(6) Contributia persoanelor aflate in concediu pentru cresterea copilului pana la varsta de 2 ani si in cazul copilului cu handicap pana la implinirea varstei de 3 ani, care intra sub incidenta Legii nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii, cu modificarile si completarile ulterioare, se calculeaza asupra valorii a doua salarii minime brute pe tara, se suporta din aceeasi sursa din care se suporta indemnizatiile si se vireaza de catre platitorii acestor indemnizatii.

(7) Contributia de asigurari sociale de sanatate nu se datoreaza asupra indemnizatiilor reglementate de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile ulterioare, cu exceptia contributiei de asigurari sociale de sanatate datorata de angajatori pentru indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate suportate din fondurile proprii ale acestora.

ART. 19
(1) In situatia in care persoanele prevazute la art. 213 alin. (1) din lege realizeaza si alte venituri decat cele pentru care sunt asigurate fara plata contributiei, acestea datoreaza contributia prevazuta de lege pentru aceste venituri.

(2) Persoanele care sunt institutionalizate prin legi speciale si care realizeaza si alte venituri decat cele provenite din drepturile banesti acordate de aceste legi, precum si cele provenite din pensii au obligatia platii contributiei calculate asupra acestor venituri.

SECTIUNEA a 8-a
Documentele justificative privind dobandirea calitatii de asigurat, respectiv de asigurat fara plata contributiei

ART. 20
(1) Persoanele care beneficiaza de asigurarile sociale de sanatate fara plata contributiei sau cu plata contributiei din alte surse vor face dovada incadrarii in una dintre aceste categorii printr-un document justificativ - adeverinta, eliberat de CAS, potrivit fiecarei categorii, pe baza urmatoarelor documente:
a) pentru copiii in varsta de pana la 18 ani, cu act de identitate sau certificat de nastere, dupa caz;
b) pentru tinerii cu varsta cuprinsa intre 18 si 26 de ani, cu act de identitate si cu un document eliberat de organele fiscale teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri din munca, un document din care sa rezulte ca au calitatea de elev sau student, precum si cu o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri din munca;
c) pentru tinerii cu varsta de pana la 26 de ani, care provin din sistemul de protectie a copilului, cu act de identitate, document care sa ateste ca au fost inclusi intr-un sistem de protectie a copilului, un document eliberat de organele fiscale teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri din munca, un document eliberat de primaria din localitatea de domiciliu prin care sa ateste ca nu beneficiaza de ajutor social, precum si cu o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri din munca;
d) sotul, sotia si parintii aflati in intretinerea unei persoane asigurate, cu act de identitate, documente care sa ateste relatia de rudenie sau casatoria cu persoana asigurata, documente eliberate de organele fiscale teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile, o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri proprii, precum si o declaratie pe propria raspundere a persoanei asigurate prin care aceasta declara ca are in intretinere persoana respectiva;
e) beneficiarii Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, ai Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, ai Legii nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ai Legii nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950 - 1961, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si persoanele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, pe baza actului de identitate, a documentelor doveditoare ca se incadreaza in una dintre categoriile de beneficiari ai acestor legi, a documentului eliberat de organele fiscale teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile, altele decat cele din pensii, precum si cu o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza alte venituri decat cele prevazute de legile speciale sau pensii;
f) pentru persoanele cu handicap, pe baza actului de identitate, a certificatului de incadrare intr-un grad de handicap, a documentului eliberat de organele fiscale teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile, precum si a declaratiei pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza alte venituri in afara celor prevazute de legea prin care li s-a stabilit aceasta calitate;
g) pentru bolnavii cu afectiuni incluse in programele nationale de sanatate stabilite de Ministerul Sanatatii Publice, pana la vindecarea respectivei afectiuni, pe baza actului de identitate, a adeverintei medicale eliberate de medicul curant sau de medicul coordonator al programului de sanatate, a documentului eliberat de organele fiscale teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile, precum si a declaratiei pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri din munca, pensie sau alte surse;
h) pentru femeile insarcinate sau lauze, pe baza actului de identitate, a adeverintei medicale, a certificatului de nastere a copilului - pentru lauze, precum si a documentului eliberat de unitatile fiscale teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile si a declaratiei pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri sau pe baza documentelor justificative ca realizeaza venituri lunare sub salariul de baza minim brut pe tara;
i) pentru persoanele care se afla in concediu pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani si in cazul copilului cu handicap pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani, pe baza actului de identitate si a deciziei emise de directiile judetene de munca, familie si egalitate de sanse, respectiv de Directia de Munca, Familie si Egalitate de Sanse a Municipiului Bucuresti;
j) pentru persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj, pe baza actului de identitate si a carnetului si/sau adeverintei eliberate de institutiile care administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj;
k) pentru persoanele care sunt returnate sau expulzate ori sunt victime ale traficului de persoane si se afla in timpul procedurilor necesare stabilirii identitatii, pe baza adeverintei eliberate de institutiile din subordinea Ministerului Internelor si Reformei Administrative si din care sa rezulte ca se afla in aceasta situatie;
l) pentru persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, pe baza actului de identitate si a adeverintei eliberate de catre primaria localitatii de domiciliu, din care sa rezulte ca acestea se incadreaza in categoria persoanelor care au dreptul la ajutor social;
m) pentru pensionarii cu venituri din pensii pana la limita supusa impozitului pe venit, pe baza actului de identitate, a cuponului mandatului postal de achitare a drepturilor sau a talonului de plata prin cont curent personal deschis la o unitate bancara, din luna anterioara. In cazul pierderii acestor documente sau pana la dobandirea lor, calitatea de pensionar poate fi dovedita cu o adeverinta eliberata de institutia platitoare a pensiei;
n) pentru persoanele care se afla in executarea masurilor prevazute la art. 105, 113 si 114 din Codul penal si pentru persoanele care se afla in perioada de amanare sau de intrerupere a executarii pedepsei privative de libertate, pe baza adeverintei emise de institutia respectiva sau de institutia in grija careia se afla persoana.

