Dovada a aprecierii date eforturilor facute de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate pentru implementarea solutiilor informatice, aceste distinctii ne indreptatesc sa continuam in decizia noastra de definitivare celui mai mare sistem informatic din sanatate. Complexitatea deosebita a proiectelor propuse de CNAS si dimensiunea bazelor de date cu care se lucreaza in prezent demonstreaza convingerea noastra ca numai in acest fel se poate ajunge la performanta si corectitudine absoluta. CNAS a inteles inaintea tuturor ca modernizarea statului sta in diminuarea birocratizarii administrative si introducerea tehnologiilor avansate de IT&C. Astfel aceste distinctii dovedesc tuturor inca o data ca performanta atinsa in prezent de CNAS in implementarea si promovarea instrumentelor informatice este reala si de necontestat.
Norme metodologice privind contributia de asigurari sociale de sanatate-proiect de act normativ-partea I Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate se constituie din contributii ale persoanelor fizice si juridice, subventii de la bugetul de stat, precum si din donatii, sponsorizari, dobanzi, venituri obtinute din exploatarea patrimoniului Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS) si al caselor de asigurari de sanatate (CAS), precum si din alte venituri, in conditiile legii.

CAP. 1
Dispozitii generale

ART. 1
(1) Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate se constituie din contributii ale persoanelor fizice si juridice, subventii de la bugetul de stat, precum si din donatii, sponsorizari, dobanzi, venituri obtinute din exploatarea patrimoniului Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS) si al caselor de asigurari de sanatate (CAS), precum si din alte venituri, in conditiile legii.
(2) Colectarea contributiilor de la salariati, precum si de la persoanele fizice si juridice care angajeaza personal salariat se face in contul unic deschis pe seama Casei Nationale de Asigurari de Sanatate prin organele fiscale teritoriale, cu respectarea dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 86/2003 privind reglementarea unor masuri in materie financiar-fiscala, aprobata cu modificari prin Legea nr. 609/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Colectarea contributiilor de la persoanele fizice, altele decat cele pentru care colectarea veniturilor se face de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala denumita in continuare ANAF, se face in baza declaratiei-model, prevazuta in anexa nr. 1, in contul unic deschis pe seama Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, prin casele de asigurari de sanatate judetene, a municipiului Bucuresti, precum si prin Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si prin Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti, pana la reorganizarea acestora.
ART. 2
(1) Calitatea de asigurat o au toti cetatenii romani cu domiciliul in tara, precum si cetatenii straini si apatrizii care au solicitat si obtinut prelungirea dreptului de sedere temporara sau au domiciliul in Romania si fac dovada platii contributiei la fond, in conditiile legii si ale prezentelor norme metodologice. In aceasta calitate, persoana in cauza incheie un contract de asigurare cu casele de asigurari de sanatate, direct sau prin angajator, al carui model se stabileste prin ordin al presedintelui CNAS cu avizul Consiliului de administratie.
(2) Calitatea de asigurat inceteaza odata cu pierderea dreptului de domiciliu sau de sedere in Romania, cu decesul sau cu declararea judecatoreasca a mortii asiguratului.
(3) Drepturile de asigurare inceteaza dupa 3 luni de la ultima plata a contributiei.
(4) Persoanele asigurate din statele cu care Romania a incheiat documente internationale cu prevederi in domeniul sanatatii beneficiaza de servicii medicale si alte prestatii acordate pe teritoriul Romaniei, in conditiile prevazute de respectivele documente internationale.
(5) Asigurarea sociala de sanatate este facultativa pentru urmatoarele categorii de persoane care nu se incadreaza in prevederile alin. (4):
a) membrii misiunilor diplomatice acreditate in Romania;
b) cetatenii straini si apatrizii care se afla temporar in tara, fara a solicita viza de lunga sedere;
c) cetatenii romani cu domiciliul in strainatate, care se afla temporar in tara.
(6) Prin sintagma „care se afla temporar in tara” se intelege vizita, turismul, misiunea, transportul, activitatile sportive, activitatile culturale, stiintifice, umanitare, tratamentul medical de scurta durata sau alte situatii asemanatoare, efectuate de catre cetatenii romani cu domiciliul in strainatate, precum si de cetatenii straini si apatrizi.

