Dovada a aprecierii date eforturilor facute de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate pentru implementarea solutiilor informatice, aceste distinctii ne indreptatesc sa continuam in decizia noastra de definitivare celui mai mare sistem informatic din sanatate. Complexitatea deosebita a proiectelor propuse de CNAS si dimensiunea bazelor de date cu care se lucreaza in prezent demonstreaza convingerea noastra ca numai in acest fel se poate ajunge la performanta si corectitudine absoluta. CNAS a inteles inaintea tuturor ca modernizarea statului sta in diminuarea birocratizarii administrative si introducerea tehnologiilor avansate de IT&C. Astfel aceste distinctii dovedesc tuturor inca o data ca performanta atinsa in prezent de CNAS in implementarea si promovarea instrumentelor informatice este reala si de necontestat.
Ordin Nr. 408/160 din 12 aprilie 2006-partea I privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 56/45/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2005, cu modificarile si completarile ulterioare
Emitent: Ministerul Sanatatii - Nr. 408 din 12 aprilie 2006
Casa Nationala de Asigurari de Sanatate - Nr. 160 din 11 aprilie 2006
Publicata in: Monitorul Oficial Nr. 361 din 25 aprilie 2006


In temeiul prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Hotararii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr. 52/2005 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2005, cu modificarile si completarile ulterioare,
avand in vedere Referatul de aprobare nr. 9.287 din 13 aprilie 2006 al Ministerului Sanatatii si nr. DG/1.145 din 11 aprilie 2006 al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,

ministrul sanatatii si presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate emit urmatorul ordin:

ART. 1
Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 56/45/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2005, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 134 si 134 bis din 14 februarie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La anexa nr. 8 capitolul II punctul 1, pozitia 15 va avea urmatorul cuprins:
______________________________________________________________________________
|"15** | 2 |. | 1 | 1 | 4 | 0 | Creatinina serica*1)***)| 5,10" |
|______|___|___|___|___|___|___|_________________________________|_____________|

2. La anexa nr. 8 capitolul II punctul 1, nota 1 se completeaza cu ***):
"***) La fiecare determinare a creatininei serice se raporteaza la casele de asigurari de sanatate filtratul glomerular folosindu-se formula Cockroft-Gault:

[140 - varsta (ani)] x G (kg)
FG (ml/min) =----------------,
72 x sCr (mg/dL)

unde:
FG = filtrat glomerular;
G = greutate corporala;
sCr = concentratia creatininei serice.

Daca subiectul este femeie, formula de mai sus se inmulteste cu 0,85."

3. La anexa nr. 8 capitolul II punctul 1, dupa pozitia 175 se introduc cinci noi pozitii, pozitiile 176 - 180, cu urmatorul cuprins:
______________________________________________________________________________
|"176 | | | | | | | Osteodensitometrie DEXA | 22,30 |
|______|___|___|___|___|___|___|_________________________________|_____________|
| 177 | | | | | | | Ergometrie | 22,30 |
|______|___|___|___|___|___|___|_________________________________|_____________|
| 178 | | | | | | | Electrocardiografie continua| |
| | | | | | | | (24 de ore, Holter) | 19,50 |
|______|___|___|___|___|___|___|_________________________________|_____________|
| 179 | | | | | | | Holter TA | 43,30 |
|______|___|___|___|___|___|___|_________________________________|_____________|
| 180 | | | | | | | Ecocardiografie transesofagiana | 55,60" |
|______|___|___|___|___|___|___|_________________________________|_____________|

4. La anexa nr. 8 capitolul II punctul 1, nota 5 si prevederile de la **) din nota 1 se abroga.
5.La anexa nr. 9, la articolul 6 alineatul (1), ultima teza va avea urmatorul cuprins:
"La stabilirea sumelor contractate cu furnizorii de analize medicale de laborator, respectiv cu furnizorii de investigatii medicale paraclinice de radiologie - imagistica medicala, casele de asigurari de sanatate vor avea in vedere criteriile de selectie a furnizorilor de analize medicale de laborator si care sunt prevazute in anexa nr. 11, respectiv criteriile pentru furnizorii de investigatii medicale paraclinice de radiologie - imagistica medicala prevazute in anexa nr. 11^1 la ordin."
6. La anexa nr. 9, la articolul 6, alineatul (4) va avea urmatorul cuprins:
"(4) Fondurile suplimentare aprobate pentru anul 2006 cu destinatia servicii medicale paraclinice se contracteaza de casele de asigurari de sanatate prin incheiere de acte aditionale la contractele initiale si vor fi utilizate pentru decontarea serviciilor medicale paraclinice acordate asiguratilor de la data semnarii acestora. Valoarea actului aditional la contractul initial se stabileste avandu-se in vedere criteriile de contractare a sumelor initiale."
7. La anexa nr. 9, articolul 8 se abroga.
8. Anexa nr. 11 va avea urmatorul cuprins:
"CRITERII DE SELECTIE
privind repartizarea sumelor si defalcarea numarului de investigatii paraclinice - analize medicale de laborator - stabilit pe total judet de casele de asigurari de sanatate, directiile de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si de consiliile judetene ale Colegiului Medicilor din Romania, respectiv al municipiului Bucuresti, pe furnizori de servicii medicale paraclinice - laboratoare de analize medicale

