CAS Iași aduce la cunoștința furnizorilor de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale că s-a aprobat prelungirea termenului de aplicare a prevederilor HG 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, până la data de 31 martie 2021.

În contextul situației existente la nivel național, determinată de pandemia de COVID-19, până la data de 31 martie 2021, sunt aplicabile următoarele dispoziții:

- Medicii de familie și medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate clinic, inclusiv pentru specialitate medicină fizică și de reabilitare pot acorda consultații la distanță(prin orice mijloace de comunicare), cu încadrarea într-un număr maxim de 8 consultații/oră, consultațiile putându-se valida fără a fi necesară utilizarea cardului național de asigurări de sănătate sau a documentelor înlocuitoare ale acestuia prevăzute de lege. De asemenea, pot fi acordate la distanță –prin mijloace de comunicare la distanță - și serviciile conexe actului medical furnizate de logoped și psiholog din pachetul de servicii medicale de bază.

-Consultațiile la distanță din ambulatoriul de specialitate clinic, inclusiv pentru specialitate medicină fizică și de reabilitare și cele de îngrijiri paliative în ambulatoriu se pot acorda fără a fi necesară prezentarea biletului de trimitere.

-Contractele/Actele adiționale la contractele de furnizare de servicii medicale, medicamente   și  dispozitive medicale pot fi semnate atât de reprezentantul legal al furnizorului, cât și de CAS Iași, prin semnătură electronică extinsă.

-Pentru manifestări clinice sugestive pentru COVID-19 pacienții simptomatici pot beneficia și de consultații la distanță prin orice mijloace de comunicare acordate de medicii de familie sau medicii de specialitate din ambulatoriul clinic, cu încadrarea într-un număr maxim de 8 consultații/oră, aceste consultații fiind asimilate consultațiilor din pachetul de servicii de bază acordate la cabinet pentru afecțiuni acute, subacute și acutizări ale unor afecțiuni cornice.

-Asigurații pot beneficia de medicamentele notate cu * din Lista de medicamente de care beneficiază asigurații cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul asigurărilor sociale de sănătate printr-un tratament specific inițiat de medicul de familie și în absența unei scrisori medicale emise de medicul din ambulatoriul de specialitate/spital, precum și denumirile commune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin HG nr.720/2008, cu modificările și completările ulterioare.

-Pacienții cu boli cornice cu schemă terapeutică stabilă pot beneficia de la medicul de familie de prescripție medicală în continuare, în baza documentelor medicale care au fost emise pacientului de către medicul specialist –scrisoare medicală și/sau confirmarea înregistrării formularului specific de prescriere, dar și de medicamentele care care se prescriu de către medicii specialiști în conformitate cu limitările de prescriere prevăzute de HG nr.720/2008, cu modificările și completările ulterioare.

și Ordinul MS/CNAS nr.1301/500/2008, cu modificările și completările ulterioare.

-Prescrierea pentru medicamentele notate cu **), **1), **1), **1Ω ), **1β) cuprinse în Lista de medicamente aprobată prin HG nr.720/2008, cu modificările și completările ulterioare se realizează potrivit Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.

-În situația în care se impune medicii din spital pot elibera prescripții medicale pentru medicamente cu și fără contribuție personală în ambulatoriu pentru maximum 90/91/92 de zile, cu excepția medicamentelor ce fac obiectl contractelor cost-volum/cost-volum-rezultat care se prescriu pentru maxim 30 de zile.

-Decontarea activității desfășurate de către unitățile sanitare cu paturi aflate în relație contractuală cu CAS Iași care acordă servicii de spitalizare continuă pentru afecțiuni cronice se realizează în limita valorii de contract.

-Documentele ce sunt necesare a fi înaintate CAS Iași de către asigurat/membru de grad I și II, soț, soție, persoana împuternicită legal prin act notarial / act de reprezentare prin avocat sau reprezentantul legal al asiguratului pot fi transmise prin mijloace de electronice de comunicare sau pot fi depuse în numele asiguratului de orice persoană, cu excepția reprezentanților legali ai furnizorilor de servicii medicale/medicamente și dispozitive medicale și a persoanelor care desfășoară activitate la nivelul acestora.

Actele adiționale la contractele de furnizare de servicii medicale, medicamente   și  dispozitive medicale vor fi încheiate până la data de 31 decembrie 2020, iar valorile de contract se vor publica pe site-ul CAS Iași  în secțiunile corespunzătoare fiecărui domenii de asistență medicală.

Pentru informații suplimentare puteți consulta prevederile HG nr.1102/17.12.2020 ce a fost publicat în MO nr.1259/18.11.2020.

 

BIROUL de PRESĂ