Comisia mixtă constituită în baza Ordinului MS-CNAS nr. 400/833/2018 privind aprobarea regulamentelor – cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor constituite în baza prevederilor HG. nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului – cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019, a stabilit sporul pentru condițiile în care își desfășoară  activitatea medicii din ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice în anul 2020.
 

Spor_zonă_2020_Comisie_mixtă_ambulatoriu de specialitate


Menționăm că la stabilirea punctajului conform criteriilor prevăzute în Ordinul nr.  391/2015 s-au luat în considerare următoarele:

Față de hotărârea comisiei se pot depune contestații, numai însoțite de documente justificative emise de autoritățile competente, până la data de 17.08.2020, ora 14,00 la  CAS Iași - d-na Alina Brișcaru.

Soluționarea contestațiilor se va face până la data de 25.08.2020.