CAP. 2
Contributia angajatorului

ART. 3
In sensul prezentelor norme metodologice, se considera angajator persoana fizica sau juridica la care isi desfasoara activitatea asiguratii, pe baza de contract individual de munca sau in baza unui statut special prevazut de lege.
ART. 4
(1) Angajatorii au obligatia sa calculeze, sa retina si sa vireze lunar in contul deschis la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului in a caror raza sunt luati in evidenta ca platitori de impozite si taxe, contributia de 7% datorata pentru asigurarea sanatatii personalului din unitatea respectiva, raportat la fondul de salarii realizat.
(2) Prin fond de salarii realizat, in sensul prezentelor norme metodologice, se intelege totalitatea sumelor constituite si utilizate de persoanele fizice si juridice pentru plata drepturilor salariale sau/si drepturilor asimilate salariilor, asa cum sunt definite in legislatia fiscala.
(3) Orice schimbare care are loc in nivelul veniturilor va fi evidentiata in declaratia lunara privind obligatiile la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, depusa de angajator la unitatea administrativ-teritoriala la care este luat in evidenta ca platitor de impozite si taxe.

CAP. 3
Contributia asiguratilor

SECTIUNEA 1
Asiguratii salariati

ART. 5
(1) Contributia lunara a persoanelor asigurate se stabileste sub forma unei cote de 6,5%, aplicata asupra veniturilor din salarii sau a celor asimilate acestora, care sunt supuse impozitului pe venit. Angajatorul are obligatia calcularii, retinerii si virarii lunare integrale a contributiei datorate de catre persoana asigurata in contul deschis pe seama Casei Nationale de Asigurari de Sanatate la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului in a caror raza angajatorii sunt luati in evidenta ca platitori de impozite si taxe.
(2) Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile in bani si/sau in natura obtinute de o persoana fizica ce desfasoara o activitate in baza unui contract individual de munca sau a unui statut special prevazut de lege, indiferent de perioada la care se refera, de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acorda, inclusiv indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca.
(3) Veniturile asimilate salariilor cuprind:
a) indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii de demnitate publica, stabilite potrivit legii;
b) indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii alese in cadrul persoanelor juridice fara scop lucrativ;
c) drepturile de solda lunara, indemnizatiile, primele, premiile, sporurile si alte drepturi ale personalului militar, acordate potrivit legii;
d) indemnizatia lunara bruta, precum si suma din profitul net, cuvenite administratorilor la companii/societati nationale, societati comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar, precum si la regiile autonome;
e) sumele primite de membrii fondatori ai societatilor comerciale constituite prin subscriptie publica;
f) sumele primite de reprezentantii in adunarea generala a actionarilor, in consiliul de administratie, in comitetul de directie si in comisia de cenzori;
g) sumele primite de reprezentantii in organisme tripartite, potrivit legii;
h) indemnizatia lunara a asociatului unic, la nivelul valorii inscrise in declaratia de asigurari sociale, dar nu mai putin de un salariu minim brut pe tara;
i) sumele acordate de organizatii nonprofit si de alte entitati neplatitoare de impozit pe profit, peste limita de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizatia primita pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, pentru salariatii din institutiile publice;
j) indemnizatia administratorilor, precum si suma din profitul net, cuvenite administratorilor societatilor comerciale potrivit actului constitutiv sau stabilite de adunarea generala a actionarilor;
k) orice alte sume sau avantaje de natura salariala ori asimilate salariilor, asa cum sunt definite de legislatia fiscala.

SECTIUNEA a 2-a
Asiguratii care realizeaza venituri impozabile din activitati independente

