Precizări referitoare la afișarea informațiilor privind pachetele de servicii medicale și tarifele corespunzătoare

 

Potrivit prevederilor art. 7, lit. c) punctul 2, art. 24 lit. a) punctul 2, art. 42 lit. a) punctul 2, art. 59 lit. a) punctul 2, art. 74 lit. a) punctul 2, art. 92 alin. 1) lit. a) punctul 2 și art. 141 lit. a) punctul 2 din anexa 2 la HG 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019,

 

„informațiile privind pachetele de servicii medicale și tarifele corespunzătoare sunt afișate de furnizori în formatul stabilit de Casa Naționlă de Asigurări de Sănătate și pus la dispoziția furnizorilor de casele de asigurări de sănătate cu care se află în relație contractuală”.

 

Astfel, furnizorii aflați în relație contractuală cu CAS IAȘI care prestează servicii în:

 

•    Asistența medicală primară
•    Asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile clinice și acupunctură
•    Asistența medicală ambulatorie de specialitate recuperare, medicină fizică și balneologie
•    Asistența medicală dentară
•    Asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile paraclinice
•    Asistența medicală spitalicească
•    Asistența medicală de recuperare medicală și recuperare, medicină fizică și balneologie în sanatorii și preventorii

 

vor afișa pe suport de hârtie sau sisteme de afișaj digitale la sediul propriu, precum și pe pagina web, informațiile privind pachetele de servicii medicale și tarifele corespunzătoare serviciilor medicale contractate, după caz, cu casa de asigurări de sănătate, conform machetelor disponibile aici.

 

Pachete de servicii 2018