(2) Asiguratul are obligatia de a anunta in termen de 15 zile calendaristice medicul de familie si CAS despre orice schimbare care poate conduce la modificarea conditiilor de dobandire a calitatii de asigurat fara plata contributiei.

(3) In conditiile in care persoanele beneficiare ale documentului prevazut la alin. (1) nu mai indeplinesc una dintre conditiile in baza carora au beneficiat de asigurarea sociala de sanatate fara plata contributiei sau cu plata contributiei din alte surse, valabilitatea documentului prevazut inceteaza de drept de la acea data.

ART. 21
Documentul prevazut la art. 20 alin. (1) se elibereaza cu respectarea modelului prevazut in anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice si are urmatoarea perioada de valabilitate:
a) pentru persoanele prevazute la art. 20 alin. (1) lit. a) adeverinta este valabila pana la implinirea varstei de 18 ani; persoanele care fac parte din aceasta categorie se pot prezenta la furnizorii de servicii medicale cu adeverinta prevazuta la art. 20 alin. (1) sau cu actul de identitate (certificat de nastere sau carte de identitate);
b) pentru persoanele prevazute la art. 20 alin. (1) lit. b) adeverinta este valabila pe durata anului scolar sau universitar;
c) pentru persoanele prevazute la art. 20 alin. (1) lit. c), e), f), g), h) si l) adeverinta este valabila un an de la data emiterii;
d) pentru persoanele prevazute la art. 20 alin. (1) lit. d), k) si n) adeverinta este valabila 3 luni de la data emiterii;
e) pentru persoanele prevazute la art. 20 alin. (1) lit. i) si m) adeverinta este valabila 2 ani de la data emiterii;
f) pentru persoanele prevazute la art. 20 alin. (1) lit. j) adeverinta este valabila 6 luni de la data emiterii.

ART. 22
(1) Persoanele care realizeaza venituri de natura celor prevazute la art. 257 alin. (2) lit. a) din lege vor face dovada incadrarii in categoria de salariat pe baza adeverintei eliberate de persoanele fizice si juridice la care isi desfasoara activitatea.

(2) Unitatile abilitate sa elibereze documente care fac dovada achitarii contributiei si detinerii calitatii de asigurat sunt CAS, pe baza listelor depuse de angajatori, pe baza evidentelor organizate pentru categoriile de persoane prevazute la art. 213 din lege si pentru categoriile de persoane care realizeaza veniturile prevazute la art. 257 alin. (2) lit. b) - f) si art. 259 alin. (9) din lege.