ART. 6
(1) Veniturile realizate de persoanele care desfasoara activitati independente asupra carora se calculeaza contributia sunt veniturile comerciale si veniturile din profesii libere realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere fara personalitate juridica.
(2) Sunt considerate venituri comerciale veniturile din fapte de comert ale asiguratilor, din prestari de servicii, altele decat cele prevazute la alin. (3), precum si din practicarea unei meserii.
(3) Constituie venituri din profesii libere veniturile obtinute din exercitarea profesiilor medicale, farmaceutice, de avocat, notar, executor judecatoresc, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament in valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate asemanatoare, desfasurate in mod independent, in conditiile legii.
ART. 7
(1) Persoanele care desfasoara activitati independente au obligatia de a vira trimestrial contributia sub forma unei cote de 6,5% aplicate asupra:
a) venitului net din activitati independente determinat ca diferenta intre venitul brut si cheltuielile aferente realizarii venitului, deductibile, cu exceptia prevederilor art. 49 si 50 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru persoanele ale caror venituri sunt determinate pe baza venitului net anual determinat pe baza contabilitatii in partida simpla;
b) normelor de venit, stabilite de Ministerul Finantelor Publice prin nomenclatorul activitatilor pentru care venitul se stabileste pe baza de norme de venit, in cazul persoanelor ale caror venituri sunt determinate pe baza de norme de venit.
(2) In cazul persoanelor care obtin venituri din activitati independente ale caror venituri sunt determinate pe baza de norma de venit si care beneficiaza de o reducere a normelor de venit, cota de 6,5% se va aplica la norma redusa, determinata potrivit reglementarilor in vigoare pentru impunerea veniturilor respective.
(3) Pentru veniturile realizate din activitati independente, contributia de 6,5% se plateste de persoana care le realizeaza.
ART. 8
(1) Contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente vireaza trimestrial contributia calculata la venitul estimat, pana la data de 15 a ultimei luni din fiecare trimestru.
(2) In cazul in care contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente, la finele anului, inregistreaza pierderi sau realizeaza venituri la nivelul fiecarei luni sub nivelul salariului de baza minim brut pe tara, contributia se calculeaza prin aplicarea cotei de 6,5% la nivelul unui salariu de baza minim brut pe tara pentru fiecare luna, daca este singurul venit asupra caruia se calculeaza contributia.
(3) Diferentele ramase de achitat, calculate in raport de decizia de impunere anuala, se platesc in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere, perioada pentru care nu se calculeaza si nu se datoreaza majorari de intarziere.
(4) La expirarea termenului prevazut la alin. (3), pentru sumele datorate si ramase neachitate se vor percepe majorari de intarziere conform procedurii instituite prin Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

SECTIUNEA a 3-a
Asiguratii care realizeaza venituri din agricultura si silvicultura, stabilite potrivit normelor de venit pentru persoanele fizice care nu au calitatea de angajator si nu se incadreaza la sectiunea a 2-a

ART. 9
(1) Persoanele care realizeaza venituri nete anuale pe baza de norme de venit din agricultura si silvicultura, potrivit Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia persoanelor fizice care au calitatea de angajator sau care realizeaza venituri din activitati independente, au obligatia de a plati contributia in cota de 6,5% asupra acestor venituri, stabilite pe baza normelor de venit, aprobate de directiile generale ale finantelor publice teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.
(2) Contributia datorata de persoanele care nu fac parte din familiile beneficiare de ajutor social si care realizeaza venituri din agricultura si silvicultura sub nivelul salariului de baza minim brut pe tara se stabileste prin aplicarea cotei de 6,5% asupra sumei reprezentand o treime din salariul de baza minim brut pe tara, pentru fiecare luna.

SECTIUNEA a 4-a
Asiguratii beneficiari ai indemnizatiei de somaj

ART. 10
(1) Beneficiarii indemnizatiei de somaj sunt asigurati in sistemul asigurarilor sociale de sanatate, iar contributia baneasca lunara in cota de 6,5% se aplica asupra indemnizatiei de somaj si se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj.
(2) Institutia care administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj, are obligatia sa calculeaze si sa vireaze contributia, unitatilor teritoriale ale Trezoreriei Statului in contul deschis pe seama Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se efectueaza plata.

SECTIUNEA a 5-a
Asiguratii care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor, venituri din dividende si dobanzi, venituri din drepturi de proprietate intelectuala

