În conformitate cu reglementările Anexei nr. 36 la ordinul 397/836/2018 – art. 7 alin. (6):

”Farmaciile au obligația să asigure acoperirea cererii de produse comerciale ale aceluiași DCI cu prioritate, la prețurile cele mai mici din lista prețurilor de referință pe unitate terapeutică aferente medicamentelor (denumiri comerciale); să se aprovizioneze la cererea scrisă a asiguratului, înregistrată la furnizor, în maximum 24 ore pentru bolile acute și subacute și 48 ore pentru bolile cronice, cu medicamentul/medicamentele din lista prețurilor de referință pe unitatea terapeutică aferente medicamentelor (denumiri comerciale) dacă acesta/acestea nu există la momentul solicitării în farmacie. Solicitarea de către asigurat se face în scris, iar farmacia trebuie să facă dovada demersurilor efectuate în acest sens, în condițiile Ordinului ministrului sănătății nr. 269/2017 privind obligația de a asigura stocuri adecvate și continue de medicamente.

Face excepție de la obligația farmaciei de a se aproviziona în maximum 24/48 ore cu medicamente situația în care farmacia se află în imposibilitatea aprovizionării cu medicamente, din motive independente de aceasta și pe care le poate justifica cu documente în acest sens.”

Reiterăm faptul că potrivit obligației prevăzute la art. 152 lit ab), asumarea eliberării medicamentelor se face prin semnătura electronică extinsă/calificată a farmacistului. Fiecare farmacist are obligația utilizării semnăturii electronice proprii.