In laboratoarele clinice de analize medicale analizele se defalca pe urmatoarele grupe de analize:
I. Hematologie, serologie, biochimie, imunologie (sunt cuprinse analizele medicale din anexa nr. 8 la <>, <> si <>, precum si cele de la pozitiile nr. 76, 79 si 80)
II. Microbiologie (celelalte pozitii decat cele nominalizate la grupa I)
La stabilirea numarului de analize medicale de laborator si a sumelor ce se contracteaza cu furnizorii de analize medicale de laborator se au in vedere urmatoarele criterii:
1. criteriul de evaluare;
2. criteriul financiar;
3. criteriul de adresabilitate;
4. criteriul privind implementarea sistemului de management al calitatii;
5. criteriul de activitate;
6. criteriul de corectitudine.

1. Criteriul de evaluare
Ponderea acestui criteriu este de 30%.
Evaluarea laboratoarelor de analize medicale se face in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 411/158/2006 privind aprobarea Criteriilor de selectie a furnizorilor de servicii medicale paraclinice - laboratoare de analize medicale, precum si a Metodologiei de evaluare a furnizorilor de investigatii medicale paraclinice - analize medicale de laborator.
Ca urmare a aplicarii metodologiei de evaluare fiecare furnizor de servicii medicale paraclinice - analize medicale de laborator obtine un punctaj corespunzator acestui criteriu.

2. Criteriul financiar
Ponderea acestui criteriu este de 30%.
Criteriul financiar se refera la tarifele propuse de furnizorii de analize medicale de laborator.
Tarifele propuse de catre furnizorii de analize medicale de laborator pentru contractarea serviciilor medicale paraclinice cu casele de asigurari de sanatate trebuie fundamentate, iar nivelul acestora nu trebuie sa depaseasca tarifele maximale prevazute in anexa nr. 8 la ordin.
Acest criteriu este apreciat cu un punctaj de maximum 100. Punctajul 100 reprezinta tariful minim pentru fiecare tip de analiza medicala. Pentru celelalte tarife peste cel minim se acorda un punctaj proportional in functie de primul clasat.
Furnizorii de analize medicale de laborator care prezinta fundamentarea tarifelor propuse incorect intocmita sau tarifele propuse depasesc tarifele maximale cuprinse in anexa nr. 8 la ordin sunt respinsi de la contractare.

3. Criteriul de adresabilitate
Ponderea acestui criteriu este de 20%.
Punctajul obtinut de fiecare furnizor se stabileste astfel: se acorda cate un punct pentru fiecare asigurat care a beneficiat de servicii medicale paraclinice - analize medicale de laborator din partea furnizorului respectiv in anul 2005 ca urmare a contractului cu casa de asigurari de sanatate. Daca un asigurat s-a adresat de mai multe ori aceluiasi furnizor in anul 2005, se acorda cate un punct pentru fiecare adresare.
Furnizorul depune la casa de asigurari de sanatate o declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa numarul de asigurati care s-au adresat acestuia ca urmare a contractului incheiat cu casa de asigurari de sanatate. Veridicitatea datelor cuprinse in declaratie se constata prin confruntarea cu evidenta casei de asigurari de sanatate pentru asiguratii care au beneficiat de servicii medicale paraclinice - analize medicale de laborator ca urmare a contractului cu casa de asigurari de sanatate.
Pentru furnizorii care au participat la contractare cu mai multe puncte de lucru, punctajele se acorda pentru fiecare punct de lucru in parte.

4. Criteriul privind implementarea sistemului de management al calitatii
Ponderea acestui criteriu este de 10%.
Implementarea sistemului de management al calitatii, in conformitate cu SR EN ISO/CEI 17025:2001 sau cu alt standard adoptat in Romania la momentul aplicarii prezentului ordin, este dovedita de furnizor prin certificatul de acreditare insotit de anexa care cuprinde lista de analize medicale de laborator certificate, in termen de valabilitate.
Punctajul obtinut de fiecare furnizor se stabileste astfel: se acorda cate un punct pentru fiecare tip de analiza medicala cuprinsa in anexa la certificatul de acreditare si oferita spre contractare, numai pentru punctul de lucru pentru care s-a facut certificarea.

5.Criteriul de activitate
Ponderea acestui criteriu este de 5%.
Criteriul de activitate se stabileste ca raport intre valoarea contractului de furnizare de servicii medicale paraclinice - analize medicale de laborator, incheiat de furnizor cu casa de asigurari de sanatate in anul precedent, si valoarea cifrei de afaceri realizata din servicii medicale paraclinice - analize medicale de laborator in anul precedent.
Astfel:

VCA
CA = -----,
CAA

unde:
CA = criteriul de activitate;
VCA = valoarea contractului de furnizare de servicii medicale paraclinice - analize medicale de laborator, incheiat de furnizor cu casa de asigurari de sanatate in anul precedent;
CAA = valoarea cifrei de afaceri pentru serviciile medicale paraclinice - analize medicale de laborator in anul precedent.

