DOCUMENTELE JUSTIFICATIVE
privind dobândirea calităţii de asigurat şi eliberarea adevrinţei de asigurat,
în conformitate cu prevederile Legii 95/2006
 
I. CATEGORII DE PERSOANE CARE BENEFICIAZĂ DE ASIGURARE,
FĂRĂ PLATA CONTRIBUŢIEI
 
Copii în vârstă de până la 18 ani
. Act de identitate sau certificat de naştere, după caz
Tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 ani, dacă sunt elevi, ucenici sau studenţi şi nu realizează venituri din muncă
. Act de identitate
. Adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ
.Declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri din muncă
Tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care provin din sistemul de protecţie a copilului si nu realizează venituri din muncă sau nu sunt beneficiari de ajutor social acordat în temeiul Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
. Act de identitate
. Adeverinţă eliberată de instituţia din sistemul de protecţie din care provine
. Declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri din muncă
. Adeverinţă eliberată de primăria din localitatea de domiciliu care să ateste că nu beneficiază de ajutor social
Persoane cu handicap
. Act de identitate
. Certificat de încadrare într-un grad de handicap
. Declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri din muncă, pensie sau alte surse, în afara celor prevăzute de legea prin care li s-a stabilit această calitate
Soţul, soţia şi părinţii aflaţi în îngrijirea unei persoane asigurate
.Act de identitate
.Copie certificat de căsătorie (pentru soţ, soţie) sau certificat de naştere (pentru părinţi)
. Documentul care atestă calitatea de asigurat a persoanei în întreţinerea căruia se află persoana
. Declaraţie pe proprie răspundere a persoanei asigurate prin care aceasta declară că are în întreţinere persoana respectivă
. Declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri proprii
Beneficiarii Decretului-lege nr.118/1990, ai Legii nr.44/1994, ai Legii nr. 309/2002, ai Legii nr.42/1990, precum şi ai altor legi specificate la art. 213, al. (1), lit. c) din Legea 95/2006
. Act de identitate
. Document doveditor (legitimaţie, adeverinţă etc.) privind încadrarea în această categorie de persoane
. Declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile, altele decât cele prevăzute de legile speciale sau de pensii
Femeile însărcinate sau lăuzele, dacă nu au nici un venit sau au venituri sub salariul minim brut pe ţară
. Act de identitate
. Adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie sau medicul specialist - pentru femeile însărcinate
. Certificat de naştere al copilului – pentru lăuze
.Declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri lunare sub salariul de baza minim brut pe ţară
Bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii
. Act de identitate
. Adeverinţă medicală eliberată de medicul curant sau medicul coordonator al programului naţional de sănătate
. Declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte surse
NOTĂ:
În conformitate cu prevederile art.17, alin.(2) din Ordinul CNAS nr.221/2005: "Asiguratul are obligaţia de a anunţa în termen de 15 zile medicul de familie şi casa de asigurări de sănătate despre orice schimbare care poate conduce la modificarea condiţiilor de dobândire a calităţii de asigurat fără plata contribuţiei".
 
II. CATEGORII DE PERSOANE CARE BENEFICIAZĂ DE ASIGURARE DE SĂNĂTATE,
CU PLATA CONTRIBUŢIEI DIN ALTE SURSE
Persoane care satisfac serviciul militar în termen
. Act de identitate
. Act doveditor al calităţii de militar în termen
Persoanele care se află în concediu pentru incapacitate temporară de muncă în conformitate cu OUG 158/2005
. Act de identitate
. Certificat medical eliberat de medicul de familie sau medicul specialist
Persoanele care se află în concediu pentru creşterea copilului
. Act de identitate
. Decizia emisă de DMPSS (copie)
Persoane care execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv
. Act de identitate
. Adeverinţă emisă de instituţia abilitată
Persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj sau de alocaţie de sprijin
. Act de identitate
. Carnet de şomer vizat la zi sau sau adeverinţă eliberată de instituţiile care administrează bugetul asigurărilor pentru şomaj
Persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
. Act de identitate
. Adeverinţă eliberată de Consiliul local din care să rezulte calitatea de beneficiar de ajutor social
Pensionarii de asigurări sociale, pensionarii militari, pensionarii I.O.V.R. şi alte categorii de pensionari, până la limita supusă impozitului pe venit
. Act de identitate
. Cupon mandat poştal de achitare a drepturilor/ Talonul de plată prin cont curent personal deschis la o unitate bancară / Adeverinţă eliberată de instituţia care administrează fondul respectiv
. Declaraţia pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile, altele decât cele realizate din pensii
Persoanele care se află în executarea măsurilor prevăzute în art. 105, 113 şi 114 din Codul penal
.Act de identitate
. Adeverinţă emisă de instituţia abilitată sau de instituţia în grija căreia se află persoana
 