ART. 23
Persoanele asigurate obligatoriu in sistemul de asigurari sociale de sanatate cu varsta cuprinsa intre 18 si 26 de ani, daca nu realizeaza venituri din munca si sunt elevi sau studenti in tara ori in strainatate, beneficiaza de asigurarea de sanatate fara plata contributiei.

SECTIUNEA a 9-a
Alte categorii de persoane asigurate

ART. 24
(1) Pentru persoanele prevazute la art. 214 alin. (2) din lege si care se asigura facultativ, contributia lunara se calculeaza prin aplicarea cotei stabilite de lege la valoarea a doua salarii de baza minime brute pe tara pentru un pachet de servicii stabilit prin contractul-cadru, incepand cu luna in care s-a facut solicitarea privind asigurarea sociala de sanatate.

(2) Cetatenii straini si apatrizii care solicita si obtin prelungirea vizei de lunga sedere in Romania in conditiile legislatiei care reglementeaza regimul strainilor in Romania au obligatia platii contributiei calculate asupra veniturilor impozabile realizate pe teritoriul Romaniei, conform art. 257 alin. (2) din lege, incepand cu data solicitarii.

(3) Cetatenii straini care au obtinut permis de sedere in Romania inainte de intrarea in vigoare a prezentelor norme metodologice au obligatia platii contributiei asupra veniturilor impozabile realizate pe teritoriul Romaniei de la data obtinerii permisului de sedere, cu respectarea termenului de prescriptie a contributiei.

(4) Persoanele mentionate la alin. (2) si (3), care nu realizeaza venituri impozabile pe teritoriul Romaniei si care nu fac dovada calitatii de asigurat, vor achita o contributie lunara calculata prin aplicarea cotei stabilite de lege la valoarea unui salariu de baza minim brut pe tara in vigoare la data platii, de la data solicitarii prelungirii dreptului de sedere, respectiv de la data obtinerii permisului de sedere.

ART. 25
(1) Strainii carora li s-a acordat una dintre formele de protectie prevazute la art. 22 lit. a), b) si c) din Legea nr. 122/2006 privind azilul in Romania, cu modificarile ulterioare, sunt obligati, pentru a obtine calitatea de asigurat, sa plateasca contributia asupra veniturilor impozabile realizate, incepand cu data obtinerii respectivei forme de protectie.

(2) Strainii carora li s-a acordat, anterior intrarii in vigoare a legislatiei privind integrarea sociala a strainilor care au dobandit o forma de protectie in Romania, una dintre formele de protectie prevazute la art. 22 lit. a), b) si c) din Legea nr. 122/2006,cu modificarile ulterioare, sunt obligati, pentru a obtine calitatea de asigurat, sa plateasca contributia asupra veniturilor impozabile realizate, incepand cu data intrarii in vigoare a legislatiei privind integrarea sociala a strainilor care au dobandit o forma de protectie in Romania.

(3) In situatia in care nu realizeaza venituri impozabile, persoanele prevazute la alin. (1) si (2) platesc contributia lunara calculata la un salariu minim brut pe tara in vigoare la data platii.

(4) Contributia pentru situatiile prevazute la alin. (1) si (2) se calculeaza de la data ultimei plati a contributiei, respectiv de la data cand plata contributiei era obligatorie, cu respectarea termenului de prescriptie a contributiei, calculandu-se majorari de intarziere.

ART. 26
(1) Pentru lucratorii migranti care isi pastreaza domiciliul sau resedinta in Romania, contributia lunara la fond se calculeaza la veniturile obtinute din contractele incheiate cu un angajator strain si care se impoziteaza in Romania.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplica in cazul lucratorilor migranti care isi desfasoara activitatea in statele membre ale Uniunii Europene sau in statele cu care Romania are incheiate acorduri de securitate sociala.

ART. 27
(1) Persoanele asigurate in baza art. 213 alin. (1) lit. b) teza a doua din lege, respectiv sotul, sotia si parintii fara venituri proprii, aflate in intretinerea unei persoane asigurate, denumite in continuare coasigurati, isi pastreaza calitatea de asigurat si drepturile care decurg din aceasta numai in perioada in care persoana in a carei intretinere se afla are calitatea de asigurat.