ART. 11
(1) Persoana asigurata are obligatia platii contributiei sub forma unei cote de 6,5% aplicate asupra veniturilor realizate din cedarea folosintei bunurilor, veniturilor din dividende si dobanzi, veniturilor din drepturi de proprietate intelectuala realizate in mod individual si /sau intr-o forma de asociere si altor venituri care se supun impozitului pe venit numai in cazul in care nu realizeaza venituri de natura celor prevazute la art. 257 alin. (2) lit. a) - d) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, dar nu mai putin de un salariu de baza minim brut pe tara, lunar.
ART. 12
(1) Veniturile din cedarea folosintei bunurilor sunt veniturile, in bani si/sau in natura, provenind din cedarea folosintei bunurilor mobile si imobile, obtinute de proprietar, uzufructuar sau alt detinator legal, altele decat veniturile din activitati independente.
(2) Venitul brut reprezinta totalitatea sumelor in bani si/sau echivalentul in lei al veniturilor in natura, realizate de proprietar, uzufructuar sau alt detinator legal, majorate cu valoarea cheltuielilor ce cad, conform dispozitiilor legale, in sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui detinator legal, daca sunt efectuate de cealalta parte contractanta.
ART. 13
(1) Prin veniturile din dividende si dobanzi prevazute la art. 257 alin. (2) alit. e) din Legea nr. 95/2006, se intelege veniturile din investitii, inclusiv castigurile din transferul titlurilor de valoare, asa cum sunt definite acestea in Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Pentru veniturile impozabile din dividende, obligatia platii contributiei de 6,5% revine persoanelor fizice beneficiare ale acestor venituri. Contributia pentru veniturile din dividende se vireaza pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care s-a facut plata dividendelor.
(3) Pentru veniturile impozabile realizate din dobanzi si din transferul titlurilor de valoare, contributia in cota de 6,5% se vireaza de catre asiguratii care realizeaza astfel de venituri, anual, pana la data de 25 a lunii ianuarie a anului urmator celui in care se face calculul dobanzii.
ART. 14
(1) Veniturile din drepturi de proprietate intelectuala sunt venituri realizate din valorificarea drepturilor industriale, cum ar fi: inventii, mai putin realizarile tehnice, know-how, marci inregistrate, franciza si altele asemenea, recunoscute si protejate prin inscrisuri ale institutiilor specializate, precum si a drepturilor de autor, inclusiv a drepturilor conexe dreptului de autor.
(2) Pentru veniturile impozabile din drepturi de proprietate intelectuala, obligatia platii contributiei de 6,5% revine persoanelor fizice beneficiare ale acestor venituri.
ART. 15
(1) Prin sintagma alte venituri care se supun impozitului pe venit prevazuta art. 257 alin. (2) alit. e) din Legea nr. 95/2006, se intelege veniturile impozabile prevazute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, altele decat cele prevazute la art. 257 alin. (2) lit. a) - d) din Legea nr. 95/2006.
(2) Pentru veniturile impozabile prevazute la alin. (1), contributia in cota de 6,5% se achita numai in situatia in care persoana asigurata nu realizeaza venituri de natura celor prevazute la art. 257 alin. (2) lit. a) - d) din Legea nr. 95/2006.
ART. 16
(1) Persoanele care realizeaza venituri impozabile prevazute de art. 9 alin. (1), art. 12 alin. (1), art. 13 alin (2) si (3), art. 14 alin (1) si art. 15 alin (1) din prezentele norme, pentru a obtine calitatea de asigurat, vor depune la casele de asigurari de sanatate alese, declaratia referitoare la veniturile estimate a se realiza pentru anul fiscal in curs, pana la data de 15 a lunii martie.
(2) Persoanele prevazute la alin (1) sunt obligate sa efectueze plati anticipate trimestrial, contributia calculandu-se prin aplicarea cotei de 6,5% la nivelul unui salariu de baza minim brut pe tara pentru fiecare luna.
(3) Diferentele ramase de achitat, calculate in raport de decizia de impunere anuala, se platesc pana la data de 25 ianuarie a anului urmator celui pentru care se face plata, pentru persoanele care realizeaza venituri impozabile prevazute de art. 9 alin. (1), art. 12 alin. (1), art. 13 alin (3), art. 14 alin (1) si art. 15 alin (1) din prezentele norme.
(4) Diferentele ramase de achitat, in cazul persoanelor prevazute la art. 13 alin (2) din prezentele norme, se platesc pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care s-a facut plata dividendelor.

SECTIUNEA a 6-a
Veniturile realizate din pensii

ART. 17
(1) Pentru pensionari contributia datorata de acestia se aplica numai la veniturile din pensiile care depasesc limita supusa impozitului pe venit, prevazute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, se calculeaza pentru diferenta intre cuantumul pensiei si aceasta limita si se vireaza odata cu plata drepturilor banesti asupra carora se calculeaza de catre cei care efectueaza plata acestor drepturi.
(2) Incepand cu 1 ianuarie 2007 contributia pentru veniturile din pensii se datoreaza si se calculeaza potrivit alin. (1) precum si asupra sumei neimpozabile din pensii prevazute de Codul fiscal. Contributia calculata asupra sumei neimpozabile din pensii se suporta de bugetul de stat.
(3) Orice platitor de venituri din pensii are obligatia de a calcula lunar contributia aferenta acestui venit, si de a o vira la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, potrivit prevederilor art. 257 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 95/2006.