III. CATEGORII DE PERSOANE CARE BENEFICIAZĂ DE ASIGURARE DE SĂNĂTATE,
CU PLATA CONTRIBUŢIEI
Salariaţi
. Act de identitate
. Declaraţia angajatorului cuprinzând listele nominale cu personalul salariat depusă lunar la casele de asigurări
Persoane care exercită profesii libere sau sunt autorizaţi potrivit legii să desfăşoare activităţi independente
. Declaraţie de impunere (tipizat) la care se ataşează deciziile de impunere emise de Administraţia Financiară
. Documente de plată a contribuţiilor de asigurare
Persoane cu venituri din agricultură şi silvicultură
. Act de identitate
. Adeverinţă privind veniturile agricole eliberată de Consiliul local
. Declaraţie de impunere (tipizat)
.Documente de plată a contribuţiilor de asigurare
Persoane care înregistrează venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din dividende, venituri din dobânzi şi alte venituri supuse impozitului pe venit
. Act de identitate
.Declaraţie privind veniturile realizate (tipizat)
.Adeverinţă privind veniturile realizate eliberată de Administraţia Financiară sau Consiliul local
.Copie după ultimul bilanţ contabil anual şi ultima balanţă de verificare, în cazul veniturilor din dividende şi în condiţiile în care nu realizează venituri de natura salarială sau asimilate
.Documente de plată a contribuţiilor de asigurare
Persoane asigurate facultativ (membrii misiunilor diplomatice acreditate în România; cetăţenii străini şi apatrizii care se află temporar în ţară; cetăţenii români cu domiciliul în străinătate, care se află temporar în ţară)
. Paşaport (copie)
. Documente de plată a contribuţiilor de asigurare
. Adeverinţă de permis de şedere temporară de la MAI – Autoritatea pentru Străini – Biroul pentru Străini (pentru cetăţenii străini şi apatrizii care solicită viză de şedere temporară de lungă durată)
NOTĂ:
Cetăţenii străini şi apatrizii care solicită prelungirea dreptului de şedere temporară sau au dreptul la şedere temporară de lungă durată în România au obligaţia de a se asigura conform art. 257, alin. (2) din Legea 95/2006:
. Adeverinţă de asigurat
. Permis de şedere temporară (copie)
. Declaraţie privind veniturile realizate (tipizat)
. Declaraţie pe proprie răspundere în sensul că nu realizează venituri pe teritoriul României şi din care să reiasă scopul pentru care se află în România
. Documente de plată a contribuţiilor de asigurare.
Alte categorii de persoane
. Act de identitate
. Adeverinţă privind veniturile realizate eliberată de Administraţia Financiară sau Consiliul local
. Declaraţie pe proprie răspundere în sensul că nu au realizat venituri impozabile şi nu au solicitat servicii medicale în ultimii 5 ani.
. Documente de plată a contribuţiilor de asigurare.
NOTĂ:
Persoanele care au obligaţia de a se asigura şi nu pot dovedi plata contribuţiei sunt obligate pentru a obţine calitatea de asigurat să achite contribuţia legală pe ultimele 6 luni, dacă nu au realizat venituri impozabile pe perioada termenelor de prescripţie privind obligaţiile fiscale.
Contribuţia în acest caz se calculează la salariul minim brut pe ţară în vigoare la data plăţii, calculându-se majorări de întârziere. Nivelul majorărilor de întârziere este cel în vigoare la data plăţii.