(2) Coasiguratii nu pot avea la randul lor coasigurati in baza art. 213 alin. (1) lit. b) teza a doua din lege.

SECTIUNEA a 10-a
Persoanele care au obligatia de a se asigura si nu pot dovedi plata contributiei

ART. 28
Persoanele care au obligatia de a se asigura si nu pot dovedi plata contributiei sunt obligate pentru a obtine calitatea de asigurat sa achite contributia legala pe ultimele 6 luni, daca nu au realizat venituri impozabile pe perioada termenelor de prescriptie privind obligatiile fiscale. Contributia in acest caz se calculeaza la salariul minim brut pe tara in vigoare la data platii, calculandu-se majorari de intarziere. Nivelul majorarilor de intarziere este cel in vigoare la data platii.
Exemplu de calcul pentru aceasta situatie: O persoana avea obligatia sa plateasca contributia de asigurari sociale de sanatate, dar nu a realizat venituri impozabile pe perioada termenului de prescriptie, respectiv pe ultimii 5 ani. La data de 1 august 2007 se adreseaza casei de asigurari de sanatate pentru a obtine calitatea de asigurat. In urma verificarilor casa de asigurari de sanatate constata ca, in termenul de prescriptie, respectiv 1 august 2002 - 1 august 2007, aceasta persoana nu a realizat venituri impozabile. Pentru a beneficia de pachetul de servicii de baza are obligatia sa plateasca contributia pe 6 luni (1 februarie 2007 - 31 iulie 2007), calculata la nivelul salariului de baza minim brut pe tara in vigoare la data platii, precum si majorari de intarziere la nivelul in vigoare la data platii. Data de la care incepe sa curga perioada de 6 luni incepe de la data de 1 august 2007. Dupa efectuarea acestei plati persoana in cauza are obligatia platii lunare a contributiei la fond, calculata la nivelul salariului de baza minim brut pe tara, daca nu realizeaza venituri impozabile.

ART. 29
Persoanele care au obligatia de a se asigura si nu pot dovedi plata contributiei sunt obligate pentru a obtine calitatea de asigurat sa achite pe intreaga perioada a termenelor de prescriptie privind obligatiile fiscale contributia legala lunara calculata asupra veniturilor impozabile realizate si obligatiile fiscale accesorii de plata prevazute de Codul de procedura fiscala, daca au realizat venituri impozabile pe toata aceasta perioada.

ART. 30
(1) Persoanele care au obligatia de a se asigura si nu pot dovedi plata contributiei sunt obligate pentru a obtine calitatea de asigurat sa achite atat contributia legala lunara si obligatiile fiscale accesorii prevazute la art. 28 pentru perioada in care au realizat venituri impozabile, cat si contributia legala lunara, precum si majorarile de intarziere prevazute la art. 28 sau, dupa caz, obligatiile fiscale accesorii, pentru perioada in care nu au fost realizate venituri impozabile pe o perioada mai mare de 6 luni.

(2) Dispozitiile alin. (1) se aplica situatiilor in care in cadrul termenelor de prescriptie exista atat perioade in care s-au realizat venituri impozabile, cat si perioade in care nu s-au realizat astfel de venituri. In cazul in care perioada in care nu s-au realizat venituri impozabile este mai mica de 6 luni, se achita contributia legala lunara proportional cu perioada respectiva, inclusiv majorarile de intarziere si obligatiile fiscale accesorii, dupa caz. Nivelul majorarilor de intarziere este cel in vigoare la data platii.