Criteriul de activitate se apreciaza cu un punctaj de maximum 100; cu cat raportul este mai mare, cu atat punctajul acordat este mai mic.
Punctajul 100 reprezinta raportul minim. Pentru celelalte raporturi peste raportul minim se acorda un punctaj proportional in functie de primul clasat.

6. Criteriul de corectitudine
Ponderea acestui criteriu este de 5%.
Criteriul de corectitudine se determina ca raport intre numarul de analize medicale de laborator respinse/imputate de casa de asigurari de sanatate cu care furnizorul a incheiat contract in anul precedent si numarul de analize medicale de laborator raportate de catre furnizor in anul precedent.
Astfel:

NARI
CC = ------,
NARF

unde:
CC = criteriul de corectitudine;
NARI = numarul de analize medicale de laborator respinse/imputate de casa de asigurari de sanatate;
NARF = numarul de analize medicale de laborator raportate de catre furnizor.

Criteriul de corectitudine se apreciaza cu un punctaj de maximum 100; cu cat raportul este mai mic, cu atat punctajul este mai mare.
Punctajul 100 reprezinta raportul minim. Pentru celelalte raporturi peste raportul minim se acorda un punctaj proportional in functie de primul clasat.
Sumele se stabilesc pentru fiecare furnizor astfel:
A. Fondul cu destinatia de analize medicale de laborator se repartizeaza pentru fiecare criteriu in parte, astfel:
a) 30% pentru criteriul de evaluare;
b) 30% pentru criteriul financiar;
c) 20% pentru criteriul de adresabilitate;
d) 10% pentru criteriul privind implementarea sistemului de management al calitatii;
e) 5% pentru criteriul de activitate;
f) 5% pentru criteriul de corectitudine.
B. Pentru fiecare criteriu in parte se stabileste numarul total de puncte obtinut prin insumarea numarului de puncte obtinut de fiecare furnizor.
C. Se calculeaza valoarea unui punct pentru fiecare criteriu in parte prin impartirea sumei rezultate ca urmare a aplicarii procentelor prevazute la lit. A la numarul de puncte corespunzator fiecarui criteriu.
D. Valoarea unui punct obtinuta pentru fiecare dintre cele 6 criterii se inmulteste cu numarul de puncte obtinut de un furnizor corespunzator fiecarui criteriu, rezultand sume aferente pentru fiecare criteriu.
E. Valoarea totala contractata de un furnizor cu casa de asigurari de sanatate se obtine prin insumarea celor sase sume stabilite conform lit. D.

NOTA:
Pentru furnizorii nou-intrati in relatii contractuale cu casa de asigurari de sanatate se acorda un numar de puncte pentru criteriul de adresabilitate egal cu numarul de puncte obtinut pentru acelasi criteriu de furnizorul care are acelasi numar de puncte rezultat in urma aplicarii criteriului de evaluare sau cat mai apropiat de acesta, iar prevederile criteriilor 5 si 6 nu se aplica."

9. Dupa anexa nr. 11 se introduce o noua anexa, anexa nr. 11^1, cu urmatorul cuprins:
"ANEXA 11^1

CRITERII
privind repartizarea sumelor si defalcarea numarului de investigatii medicale paraclinice de radiologie - imagistica medicala, stabilit pe total judet de catre casele de asigurari de sanatate, directiile de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si de consiliile judetene ale Colegiului Medicilor din Romania, respectiv al municipiului Bucuresti, pe furnizori de investigatii medicale paraclinice de radiologie - imagistica medicala


La stabilirea numarului de investigatii medicale paraclinice de radiologie - imagistica medicala si a sumelor ce se contracteaza cu furnizorii de investigatii medicale paraclinice de radiologie - imagistica medicala se au in vedere urmatoarele criterii:
1. criteriul de evaluare;
2. criteriul financiar;
3. criteriul privind implementarea sistemului de management al calitatii;
4. criteriul de activitate;
5. criteriul de corectitudine.

1. Criteriul de evaluare
Ponderea acestui criteriu este de 40%.
Evaluarea furnizorilor de investigatii medicale paraclinice de radiologie - imagistica medicala se face in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 412/159/2006 privind aprobarea Criteriilor de selectie a furnizorilor de investigatii medicale paraclinice - radiologie si imagistica medicala, precum si a Metodologiei de evaluare a furnizorilor de investigatii medicale paraclinice - radiologie si imagistica medicala.
Ca urmare a aplicarii metodologiei de evaluare, fiecare furnizor de investigatii medicale paraclinice de radiologie - imagistica medicala obtine un punctaj corespunzator acestui criteriu.