SECTIUNEA a 7-a
Persoane care beneficiaza de asigurare cu plata contributiei din alte surse

ART. 18
(1) Contributiile pentru persoanele prevazute la art. 213 alin. (2) lit. b) si e) se stabilesc prin aplicarea cotei de 6,5% asupra indemnizatiei pentru incapacitate de munca datorata unui accident de munca sau boli profesionale, respectiv asupra indemnizatiei de somaj.
(2) Pentru perioada in care indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca datorata unui accident de munca sau boli profesionale, nu se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat, angajatorul are obligatia de a plati contributia de 7% raportat la fondul de salarii pentru salariatii aflati in aceasta situatie.
(3) Angajatorii vor retine din contributia datorata bugetului asigurarilor sociale de stat sumele calculate potrivit alin. (1).
(4) Contributiile pentru persoanele prevazute la art. 213 alin. (2) lit. g) se stabilesc prin aplicarea cotei de 6,5% asupra ajutorului social acordat, in conditiile legii, pentru asigurarea venitului minim garantat.
(5) Contributiile pentru persoanele prevazute la art. 213 alin. (2) lit. a), c), d), f) si i) se stabilesc prin aplicarea cotei de 6,5% asupra sumei reprezentand valoarea a doua salarii de baza minime brute pe tara si se calculeaza dupa urmatoarea formula:


Salariul de baza minim brut Numarul de zile lucratoare in
pe tara x 2 x 6,5% care s-a aflat in situatiile
------------------------------ x prevazute la art. 213 alin. (2)
Numarul de zile lucratoare din lit. a), c), d), f) si i) din luna pentru
luna in care se face calculul care se face calculul

(6) Contributia persoanelor aflate in concediu pentru cresterea copilului pana la varsta de 2 ani si in cazul copilului cu handicap pana la implinirea varstei de 3 ani, pentru persoanelor care intra sub incidenta Legii nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii, cu modificarile si completarile ulterioare, in cota de 6,5%, calculata asupra valorii a doua salarii minime brute pe tara, se suporta din aceeasi sursa din care se suporta indemnizatiile pentru cresterea copilului;
(7) Contributia de asigurari sociale de sanatate nu se datoreaza asupra indemnizatiilor reglementate de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, cu exceptia contributiei de asigurari sociale de sanatate, datorata de angajatori pentru indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate suportate din fondurile proprii ale acestora.