Exemplu de calcul nr. 1 pentru aceasta situatie: O persoana avea obligatia sa plateasca contributia de asigurari sociale de sanatate, dar pe perioada termenului de prescriptie, respectiv pe ultimii 5 ani, a avut perioade in care a realizat venituri impozabile si perioade in care nu a realizat venituri impozabile si nu a achitat contributia la fond pentru niciuna dintre aceste perioade. La data de 1 august 2007 se adreseaza casei de asigurari de sanatate pentru a obtine calitatea de asigurat. In urma verificarilor casa de asigurari de sanatate constata ca, in termenul de prescriptie, respectiv 1 august 2002 - 1 august 2007, aceasta persoana a realizat venituri impozabile in anii 2002, 2003, 2004, 2005 si 2006. In anul 2007 nu a realizat venituri impozabile in perioada 1 ianuarie 2007 - 1 august 2007. Pe toata perioada termenului de prescriptie, 1 august 2002 - 1 august 2007, persoana in cauza nu si-a achitat contributia la fond. Pentru a obtine calitatea de asigurat la data care a facut aceasta cerere, respectiv 1 august 2007, persoana are urmatoarele obligatii:
 • pentru perioada in care a realizat venituri impozabile are obligatia platii contributiei calculate la aceste venituri, inclusiv majorari de intarziere si obligatii fiscale accesorii;
 • pentru perioada in care nu a realizat venituri impozabile are obligatia platii contributiei lunare calculate la salariul minim brut pe tara pe o perioada de 6 luni, cu majorari de intarzieri calculate pe aceasta perioada incepand cu 1 august 2007.

Exemplu de calcul nr. 2 pentru aceasta situatie: O persoana avea obligatia sa plateasca contributia de asigurari sociale de sanatate, dar, pe perioada termenului de prescriptie, respectiv pe ultimii 5 ani, a avut atat perioade in care a realizat venituri impozabile, cat si perioade in care nu a realizat venituri impozabile, neachitand contributia la fond pentru niciuna dintre aceste perioade. La data de 1 august 2007 se adreseaza casei de asigurari de sanatate pentru a obtine calitatea de asigurat. In urma verificarilor, casa de asigurari de sanatate constata ca, in termenul de prescriptie, respectiv 1 august 2002 - 1 august 2007, aceasta persoana a realizat venituri impozabile in anii 2003, 2004, 2005, 2006, precum si in anul 2007, pana la 31 martie 2007. In anul 2002, in perioada 1 august - 31 decembrie 2002 (5 luni), si in anul 2007, in perioada 1 aprilie - 1 august 2007 (4 luni), nu a realizat venituri impozabile. Pe toata perioada termenului de prescriptie, 1 august 2002 - 1 august 2007, persoana in cauza nu si-a achitat contributia la fond. Pentru a obtine calitatea de asigurat la data la care a facut aceasta cerere, respectiv 1 august 2007, persoana are urmatoarele obligatii:
 • pentru perioada in care a realizat venituri impozabile are obligatia platii contributiei calculate la aceste venituri, inclusiv obligatii fiscale accesorii;
 • pentru perioada in care nu a realizat venituri impozabile are obligatia platii contributiei lunare calculate la salariul minim brut pe tara pe o perioada de 6 luni, inclusiv obligatii fiscale accesorii, dupa cum urmeaza. Cele 6 luni vor fi compuse din urmatoarele perioade:
 • 4 luni din anul 2007, pentru care se va plati contributia calculata la nivelul salariului de baza minim brut pe tara in vigoare la data platii, precum si majorari de intarziere la nivelul in vigoare la data platii, calculate pana la 1 august 2007;
 • 2 luni din anul 2002 (decembrie si noiembrie), pentru care se va plati contributia calculata la nivelul salariului de baza minim brut pe tara in vigoare la data platii, precum si obligatii fiscale accesorii calculate in perioada 1 noiembrie 2002 - 1 august 2007.

ART. 31
(1) Pentru situatiile prevazute la art. 28 - 30, termenele de prescriptie privind obligatiile fiscale se calculeaza incepand cu data primei solicitari de acordare a serviciilor medicale, la notificarea CAS sau la solicitarea persoanelor in vederea dobandirii calitatii de asigurat, dupa caz.

(2) Prevederile art. 28 - 30 se aplica corespunzator si in situatia in care pentru aceste persoane este inceputa executarea silita potrivit Codului de procedura fiscala.

CAPITOLUL IV. Constituirea fondului

ART. 32
(1) Persoanele juridice si persoanele fizice, in calitate de angajator, care, potrivit legii, au obligatia de plata catre fond, declara aceste obligatii la organele fiscale teritoriale la care sunt luate in evidenta ca platitori de impozite si taxe. Listele nominale cu salariatii se depun lunar, pana la data de 25 a lunii curente pentru luna anterioara, la casele de asigurari de sanatate la care acestia au optat, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.