2. Criteriul financiar
Ponderea acestui criteriu este de 20%.
Criteriul financiar se refera la tarifele propuse de furnizorii de servicii medicale paraclinice de radiologie - imagistica medicala.
Tarifele propuse de catre furnizorii de investigatii medicale paraclinice de radiologie - imagistica medicala pentru contractarea investigatiilor medicale paraclinice de radiologie - imagistica medicala cu casele de asigurari de sanatate trebuie fundamentate, iar nivelul acestora nu trebuie sa depaseasca tarifele maximale prevazute in anexa nr. 8 la ordin.
Acest criteriu este apreciat cu un punctaj de maximum 100. Punctajul 100 reprezinta tariful minim pentru fiecare tip de investigatie medicala paraclinica de radiologie - imagistica medicala. Pentru celelalte tarife peste cel minim se acorda un punctaj proportional in functie de primul clasat.
Furnizorii de investigatii medicale paraclinice de radiologie - imagistica medicala care prezinta fundamentarea tarifelor propuse incorect intocmita sau tarifele propuse depasesc tarifele maximale cuprinse in anexa nr. 8 la ordin sunt respinsi de la contractare.

3. Criteriul privind implementarea sistemului de management al calitatii
Ponderea acestui criteriu este de 15%.
Implementarea sistemului de management al calitatii, in conformitate cu SR EN ISO 9001:2001 pentru diagnostic imagistic sau cu alt standard adoptat in Romania la momentul aplicarii prezentului ordin, este dovedita de furnizor prin certificatul de conformitate ISO 9001 insotit de o copie de pe manualul calitatii, in care sa fie specificat tipul investigatiilor pentru care s-a acordat.
In situatia in care furnizorul de investigatii medicale paraclinice de radiologie - imagistica medicala prezinta certificatul de acreditare, acesta primeste 100 de puncte. Furnizorii care nu prezinta certificatul de acreditare nu primesc punctaj la acest criteriu.

4. Criteriul de activitate
Ponderea acestui criteriu este de 15%.
Criteriul de activitate se stabileste ca raport intre valoarea contractului de furnizare de investigatii medicale paraclinice de radiologie - imagistica medicala incheiat de furnizor cu casa de asigurari de sanatate in anul precedent si valoarea cifrei de afaceri realizata din investigatii medicale paraclinice de radiologie - imagistica medicala in anul precedent.
Astfel:

VCA
CA = -----,
CAA

unde:
CA = criteriul de activitate;
VCA - valoarea contractului de furnizare de investigatii medicale paraclinice de radiologie - imagistica medicala incheiat de furnizor cu casa de asigurari de sanatate in anul precedent;
CAA = valoarea cifrei de afaceri pentru investigatii medicale paraclinice de radiologie - imagistica medicala in anul precedent.

Criteriul de activitate se apreciaza cu un punctaj de maximum 100; cu cat raportul este mai mare, cu atat punctajul acordat este mai mic.
Punctajul 100 reprezinta raportul minim. Pentru celelalte raporturi peste raportul minim se acorda un punctaj proportional in functie de primul clasat.

5. Criteriul de corectitudine
Ponderea acestui criteriu este de 10%.
Criteriul de corectitudine se determina ca raport intre numarul de investigatii medicale paraclinice de radiologie - imagistica medicala respinse/imputate de casa de asigurari de sanatate cu care furnizorul a incheiat contract in anul precedent si numarul de investigatii medicale paraclinice de radiologie - imagistica medicala raportate de catre furnizor in anul precedent.
Astfel:

NARI
CC = ------,
NARF

unde:
CC = criteriul de corectitudine;
NARI = numarul de investigatii medicale paraclinice de radiologie - imagistica medicala respinse/imputate de casa de asigurari de sanatate;
NARF = numarul de investigatii medicale paraclinice de radiologie - imagistica medicala raportate de catre furnizor.

Criteriul de corectitudine se apreciaza cu un punctaj de maximum 100; cu cat raportul este mai mic, cu atat punctajul este mai mare.
Punctajul 100 reprezinta raportul minim. Pentru celelalte raporturi peste raportul minim se acorda un punctaj proportional in functie de primul clasat.
Sumele se stabilesc pentru fiecare furnizor astfel:
A. Fondul cu destinatie de investigatii medicale paraclinice de radiologie - imagistica medicala se repartizeaza pentru fiecare criteriu in parte, astfel:
a) 40% pentru criteriul de evaluare;
b) 20% pentru criteriul financiar;
c) 15% pentru criteriul privind implementarea sistemului de management al calitatii;
d) 15% pentru criteriul de activitate;
e) 10% pentru criteriul de corectitudine.
B. Pentru fiecare criteriu in parte se stabileste numarul total de puncte obtinut prin insumarea numarului de puncte obtinut de fiecare furnizor.
C. Se calculeaza valoarea unui punct pentru fiecare criteriu in parte prin impartirea sumei rezultate ca urmare a aplicarii procentelor prevazute la lit. A la numarul total de puncte corespunzator fiecarui criteriu.
D. Valoarea unui punct obtinuta pentru fiecare dintre cele 5 criterii se inmulteste cu numarul de puncte obtinut de un furnizor corespunzator fiecarui criteriu, rezultand sume aferente pentru fiecare criteriu.
E. Valoarea totala contractata de un furnizor cu casa de asigurari de sanatate se obtine prin insumarea celor cinci sume stabilite conform lit. D.

