Comisia mixtă constituită în baza Ordinului MS-CNAS nr. 400/833/2018 privind aprobarea regulamentelor – cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor constituite în baza prevederilor HG. nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului – cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019, a stabilit în urma contestațiilor depuse sporul pentru condițiile în care își desfășoară activitatea medicii din asistența medicală ambulatorie clinică în anul 2018.

 

Spor zona comisia mixta