(2) Listele nominale se depun la casele de asigurari de sanatate si de catre directiile de asistenta sociala pentru familiile si persoanele care beneficiaza de ajutor social in baza Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare. Titularii ajutorului social vor fi inscrisi pe anexa 2a), iar membrii familiei beneficiare de ajutor social vor fi inscrisi pe anexa 2b).

(3) Listele nominale se depun si de catre directiile judetene de munca si protectie sociala, respectiv de Directia de Munca si Protectie Sociala a Municipiului Bucuresti, pentru persoanele asigurate in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007, in conformitate cu modelul prevazut in anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice, precum si de agentiile judetene pentru ocuparea fortei de munca pentru persoanele beneficiare a indemnizatiei de somaj, in conformitate cu modelul prevazut in anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice.

(4) Persoanele fizice asigurate pe baza de contract de asigurare de sanatate, altele decat cele pentru care colectarea contributiei se realizeaza de ANAF, declara obligatiile catre fond, potrivit declaratiilor-model prevazute in anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice. Declaratiile privind obligatiile la fond se depun la casele de asigurari de sanatate cu care persoana fizica asigurata a incheiat contractul de asigurare.

(5) Persoanele juridice care au in derulare conventii de esalonare la plata a contributiilor la asigurarile sociale de sanatate pot depune listele prevazute la alin. (1) fara evidentierea obligatiilor de plata si fara a fi insotite de dovada platii, daca se afla in perioadele in care efectueaza plata obligatiilor de plata curente in cel mult 90 de zile de la data scadentei, impreuna cu majorarile de intarziere. Persoanele juridice aflate in aceasta situatie vor depune si un document care sa ateste valabilitatea conventiei de esalonare.

(6) Persoanele juridice care au solicitat compensarea contributiilor la asigurarile sociale de sanatate cu sumele negative de taxa pe valoare adaugata cu optiune de rambursare vor depune listele prevazute la alin. (1), insotite de decizia de rambursare a taxei pe valoarea adaugata eliberata de organele fiscale teritoriale.

ART. 33
(1) Listele privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre fond, semnate si stampilate, se vor depune la casele de asigurari de sanatate pe suport hartie si in format electronic, insotite de dovada platii contributiilor. Raportarea in format electronic, insotita de o semnatura electronica agreata de ambele parti, se poate transmite on-line, urmata de trimiterea datelor pe suport hartie semnat si stampilat.

(2) Conditii tehnice standard pentru formatul electronic:
a) declaratiile in format electronic vor contine 3 fisiere in structura DBF, care vor avea in mod obligatoriu urmatoarele denumiri si continuturi:
 • 1a_LLAA_CUI. dbf [anexa nr. 2a) la prezentele norme metodologice] si va contine datele aferente asiguratilor;
 • 1b_LLAA_CUI. dbf [anexa nr. 2b) la prezentele norme metodologice] si va contine datele aferente coasiguratilor;
 • 1c_LLAA_CUI. dbf [anexa nr. 2c) la prezentele norme metodologice] si va contine datele aferente angajatorului,
 • unde:
 • LL reprezinta luna pentru care se face raportarea;
 • AA reprezinta ultimele doua cifre ale anului pentru care se face raportarea;
 • CUI reprezinta codul unic de identificare;
b) denumirea campurilor date, tipul si ordinea acestora din structurile fisierelor sunt obligatorii;
c) structura DBF a fisierelor de raportare, aprobata prin ordin al presedintelui CNAS, precum si lista caselor de asigurari de sanatate care pot primi raportarile on-line se publica pe pagina web a CNAS, la adresa www.cnas.ro.

ART. 34
(1) Persoanele juridice sau fizice care au calitatea de angajator au obligatia de a calcula si a retine contributia in conformitate cu prevederile legii si ale prezentelor norme metodologice. Contributia se vireaza pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se efectueaza plata drepturilor salariale.

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), contributia datorata de urmatorii angajatori se plateste astfel:
a) trimestrial, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului, de catre contribuabilii persoane juridice care au statut de microintreprindere, in conditiile Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de catre persoanele fizice care desfasoara activitati independente;
b) anual, pana la data de 25 inclusiv a lunii ianuarie a anului urmator, de catre asociatii, fundatii sau alte entitati fara scop patrimonial, cu exceptia institutiilor publice.