SECTIUNEA a 8-a
Persoane asigurate prin efectul legii fara plata contributiei

ART. 19
(1) In situatia in care persoanele prevazute la art. 213 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, realizeaza si alte venituri decat cele pentru care sunt asigurate fara plata contributiei, acestea datoreaza contributia prevazuta de lege pentru aceste venituri.
(2) Persoanele care sunt institutionalizate prin legi speciale si care realizeaza si alte venituri decat cele provenite din drepturile banesti acordate de aceste legi, precum si cele provenite din pensii au obligatia platii contributiei de 6,5%, calculata asupra acestor venituri.
ART. 20
(1) Persoanele care beneficiaza de asigurarile sociale de sanatate fara plata contributiei, potrivit art. 213 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, vor face dovada incadrarii in una dintre categoriile enumerate in articolul mentionat prin documente justificative - adeverinta sau carnet de asigurat, potrivit fiecarei categorii, astfel:
a) pentru copii in varsta de pana la 18 ani, care nu realizeaza venituri din munca, cu act de identitate;
b) pentru tinerii cu varsta cuprinsa intre 18 si 26 de ani, cu carnetul de elev sau de student, vizat la zi, si cu declaratie pe propria raspundere in sensul ca nu realizeaza alte venituri din munca;
c) pentru tinerii cu varsta de pana la 26 de ani, inclusiv cei care parasesc sistemul de protectie a copilului si nu realizeaza venituri din munca sau nu sunt beneficiari de ajutor social acordat in temeiul Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, cu declaratie pe propria raspundere in sensul ca nu realizeaza alte venituri din munca;
d) sotul, sotia si parintii aflati in ingrijirea unei persoane asigurate, pe baza documentelor care atesta calitatea de asigurat a acesteia si a declaratiilor pe propria raspundere, din care sa rezulte ca se afla in ingrijirea unei persoane asigurate si ca nu realizeaza venituri impozabile;
e) beneficiarii Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, ai Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, ai Legii nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ai Legii nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950 - 1961, precum si persoanele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea recunostintei fata de eroii martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, pe baza documentatiei doveditoare si a declaratiei, daca nu realizeaza alte venituri decat cele provenite din drepturile banesti acordate de aceste legi, precum si cele provenite din pensii;
f) pentru persoanele cu handicap, pe baza certificatului de incadrare intr-un grad de handicap si a declaratiei pe propria raspundere in sensul ca nu realizeaza alte venituri impozabile decat cele provenite din drepturile banesti acordate de legile speciale prin care li se stabileste aceasta calitate, precum si cele provenite din pensii sau alte surse si se afla in ingrijirea familiei;
g) pentru bolnavii cu afectiuni incluse in programele nationale de sanatate stabilite de Ministerul Sanatatii Publice, pana la vindecarea respectivei afectiuni, daca nu realizeaza venituri din munca, pensie sau din alte surse, pe baza documentului justificativ de includere in cadrul acestor programe si a unei declaratii pe propria raspundere ca nu realizeaza venituri din munca, pensie sau din alte surse;
h) pentru femeile insarcinate sau lauze, daca nu au nici un venit ori au venituri sub salariul de baza minim brut pe tara, pe baza adeverintei medicale, a certificatului de nastere a copilului - pentru lauze, precum si a declaratiei pe propria raspundere ca nu realizeaza alte venituri sau pe baza documentelor justificative ca realizeaza venituri sub salariul de baza minim brut pe tara;
i) pentru persoanele care satisfac serviciul militar in termen, pe baza adeverintei eliberate de institutiile militare competente;
j) pentru persoanele care executa o pedeapsa privativa de libertate sau se afla in arest preventiv, pe baza adeverintei eliberate de institutiile din subordinea MAI;
k) pentru persoanele care se afla in concediu pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani si in cazul copilului cu handicap, pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani, pe baza adeverintei eliberate de institutiile care administreaza bugetul privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, in conformitate cu dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005;
l) pentru persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj, pe baza carnetului si/sau adeverintei eliberate de institutiile care administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj;
m) pentru persoanele care sunt returnate sau expulzate ori sunt victime ale traficului de persoane si se afla in timpul procedurilor necesare stabilirii identitatii, pe baza adeverintei eliberate de institutiile din subordinea MAI din care sa rezulte ca se afla in timpul procedurilor necesare stabilirii identitatii;
n) pentru persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, pe baza adeverintei eliberate de catre primarul localitatii, din care sa rezulte calitatea de beneficiar de ajutor social;
o) pentru pensionarii cu venituri din pensii pana la limita supusa impozitului pe venit, pe baza cuponului mandatului postal de achitare a drepturilor sau a talonului de plata prin cont curent personal deschis la o unitate bancara si a declaratiei pe propria raspundere, din care sa rezulte ca nu realizeaza alte venituri impozabile decat cele provenite din pensie. In cazul pierderii acestor documente sau pana la dobandirea lor, calitatea de pensionar poate fi dovedita cu o adeverinta eliberata de institutia care administreaza fondul respectiv;
i) pentru persoanele care se afla in executarea masurilor prevazute in art. 105, 113 si 114 din Codul penal si pentru persoanele care se afla in perioada de amanare sau de intrerupere a executarii pedepsei privative de libertate, daca nu au venituri, pe baza adeverintei emise de institutia respectiva sau de institutia in grija careia se afla persoana.
(2) Asiguratul are obligatia de a anunta in termen de 15 zile medicul de familie si casa de asigurari de sanatate despre orice schimbare care poate conduce la modificarea conditiilor de dobandire a calitatii de asigurat fara plata contributiei.
(3) Unitatile abilitate sa elibereze documente care fac dovada achitarii contributiei si detinerii calitatii de asigurat sunt urmatoarele:
a) persoanele fizice si juridice la care isi desfasoara activitatea asiguratii - salariati;
b) casele de asigurari de sanatate, pe baza evidentelor organizate privind plata contributiei pentru categoriile prevazute la art. 257 alin. (2) lit. b) - e) din Legea nr. 95/2006;
c) medicul curant sau medicul coordonator al programului national de sanatate pentru bolnavii cu afectiuni incluse in cadrul programelor stabilite de Ministerul Sanatatii Publice.

