Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

Titlul Descriere Data
Ordin nr. 864 pentru modificarea Anexei 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 356/2017privind aprobarea componenţei Comisiilor de experţi care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi a Listei coordonatorilor naţionali pentru implementarea programelor naţionale de sănătate curative 2019-09-27
Ordin nr. 834 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018 2019-09-27
Ordin nr. 1321_783 - Ordinul ministrului sanatatii si al preşedintelui CNAS nr 1321/783/2019 pentru modificarea Ordinului MS/CNAS 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019 2019-09-03
Ordin nr. 1320_781 - Ordinul ministrului sanatatii si al preşedintelui CNAS nr 1320/781/2019 pentru modificarea Ordinului MS/CNAS nr 726/507/2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor pentru pensionarii care realizează venituri din pensii şi indemnizaţie socială pentru pensionari, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 186/2009 privind aprobarea Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor Ordinul ministrului sanatatii si al preşedintelui CNAS nr 1321/783/2019 pentru modificarea 2019-09-03
Ordin nr. 782 privind modificarea Ordinului presedintelui CNAS nr. 881/2019 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activitatii realizate de catre furnizorii de servicii medicale si medicamente - formulare unice pe tara, fara regim special. 2019-09-03
Ordin nr.1319_784 Ordinul ministrului sanatatii si al preşedintelui CNAS nr 1319/784/2019 pentru modificarea Ordinului MS/CNAS nr 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu 2019-09-03
Ordin nr. 1320_781 pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii si al Presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 726/507/2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a Programului de compensare cu 90% a pretului de referinta 2019-08-30
Ordin nr. 1321_783 pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii si al Presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2018 a Hotararii Guvernului nr.140/2018 2019-08-30
Ordin nr. 1319 _784 privind modificarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescriptie medicala electronica 2019-08-30
Ordin nr. 732 privind modificare Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 245/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale curative pentru anii 2017 si 2018 2019-08-14
Ordin nr. 660 privind modificarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 299/2017 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor-subprogramelor naţionale de sănătate curative 2019-08-05
Ordin nr.625 pentru modificarea și completarea anexei nr.1 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu ... 2019-07-10
Ordin nr. 619 Ordin privind modificarea si completarea Ordinului Presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 245/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate pentru anii 2017 si 2018, prelungirea aplicarii prevederilor acestuia si prorogarea unui termen 2019-07-01
Ordin nr. 980 pentru prelungirea aplicarii prevederilor Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2018 a Hotararii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2018-2019, precum si modificarea si completarea acestuia 2019-06-28
Ordin nr. 574 privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017 2019-06-24