(3) Angajatorii prevazuti la alin. (2) pastreaza obligatia de a depune lunar listele nominale prevazute la alin. (1) al art. 32.

CAPITOLUL V. Executarea silita a creantelor datorate fondului de catre persoanele fizice, altele decat cele pentru care colectarea veniturilor se face de ANAF

ART. 35
(1) In conformitate cu art. 215 alin. (3) din lege si art. 79 din Codul de procedura fiscala, pentru obligatiile de plata fata de fond ale persoanelor fizice care se asigura pe baza de contract de asigurare, altele decat cele pentru care colectarea veniturilor se face de ANAF, titlul de creanta il constituie, dupa caz, declaratia prevazuta la art. 32 alin. (4) sau decizia de impunere emisa de organul competent al casei de asigurari de sanatate, precum si hotararile judecatoresti privind debite datorate fondului.

(2) Titlul de creanta prevazut la alin. (1) devine titlu executoriu la data la care creanta bugetara este scadenta prin expirarea termenului de plata prevazut de lege.

ART. 36
CNAS, prin CAS sau persoane fizice ori juridice specializate, procedeaza la aplicarea masurilor de executare silita pentru incasarea sumelor cuvenite bugetului fondului si a majorarilor de intarziere datorate de persoanele fizice, altele decat cele pentru care colectarea se realizeaza de catre ANAF, potrivit prevederilor Codului de procedura fiscala si ale prezentelor norme metodologice.

ART. 37
La nivelul caselor de asigurari de sanatate se constituie compartimente organizate distinct, in cadrul carora se organizeaza si functioneaza activitatea de executare silita a creantelor prevazute la art. 36.

ART. 38
(1) Personalul compartimentelor constituite conform art. 37, abilitate sa duca la indeplinire masurile asiguratorii si sa efectueze procedura de executare silita, imputernicit prin decizie a presedintelui-director general, indeplineste o functie ce implica exercitiul autoritatii de stat, primind in acest sens o legitimatie speciala.

(2) Executorul este imputernicit in fata debitorului si a tertilor prin legitimatia de executor, conform modelului prevazut in anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice, si delegatia emisa de CAS.

ART. 39
(1) Personalul imputernicit, abilitat sa duca la indeplinire masurile asiguratorii si sa efectueze procedura de executare silita, are urmatoarele atributii principale:
a) identifica, in baza evidentei pe platitori, persoanele fizice, si/sau declaratiile facute, precum si alte documente intocmite de organele de specialitate, debitorii fondului;
b) intocmeste si comunica debitorului somatia de plata si titlul executoriu ca prim act de executare silita;
c) tine evidenta titlurilor executorii in Registrul de evidenta a debitorilor supusi executarii silite;
d) inscrie debitul in evidenta nominala proprie, in temeiul titlului executoriu;
e) intocmeste dosarul debitorului care urmeaza sa fie executat silit;
f) solicita compartimentelor de evidenta a populatiei, organelor de politie si altor institutii care detin astfel de informatii elementele necesare in vederea identificarii debitorului;
g) face cercetari, prin mijloace proprii, pentru identificarea domiciliului sau a veniturilor si bunurilor urmaribile ale debitorului;
h) aplica masuri de executare silita asupra tuturor bunurilor urmaribile, mobile si imobile, proprietate a debitorului, precum si asupra veniturilor si disponibilitatilor banesti ale acestuia, in limita valorii necesare realizarii creantei la fond, a accesoriilor aferente si cheltuielilor de executare silita;
i) solicita informatii de la organele administratiei publice centrale ori locale sau de la orice persoane juridice ori fizice pentru derularea eficienta a procedurii de executare silita;
j) sesizeaza organul de executare silita al altei CAS, daca bunurile urmaribile se afla in afara razei sale de competenta;
k) aplica modalitatile de executare silita, potrivit legii, in baza titlurilor executorii transmise de alte case de asigurari de sanatate;
l) aplica, dupa caz, succesiv sau concomitent, toate modalitatile de executare silita (poprire, executare silita mobiliara, executare silita imobiliara) pana la realizarea creantei;
m) solicita unitatilor bancare, respectand normele privind secretul bancar, informatiile necesare in vederea urmaririi debitelor prin luarea de masuri de indisponibilizare a sumelor aflate in contul debitorului, in cuantumul necesar pentru achitarea sumelor datorate pentru care s-a infiintat poprirea;
n) intocmeste adresa de infiintare a popririi si o comunica bancii/bancilor la care debitorul are deschise conturi;
o) desfasoara, daca este necesar pentru recuperarea la timp a creantei, executarea silita prin poprire concomitent asupra tuturor conturilor debitorului;
p) ia masuri de valorificare a bunurilor mobile si a bunurilor imobile supuse executarii silite, potrivit prevederilor art. 155 din Codul de procedura fiscala;
r) urmareste situatia debitorilor declarati in stare de insolvabilitate pe toata durata prescriptiei dreptului de a cere executarea silita, inclusiv in cazul in care cursul acesteia este suspendat sau intrerupt, procedand potrivit prevederilor Codului de procedura fiscala, referitoare la compensarea, restituirea si scaderea pentru cauze de insolvabilitate a obligatiilor bugetare;
s) procedeaza la incetarea procedurii de executare silita, potrivit prevederilor art. 144 alin. (4) din Codul de procedura fiscala.

