Având în vedere dispozițiile Ordinului MS/CNAS nr. 1602/946/2020 privind modificarea și completarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurările sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul MS/CNAS nr.15/2018/1311/2017, respectiv prevederile Ordinului nr.1546/938/2020 privind modificarea Ordinului MS/CNAS nr.1092/748/2020 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical și a instrucțiunilor privind utilizarea și modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizații asiguraților din sistemul asigurărilor sociale de sănătate și din sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale, vă aducem la cunoștință următoarele:

 

1. Referitor la eliberarea certificatelor de concediu medical:

 

-Pentru asiguratul care se află în situația în care există o perioadă situată între data în care i s-a efectuat prima recoltare care îi confirmă boala infectocontagioasă și o dată ulterioară în care asiguratul a fost internat, medicul de familie acordă certificat de concediu medical pe baza documentului eliberat de direcția de sănătate publică, care conține data recoltării primei probe, data internării și data confirmării bolii infectocontagioase;

 

-Pentru asiguratul căruia i s-a confirmat boala infectocontagioasă și s-a instituit măsura izolării la domiciliu sau la o locație declarată, la recomandarea medicului care a făcut evaluarea fără internare, concediul medical se va acorda de către medicul de familie în baza documentului eliberat de direcția de sănătate publică pe pentru perioada menționată.Documentul va conține: numele medicului evaluator, unitatea sanitară, recomandarea privind masura izolării și perioada izolării;

 

-Pentru asiguratul pentru care s-a instituit măsura izolării într-o unitate sanitară sau într-o locaţie alternativă ataşată unei unităţi sanitare şi care poate fi externată, cu condiţia izolării la domiciliu sau la locaţia declarată, până la data intrării în vigoare a Ordinului MS/CNAS 1602/946/2020, certificatul de concediu medical se acordă de către medicii de familie, pe toată perioada izolării, fără a depăși durata maximă a perioadei de izolare, pe baza documentelor eliberate de direcțiile de sănătate publică, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a ordinului.

 

2. Referitor la cererile de recuperare privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate:

-Angajatorul poate depune la CAS Iași, pe suport hârtie sau prin mijloace de transmitere la distanţă, în termenul prevăzut de lege, cerere de restituire pentru  sumele reprezentând indemnizaţii, care se plătesc de către angajatori angajaţilor care au beneficiat de certificate de concediu medical. Casa de asigurări de sănătate Iași va  plăti sumele totale/parțiale certe şi exigibile cuprinse în cererea de restituire, respectiv sumele reprezentând indemnizaţiile aferente certificatelor care îndeplinesc condiţiile de legalitate şi conformitate, în termen de 60 de zile de la data depunerii cererii de restituire, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie

În situaţia în care, după verificarea certificatelor de concediu medical cuprinse în borderoul centralizator, se constată că sunt certificate medicale care nu îndeplinesc condiţiile de legalitate şi conformitate, sumele reprezentând indemnizaţiile aferente acestor certificate vor fi respinse la plată, CAS Iași emitând în acest caz o comunicare.

 

-Angajatorul care a remediat cauzele înscrise în comunicarea emisă de către CAS Iași de respingere a plății totale/parțiale a sumelor solicitate, poate depune o nouă cerere de recuperare, în termen de 90 de zile de la data primirii comunicării, dar după depunerea declarațiilor rectificative pentru lunile cărora le sunt aferente sumele solicitate;

-Autoritățile și instituțiile publice nu cuprind în cererea de recuperare sumele reprezentând îndemnizații aferente certificatelor de concediu medical pentru carantină sau incapacitate temporară de muncă pentru care s-a instituit măsura carantinei/izolării, de care a beneficiat personalul propriu, potrivit legii și care au fost suportate integral de către angajator.

Măsura urmează să fie implementată în sistemul informatic în perioada următoare.

 

2. Referitor la completarea codurilor de indemnizație pe certificatelor de concediu medical:

 

-Se completează cu cod 51-Boală infectocontagioasă pentru care s-a instituit măsura izolării-numai în cazul certificatelor de concediu medical acordate asiguraților pentru care s-a instituit măsura izolării;

-Se completează cu cod 91-Îngrijirea copilului bolnav cu afecțiuni rare, în vârstă de până la 16 ani.

 

Alte informații pot fi consultate în cadrul Ordinului MS/CNAS nr. 1602/946/2020, respectiv Ordinul 1546/938/2020 privind modificarea Ordinului MS/CNAS nr.1092/748/2020 pentru aprobarea modelului unic al cerificatului de concediu medical și a instrucțiunilor privind utilizarea și modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizații asiguraților din sistemul asigurărilor sociale de sănătate și din sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale.

 

 

 

BIROUL de PRESĂ