Având în vedere dispozițiile OUG nr.162/2020 pentru completarea OUG nr.70/2020 se vor aplica următoarele măsuri în domeniul sănătății, începând cu data de 1 octombrie 2020 până la data de 31 decembrie 2020, după cum urmează:

 

1. Serviciile medicale şi medicamentele pentru tratarea cazurilor COVID-19 şi complicaţiile acestora se acordă tuturor persoanelor aflate pe teritoriul României şi se suportă din bugetul FNUASS;

 

2. Consultaţiile medicale acordate în asistenţa medicală primară şi ambulatoriul de specialitate clinic, inclusiv pentru unele servicii conexe necesare actului medical, prevăzute în pachetul de servicii de bază, respectiv în pachetul minimal de servicii medicale, pot fi acordate şi la distanţă, utilizând orice mijloace de comunicare. dar nu mai mult de 8 consultaţii/oră/medic;

 

3 Medicii de familie pot prescrie pentru pacienții cronici inclusiv medicamentele restricţionate din Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

 

4. Se prelungește până la data de 31 decembrie 2020 valabilitatea biletelor de trimitere pentru specialități clinice, inclusiv pentru biletele pentru specialitatea medicină fizică ți de reabilitare, valabilitatea biletelor pentru specialități paraclinice, valabilitatea recomandărilor pentru dispozitive medicale, tehnologii și dispozitive asistive, precum și valabilitatea deciziilor de aprobare pentru procurarea dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive, al căror valabilitate expiră înainte de sfârșitul anului 2020;

 

5. Consultațiile medicale la distanță acordate în asistența medicală primară și ambulatoriul de specialitate pentru specialiățile clinice, inclusiv pentru specialiatatea medicină fizică și de reabilitare se acordă și se validează fără a fi necesară utilizarea cardului național de asigurări sociale de sănătate sau a documentelor înlocuitoare prevăzute de lege, pentru consultațiile acordate la cabinet, fiind obligatorie validarea cu cardul de sănătate;

 

6 Pentru decontarea cu prioritate a concediilor medicale acordate persoanelor asigurate pentru care s-a instituit măsura de carantină sau izolare, potrivit legii, se alocă sume suplimentare  în bugetul FNUASS, în condițiile legii.

 

7. În situația în  care serviciile medicale spitaliceşti acordate în regim de spitalizare de zi, efectuate de unităţile sanitare cu paturi, depăşesc nivelul contractat, decontarea acestora se efectuează la nivelul realizat, prin încheierea unor acte adiţionale de suplimentare a sumelor contractate, după încheierea lunii;

 

8. Decontarea serviciilor pentru unităţile sanitare care derulează programe naţionale de sănătate curative se efectuează la nivelul realizat, prin acte adiţionale de suplimentare a sumelor contractate, după încheierea lunii în care serviciile au fost acordate, inclusiv dacă a fost depăşit nivelul contractat;.

 

9. Decontarea serviciilor efectuate de furnizorii de consultaţii de urgenţă la domiciliu şi transport sanitar neasistat, ce se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, care depăşesc nivelul contractat, se efectuează la nivelul realizat, prin încheierea unor acte adiţionale de suplimentare a sumelor contractate, după încheierea lunii în care au fost acordate serviciile;

 

10. Pentru investigaţiile paraclinice şi de imagistică medicală efectuate de furnizorii de servici medicale paraclinice aflați în relație contractuală, în regim ambulatoriu, ce sint necesare monitorizării pacienţilor diagnosticaţi cu COVID-19 după externarea din spital, evidențiate distinct, precum şi pentru serviciile medicale paraclinice acordate pacienţilor diagnosticaţi cu boli oncologice, diabet, afecţiuni rare, boli cardiovasculare, boli cerebrovasculare, boli neurologice, sumele contractate cu casele de asigurări de sănătate se pot suplimenta după încheierea lunii în care au fost acordate investigaţiile paraclinice prin acte adiţionale;

 

11. Decontarea serviciilor efectuate de furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu şi serviciile de îngrijiri paliative la domiciliu, ce se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, care depăşesc nivelul contractat, se efectuează la nivelul realizat, prin încheierea unor acte adiţionale de suplimentare a sumelor contractate, după încheierea lunii în care au fost acordate serviciile;

 

 

Alte informații pot fi consultate în cadrul OUG nr.162/2020 pentru completarea OUG nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri.

 

BIROUL de PRESĂ