NOTA:
Pentru furnizorii nou-intrati in relatii contractuale cu casa de asigurari de sanatate prevederile criteriilor 4 si 5 nu se aplica.

Comisia constituita din reprezentanti ai casei de asigurari de sanatate, ai directiei de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si ai consiliului judetean al Colegiului Medicilor din Romania, respectiv al municipiului Bucuresti, ca urmare a stabilirii numarului necesar de investigatii medicale paraclinice pe total judet, va stabili suma ce se va contracta de casa de asigurari de sanatate cu furnizorii de investigatii medicale paraclinice de radiologie - imagistica medicala din totalul fondului aprobat cu destinatia de servicii medicale paraclinice."
10. La anexa nr. 14, de la punctul I se abroga sintagma "centru de referinta de diagnostic imagistic..., reprezentat prin...".
11. La anexa nr. 14, la articolul 8, litera b) se abroga.
12. La anexa nr. 14, la articolul 9, alineatul (3) se abroga.
13. La anexa nr. 17, la capitolul 1 litera B punctul 2, prima pozitie de la litera a) si *) vor avea urmatorul cuprins:
"a) - Hemodializa in insuficienta renala cronica*) - 180 lei (RON)/sedinta
........................................................................
*) Tariful nu cuprinde medicamentele si materialele specifice suportate prin programul national cu scop curativ. Tariful pentru hemodializa in insuficienta renala cronica cuprinde si transportul nemedicalizat al asiguratilor dializati in vederea efectuarii dializei de la si la domiciliu, suportat de unitatea sanitara care acorda acest serviciu. Unitatile sanitare, inclusiv spitalele, suporta contravaloarea transportului nemedicalizat al asiguratilor dializati de la si la domiciliu din suma contractata cu casa de asigurari de sanatate, in mod distinct, cu aceasta destinatie."
14. La anexa nr. 18, articolul 5^1 va avea urmatorul cuprins:
"ART. 5^1
Fondurile suplimentare aprobate pentru anul 2006 cu destinatia de servicii medicale spitalicesti, inclusiv medicamente in spital, se contracteaza de catre casele de asigurari de sanatate prin acte aditionale la contractele initiale pentru anul 2006. Casele de asigurari de sanatate vor avea in vedere la repartizarea fondurilor suplimentare indicatorii specifici fiecarei unitati sanitare cu paturi, care au stat la baza stabilirii valorii initiale de contract/actelor aditionale, precum si nivelul de realizare a indicatorilor specifici in limita celor contractati in perioada de la inceputul anului si pana la sfarsitul lunii anterioare celei in care se semneaza actul aditional."
15. La anexa nr. 18, la articolul 7 alineatul (1) litera a), punctul 2 va avea urmatorul cuprins:
"2. Regularizarea trimestriala se face in functie de:
- numarul total de cazuri externate, raportate si validate, pentru perioada de la inceputul anului pana la sfarsitul trimestrului respectiv;
- indicele de case-mix realizat in perioada de la inceputul anului pana la sfarsitul trimestrului respectiv;
- tariful pe caz ponderat stabilit pentru anul 2006;
- coeficientul k al cazurilor extreme (ca durata de spitalizare). Acest coeficient se calculeaza trimestrial de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Sanatate, pe baza cazurilor externate raportate si validate pentru perioada de la inceputul anului pana la sfarsitul trimestrului respectiv. Modalitatea de calcul a coeficientului k este prevazuta in anexa nr. 18 b) la ordin.
In situatia in care numarul de cazuri ponderate realizat, corespunzator patologiei care necesita internare in regim de spitalizare continua, este mai mic decat cel contractat, iar numarul de servicii medicale acordate in regim de spitalizare de zi a crescut, numarul de servicii medicale acordate in regim de spitalizare de zi ce depaseste numarul de cazuri ponderate contractat se deconteaza la tariful pe serviciu medical negociat, majorat cu 5%, cu incadrarea in valoarea de contract.
In situatia in care atat numarul de cazuri ponderate realizat, corespunzator patologiei care necesita internare in regim de spitalizare continua, cat si cel corespunzator serviciilor medicale acordate in regim de spitalizare de zi sunt mai mici decat numarul de cazuri ponderate, respectiv servicii medicale acordate in regim de spitalizare de zi contractate, decontarea se face la nivelul realizat.
