Informatii de interes public

 

Lista informațiilor de interes public comunicate din oficiu, potrivit art. 12 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare:

1. actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;

2. structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audiente al autorităţii sau instituţiei publice;

3. numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;

4. coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;

5. sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;

6 programele şi strategiile proprii;

7. lista cuprinzând documentele de interes public;

8. lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;

9. modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se considera vătămată în privin’a dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate;

10. raportul anual de activitate;

 

II. Lista informațiilor de interes public comunicate la cerere

1. Comunicate de presă, informări, precizări 
2. Concluziile și măsurile actiunilor de control/misiunilor de audit; 
3. Soluțiile adoptate pentru rezolvarea plângerilor/sesizărilor/reclamațiilor ;
4. Numarul total al acțiunilor de control, misiunilor de audit, numarul sesizărilor și reclamațiilor înregistrate la CAS Iași, în conditiile legii –stabilirea si comunicarea perioadei pentru care se va intocmi un asfel de raport anual/trimestrial/lunar in cazul solicitarii acestora;
5. Numarul total de controale efectuate, de decizii de suspendare a activității, de retrageri sau anulări de autorizatii de funcționare, precum și valoarea totală a amenzilor aplicate–stabilirea si comunicarea perioadei pentru care se va intocmi un asfel de raport anual/trimestrial/lunar in cazul solicitarii acestora;

 6.Contractele de achizitii, în condițiile legii; 
7. Programe de sănătate-norme incidente; 
8. Ghiduri ;
9. Legislație internă; 
10. Lista comisiilor consultative;
11. Proiecte cu finanțare nerambursabilă (fonduri PHARE, fonduri structurale, fonduri bilaterale etc.),atunci când este cazul,  în condițiile legii;

Lista informatiilor exceptate de la comunicare, pentru respectarea principiului confidențialității

 

1. Rapoartele de control și audit
2. Ordinele sau circularele cu caracter intern emise de CNAS, care nu vizează aspecte financiare; 
3. Notele de serviciu cu caracter intern; 
4. Sesizările și documentele comisiei de disciplină; 
5. Sesizările, reclamațiile, petițiile, audientele; 
6. Corespondența scrisă cu instituțiile sau autoritățile publice interne și internaționale; 
7. Corespondența cu organizațiile patronale și sindicale, asociațiile profesionale; 
8. Corespondența cu furnizorii de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale și materiale sanitare, precum și cu pacienții ;
9. Registrul de intrare-ieșire a corespondenței, a actelor emise de CAS Iași; 
10. Continutul dosarelor privind litigiile în care instituția este implicată și numele consilierilor juridici care susțin interesele CAS Iași; 
11. Documentele a căror comunicare publică poate afecta principiul liberei concurentei loiale sau care aduc atingere dreptului de proprietate intelectuala ori industriala sau care pot influența dosarele aflate pe rolul instanțelor de judecată;
12. Planul privind controalele tematice; 
13. Anexa la referatul justificativ de stabilire a domeniilor auditabile, proiectul planului de audit si planul de audit; 
14. Statele de funcții și statele de plată; 
15. Informații cu privire la datele personale, potrivit legii; 
16. Registrul de înregistrare a avizelor și autorizațiilor emise în aplicarea legii; 
17. Listele de inventariere a bunurilor ;
18. Procesele-verbale de constatare a contravențiilor; 
19. Informațiile individuale privind sănătatea asiguraților, deținute de catre CAS Iași;

20. Informatii care fac parte din categoria informatiilor clasificate, potrivit legii ;
21. Documente clasificate; 
22. Documente ce pot fi considerate secrete de serviciu; 

23. Contractele/aditionale incheiate cu furnizorii de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale
23. Documentele de circuit intern, si anume: 
Referatele care stau la baza: 
- aprobarii/avizarii structurilor organizatorice si modificarii acestora; 
- aprobării actelor normative, la nivel de ordin; 
- aprobarii excepțiilor de la prevederile unor acte normative, etc.

Raport privind accesul la informațiile de interes public