(2) Pentru activitatea de colectare a contributiilor realizata de CAS, acestea vor utiliza formularele utilizate in domeniul colectarii creantelor fiscale adaptate la situatia proprie.

ART. 40
In exercitarea atributiilor ce le revin, pentru aplicarea procedurilor de executare silita, executorii procedeaza potrivit prevederilor art. 136 alin. (3) din Codul de procedura fiscala.

CAPITOLUL VI. Dispozitii finale

ART. 41
(1) In cazul platilor in numerar efectuate de persoanele fizice, obligatia la fond se considera platita la data inscrisa in documentul de plata eliberat de organele sau persoanele abilitate ale caselor de asigurari.

(2) Pentru neachitarea la termenul de scadenta de catre angajatorii si asiguratii care au obligatia platii contributiei, acestia datoreaza dupa acest termen majorari de intarziere, potrivit prevederilor legale in materie de colectare a creantelor fiscale.

(3) Termenul de prescriptie a dreptului de stabilire, a dreptului de a cere executarea silita si a dreptului de a cere compensarea sau restituirea contributiei se stabileste in acelasi mod cu cel prevazut pentru obligatiile fiscale.

(4) Persoanele care inregistreaza restante la plata contributiei lunare, trimestriale sau anuale de asigurari sociale de sanatate, in termenul de prescriptie prevazut la alin. (3), beneficiaza numai de pachetul minimal de servicii pana la plata contributiei in conditiile art. 28 - 31. Diminuarea are loc dupa 3 luni de la ultima plata a contributiei datorata fondului.

(5) In situatia in care persoanele care sunt asigurate fara plata contributiei sau cu plata contributiei din alte surse nu mai indeplinesc conditiile pentru a fi incadrate in una dintre aceste categorii, documentul prevazut la art. 20 isi inceteaza de drept valabilitatea, iar aceste persoane beneficiaza numai de pachetul minimal de servicii pana la plata contributiei in conditiile art. 28 - 31. Diminuarea are loc dupa 3 luni de la pierderea calitatii de asigurat fara plata contributiei sau cu plata contributiei din alte surse.

ART. 42
(1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 305 si 306 din lege, precum si constatarea, controlul, colectarea si solutionarea contestatiilor pentru contributiile datorate de persoanele juridice si persoanele fizice care au calitatea de angajator se realizeaza de Ministerul Economiei si Finantelor si de unitatile sale subordonate, care au si calitatea de creditor bugetar.

(2) Controlul, colectarea si solutionarea contestatiilor, precum si constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 305 si 306 din lege, pentru persoanele fizice, altele decat cele pentru care colectarea contributiei se realizeaza de catre ANAF, se efectueaza de catre CAS prin compartimentele prevazute la art. 37.

ART. 43
In aplicarea prevederilor art. 306 - 309 din lege, se va utiliza formularul-model prevazut in Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 328/2006 privind desfasurarea activitatilor de monitorizare si control in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare.

ANEXA Nr. 1
la normele metodologice

Fișiere atașate

ANEXA Nr. 2a) la normele metodologice.pdf ANEXA Nr. 2b) la normele metodologice.pdf