In situatia in care atat numarul de cazuri ponderate realizat, corespunzator patologiei care necesita internare in regim de spitalizare continua, cat si cel corespunzator serviciilor medicale acordate in regim de spitalizare de zi sunt mai mari decat numarul de cazuri ponderate, respectiv servicii medicale acordate in regim de spitalizare de zi contractat, se accepta la decontare o depasire de maximum 5% atat a numarului de cazuri ponderate ce se vor deconta la un tarif care reprezinta 50% din tariful pe caz ponderat, cat si a serviciilor medicale acordate in regim de spitalizare de zi. Casele de asigurari de sanatate pot accepta la decontare aceste depasiri daca spitalul/sectiile a/au luat decizia de crestere a numarului de internari, dupa epuizarea posibilitatii de inscriere pe listele de asteptare a cazurilor programabile, si daca aceasta crestere se regaseste ca economii inregistrate la sumele care se deconteaza din fondul alocat asistentei medicale spitalicesti la alte spitale/sectii din judetul respectiv, cu incadrarea in fondurile alocate asistentei medicale spitalicesti la nivelul caselor de asigurari de sanatate respective."
16. La anexa nr. 18, la articolul 7 alineatul (1) litera c), punctul 2 va avea urmatorul cuprins:
"2. Regularizarea trimestriala se face in functie de numarul de externari realizat cumulat de la inceputul anului pana la sfarsitul trimestrului respectiv si tariful mediu pe caz rezolvat negociat, tinand cont si de numarul de externari contractat.
In situatia in care numarul de externari realizat, corespunzator patologiei care necesita internare in regim de spitalizare continua, este mai mic decat cel contractat, iar numarul de servicii medicale acordate in regim de spitalizare de zi a crescut, numarul de servicii medicale acordate in regim de spitalizare de zi ce depaseste numarul de cazuri externate contractate se deconteaza la tariful pe serviciu medical negociat, majorat cu 5%, cu incadrarea in valoarea de contract.
In situatia in care atat numarul de externari realizat, corespunzator patologiei care necesita internare in regim de spitalizare continua, cat si cel corespunzator serviciilor medicale acordate in regim de spitalizare de zi sunt mai mici decat numarul de externari, respectiv servicii medicale acordate in regim de spitalizare de zi, decontarea se face la nivelul realizat.
In situatia in care atat numarul de externari realizat, corespunzator patologiei care necesita internare in regim de spitalizare continua, cat si cel corespunzator serviciilor medicale acordate in regim de spitalizare de zi sunt mai mari decat numarul de externari, respectiv servicii medicale acordate in regim de spitalizare de zi contractat, se accepta la decontare o depasire de maximum 5% atat a numarului de externari ce se vor deconta la un tarif care reprezinta 50% din tariful negociat, cat si a serviciilor medicale acordate in regim de spitalizare de zi. Casele de asigurari de sanatate pot accepta la decontare aceste depasiri daca spitalul/sectiile a/au luat decizia de crestere a numarului de internari, dupa epuizarea posibilitatii de inscriere pe listele de asteptare a cazurilor programabile, si daca aceasta crestere se regaseste ca economii inregistrate la sumele care se deconteaza din fondul alocat asistentei medicale spitalicesti la alte spitale/sectii din judetul respectiv, cu incadrarea in fondurile alocate asistentei medicale spitalicesti la nivelul caselor de asigurari de sanatate respective."
17. La anexa nr. 18, la articolul 7, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
"(2) Spitalele vor acoperi cheltuielile privind investigatiile paraclinice pentru bolnavii internati efectuate in alte unitati spitalicesti sau in unitati ambulatorii de specialitate, in situatiile in care spitalul respectiv nu detine dotarea necesara. Spitalele vor deconta investigatiile paraclinice la tarifele prevazute in cap. II pct. 1 din anexa nr. 8."
18. La anexa nr. 18, la articolul 7^1 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Pentru serviciile de hemodializa si dializa peritoneala casele de asigurari de sanatate tin evidente distincte."
19. Anexa nr. 18 a) "Indicele de complexitate a cazurilor si tarifele pe caz ponderat" va avea urmatorul cuprins:
"ANEXA 18 a) *1)