SECTIUNEA a 9-a
Alte categorii de persoane asigurate

ART. 21
(1) Pentru asiguratii prevazuti la art. 214 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, contributia lunara se calculeaza prin aplicarea cotei de 13,5% la valoarea a doua salarii de baza minime brute pe tara pentru un pachet de servicii stabilit prin contractul-cadru, incepand cu luna in care s-a facut solicitarea privind asigurarea sociala de sanatate.
(2) Cetatenii straini si apatrizii care solicita prelungirea vizei de lunga sedere in Romania in conditiile legislatiei care reglementeaza regimul strainilor in Romania au obligatia platii unei contributii sub forma unei cote de 6,5%, calculata asupra veniturilor impozabile realizate pe teritoriul Romaniei, conform art. 257 alin. (2) din Legea nr. 95/2006;
(3) Persoanele mentionate la alin. (2) care nu realizeaza venituri impozabile pe teritoriul Romaniei si care nu fac dovada calitatii de asigurat vor achita o contributie lunara calculata prin aplicarea cotei de 6,5% la valoarea unui salariu de baza minim brut pe tara.
(4) Persoanele care au obligatia de a se asigura si nu pot dovedi plata contributiei sunt obligate, pentru a obtine calitatea de asigurat, sa achite contributia legala lunara pe ultimii 5 ani, incepand cu data primei solicitari de acordare a serviciilor medicale, calculata la salariul de baza minim brut pe tara in vigoare la data platii, sau de la data ultimei plati a contributiei respectiv de la data cand plata contributiei era obligatorie daca perioada scursa este mai mica de 5 ani, calculandu-se majorari de intarziere. Incepand cu luna urmatoare, asiguratii au obligatia platii lunare, pana la data de 25 a lunii, a contributiei calculate la salariul de baza minim brut pe tara.
(5) Prevederile alin. (4) se aplica numai pentru persoanele care au solicitat servicii medicale fara sa poata face dovada calitatii de asigurat si care nu au realizat venituri impozabile pe ultimii 5 ani, incepand cu data solicitarii de servicii medicale sau de la data de la care plata contributiei era obligatorie, daca perioada scursa este mai mica de 5 ani. In situatia in care aceste persoane au realizat venituri impozabile, contributia, precum si majorarile de intarziere aferente se vor calcula asupra acestor venituri pe perioada in care au fost realizate cu respectarea termenului de prescriptie privind obligatiile fiscale.
(6) Pentru persoanele care se prezinta la casa de asigurari de sanatate unde sunt asigurate in vederea platii contributiei, aceasta, precum majorarile de intarziere aferente se calculeaza, incepand cu data de la care plata contributiei era obligatorie, la veniturile impozabile realizate. In cazul in care nu au fost realizate astfel de venituri, contributia se calculeaza la salariul de baza minim brut pe tara din perioada pentru care se calculeaza contributia.
(8) Strainii carora li s-a acordat una dintre formele de protectie prevazute la art. 1 lit. a), b) si c) din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor in Romania, republicata, sunt obligati, pentru a obtine calitatea de asigurat, sa plateasca contributia sub forma unei cote de 6,5% calculata asupra veniturilor impozabile realizate, incepand cu data obtinerii respectivei forme de protectie. In situatia in care nu realizeaza venituri impozabile platesc contributia lunara calculata prin aplicarea cotei de 6,5% la un salariu minim brut pe tara.
(9) Pentru lucratorii migranti care isi pastreaza domiciliul sau resedinta in Romania, contributia lunara la fond se calculeaza prin aplicarea cotei de 6,5% la veniturile obtinute din contractele incheiate cu un angajator strain.
(10) Persoanele migrante, altele decat cele care obtin venituri din contracte incheiate cu un angajator strain, care isi pastreaza domiciliul sau resedinta in Romania, pentru a-si mentine drepturile de asigurare, au obligatia sa plateasca contributia prin aplicarea cotei de 6,5% la veniturile impozabile realizate in Romania, iar in situatia in care nu realizeaza astfel de venituri, o contributie lunara calculata prin aplicarea cotei de 6,5% la valoarea unui salariu de baza minim brut pe tara.