INDICELE DE COMPLEXITATE
a cazurilor si tarifele pe caz ponderat


______________________________________________________________________________
|Nr. | Cod |Denumire spital | ICM | TCP 2006 |
|crt.| CNAS | | 2005* | |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 1| AB01 | SPITALUL JUDETEAN ALBA IULIA | 0,8359 | 1.101 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 2| AB03 | SPITALUL MUNICIPAL BLAJ | 0,7691 | 828 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 3| AB04 | SPITALUL ORASENESC ABRUD | 0,5438 | 913 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 4| AB05 | SPITALUL MUNICIPAL AIUD | 0,7066 | 877 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 5| AB06 | SPITALUL ORASENESC CAMPENI | 0,5852 | 797 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 6| AB07 | SPITALUL ORASENESC OCNA MURES| 0,5473 | 873 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 7| AB08 | SPITALUL MUNICIPAL SEBES | 0,6811 | 861 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 8| AB09 | SPITALUL ORASENESC CUGIR | 0,6112 | 820 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 9| AB10 | SPITALUL ORASENESC ZLATNA| 0,6329 | 1.168 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 10| AG01 | SPITALUL JUDETEAN ARGES | 0,7433 | 1.146 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 11| AG02 | SPITALUL DE PEDIATRIE PITESTI| 0,6204 | 1.165 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 12| AG05 | SPITALUL MUNICIPAL CAMPULUNG | 0,6504 | 805 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 13| AG06 | SPITALUL ORASENESC CAROL I COSTESTI | 0,6849 | 970 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 14| AG07 | SPITALUL MUNICIPAL CURTEA DE ARGES | 0,6098 | 857 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 15| AG08 | SPITALUL ORASENESC SF. SPIRIDON MIOVENI | 0,5941 | 795 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 16| AG12 | SPITALUL DR. TEJA PAPAHAGI DOMNESTI | 0,5525 | 715 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 17| AR01 | SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ARAD | 0,8528 | 1.169 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 18| AR02 | SPITALUL CLINIC MUNICIPAL ARAD | 0,8406 | 948 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 19| AR03 | SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICA-GINECOLOGIE|| |
|| | DR. SALVATOR VUIA ARAD | 0,5434 | 1.103 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 20| AR05 | SPITALUL ORASENESC INEU | 0,5928 | 1.108 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 21| AR12 | SPITALUL ORASENESC GURAHONT | 0,5834 | 1.214 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 22| B_01 | SPITALUL CLINIC "SF. MARIA" BUCURESTI| 0,8242 | 1.350 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 23| B_02 | SPITALUL CLINIC DE URGENTA FLOREASCA | 1,0821 | 1.701 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 24| B_03 | SPITALUL CLINIC DE URGENTE SI CHIRURGIE || |
|| | PLASTICA REPARATORIE SI ARSURI | 1,5209 | 1.556 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 25| B_04 | SPITALUL CLINIC DE NEFROLOGIE "DR. CAROL || |
|| | DAVILA" BUCURESTI| 1,0285 | 1.397 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 26| B_05 | SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII || |
|| | "GRIGORE ALEXANDRESCU" | 0,8437 | 1.234 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 27| B_06 | SPITALUL CLINIC FILANTROPIA | 0,5764 | 1.196 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 28| B_08 | SPITALUL CLINIC DE URGENTE OFTALMOLOGICE | 0,8256 | 647 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 29| B_09 | SPITALUL UNIVERSITAR DE STOMATOLOGIE || |
|| | "DR. DAN THEODORESCU" BUCURESTI | 0,9279 | 988 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 30| B_11 | INSTITUTUL ONCOLOGIC BUCURESTI || |
|| | "PR. DR. AL. TRESTIOREANU" | 1,0911 | 801 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 31| B_12 | INSTITUTUL DE ENDOCRINOLOGIE || |
|| | "DR. C.I. PARHON" BUCURESTI | 0,5715 | 1.059 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 32| B_13 | SPITALUL CLINIC "DR. I. CANTACUZINO" || |
|| | BUCURESTI| 0,7295 | 1.220 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 33| B_14 | INSTITUTUL DE DIABET, NUTRITIE SI BOLI || |
|| | METABOLICE "DR. N. PAULESCU" BUCURESTI | 0,9156 | 1.521 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 34| B_15 | SPITALUL CLINIC DE ORTOPEDIE-TRAUMATOLOGIE || |
|| | "FOISOR" BUCURESTI | 0,8949 | 1.718 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 35| B_16 | SPITALUL CLINIC COLENTINA| 0,807 | 1.345 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 36| B_18 | INSTITUTUL CLINIC FUNDENI| 1,0713 | 1.366 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 37| B_19 | INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE "DR. C.C. ILIESCU" || |
|| | BUCURESTI| 1,4923 | 1.597 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 38| B_20 | INSTITUTUL DE OCROTIRE A MAMEI SI COPILULUI || |
|| | "DR. ALFRED RUSESCU" | 0,6574 | 1.285 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 39| B_21 | SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF. PANTELIMON|| |
|| | BUCURESTI| 0,7063 | 1.212 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 40| B_22 | SPITALUL CLINIC DE COPII "DR. V. GOMOIU" | 0,5222 | 1.167 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 41| B_23 | SPITALUL CLINIC COLTEA | 1,1429 | 990 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 42| B_24 | SPITALUL CLINIC CARITAS BUCURESTI| 0,6824 | 1.130 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 43| B_25 | SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SI BOLI || |
|| | TROPICALE "DR. V. BABES" BUCURESTI | 0,6686 | 1.381 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 44| B_28 | SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII || |
|| | "M.S. CURIE" | 0,7435 | 1.083 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 45| B_29 | SPITALUL CLINIC DE URGENTA "SF. IOAN"|| |
|| | BUCURESTI| 0,7544 | 1.271 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 46| B_31 | SPITALUL CLINIC "DR. THEODOR BURGHELE" || |
|| | BUCURESTI| 0,7865 | 1.767 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 47| B_32 | INSTITUTUL DE FONOAUDIOLOGIE SI CHIRURGIE|| |
|| | FUNCTIONALA ORL "DR. HOCIOTA"| 1,1156 | 1.224 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 48| B_33 | SPITALUL DE URGENTA UNIVERSITAR BUCURESTI| 0,8629 | 1.418 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 49| B_34 | SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICA-GINECOLOGIE|| |
|| | "DR. PANAIT SARBU" BUCURESTI | 0,6343 | 1.113 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 50| B_35 | SPITALUL CLINIC DE URGENTA || |
|| | "DR. BAGDASAR-ARSENI"| 1,2783 | 1.271 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 51| B_36 | INSTITUTUL DE BOLI CEREBROVASCULARE || |
|| | "DR. VLAD VOICULESCU" BUCURESTI | 1,0034 | 1.171 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 52| B_41 | CENTRUL METODOLOGIC DE REUMATOLOGIE || |
|| | "Dr. ION STOIA" BUCURESTI| 0,7163 | 958 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 53| B_42 | SPITALUL CLINIC "NICOLAE MALAXA" BUCURESTI | 0,6419 | 1.073 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 54| B_48 | INSTITUTUL DE BOLI INFECTIOASE || |
|| | "Dr. MATEI BALS" | 0,7391 | 1.270 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 55| B_80 | SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA ELIAS| 0,717 | 1.555 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 56| BC01 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BACAU | 0,8056 | 923 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 57| BC03 | SPITALUL MUNICIPAL ONESTI| 0,7203 | 795 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 58| BC04 | SPITALUL ORASENESC BUHUSI| 0,6405 | 916 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 59| BC05 | SPITALUL ORASENESC COMANESTI | 0,6841 | 859 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 60| BC06 | SPITALUL MUNICIPAL MOINESTI | 0,6793 | 862 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 61| BC10 | SPITALUL DE PEDIATRIE BACAU | 0,5847 | 1.263 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 62| BH01 | SPITALUL CLINIC JUDETEAN ORADEA | 0,8826 | 957 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 63| BH02 | SPITALUL CLINIC DE COPII ORADEA | 0,7904 | 1.138 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 64| BH03 | SPITALUL DE BOLI INFECTIOASE ORADEA | 0,6661 | 1.151 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 65| BH05 | SPITALUL DE OBSTETRICA-GINECOLOGIE ORADEA| 0,5664 | 1.164 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 66| BH07 | SPITALUL ORASENESC ALESD | 0,6062 | 1.087 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 67| BH09 | SPITALUL ORASENESC EPISCOP N. POPOVICI BEIUS | 0,6432 | 1.049 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 68| BH10 | SPITALUL ORASENESC DR. POP MIRCEA MARGHITA | 0,6784 | 1.070 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 69| BH12 | SPITALUL MUNICIPAL SALONTA | 0,5993 | 836 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 70| BN01 | SPITALUL JUDETEAN BISTRITA | 0,7523 | 1.077 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 71| BN02 | SPITALUL ORASENESC NASAUD| 0,5911 | 936 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 72| BN03 | SPITALUL ORASENESC BECLEAN | 0,5497 | 679 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 73| BR01 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BRAILA | 0,7779 | 1.079 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 74| BR04 | SPITALUL DE OBSTETRICA-GINECOLOGIE BRAILA| 0,5809 | 1.152 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 75| BR05 | SPITALUL ORASENESC FAUREI| 0,6373 | 898 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 76| BT01 | SPITALUL JUDETEAN "MAVROMATI" BOTOSANI | 0,8387 | 791 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 77| BT04 | SPITALUL DE COPII BOTOSANI | 0,576 | 1.205 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 78| BT05 | SPITALUL DE OBSTETRICA-GINECOLOGIE BOTOSANI | 0,5664 | 879 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 79| BT06 | SPITALUL MUNICIPAL DOROHOI | 0,5883 | 810 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 80| BT07 | SPITALUL ORASENESC SAVENI| 0,5691 | 843 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 81| BT08 | SPITALUL ORASENESC DARABANI | 0,5357 | 872 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 82| BV01 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BRASOV | 0,8378 | 1.025 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 83| BV02 | SPITALUL DE OBSTETRICA-GINECOLOGIE || |
|| | "DR. ION SBARCEA" BRASOV | 0,541 | 886 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 84| BV03 | SPITALUL DE PEDIATRIE BRASOV | 0,7115 | 1.188 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 85| BV04 | SPITALUL BOLI INFECTIOASE BRASOV | 0,6478 | 1.171 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 86| BV06 | SPITALUL MUNICIPAL FAGARAS | 0,6639 | 983 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 87| BV08 | SPITALUL MUNICIPAL CODLEA| 0,6668 | 759 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 88| BV09 | SPITALUL MUNICIPAL SACELE| 0,9989 | 986 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 89| BV10 | SPITALUL ORASENESC ZARNESTI | 0,5494 | 731 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 90| BV12 | SPITALUL ORASENESC RUPEA | 0,6029 | 723 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 91| BZ01 | SPITALUL JUDETEAN BUZAU | 0,7019 | 1.037 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 92| BZ02 | SPITALUL MUNICIPAL RAMNICU SARAT | 0,6955 | 841 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 93| BZ04 | SPITALUL ORASENESC NEHOIU| 0,5898 | 880 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|