Documentele justificative privind dobândirea calităţii de asigurat conform Ordinului nr.581/2014 al Presedintelui CNAS
Nr. Crt. Categorie de asigurat Documentele necesare dovedirii calitatii de asigurat in vederea eliberarii adeverintei de asigurat in sistemul social de sanatate Valabilitatea adeverintei
1 Copiii in varsta de pana la 18 ani Act de identitate sau certificat de naştere, după caz, valabil la data solicitării Până la împlinirea vârstei de 18 ani
2 Tineri cu varsta intre 18-26 ani Act de identitate valabil la data solicitării, declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri din muncă sau alte venituri impozabile şi un document valabil din care să rezulte că au calitatea de elev sau student avizat de instituţia de învăţământ; Valabilă pe durata anului şcolar sau universitar şi 3 luni de la data finalizării acestuia, până la împlinirea vârstei de 26 de ani
3 Student - doctorand Act de identitate valabil la data solicitării, contractul în baza căruia desfăşoară activităţi didactice în limita a 4-6 ore, declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri din muncă sau alte venituri impozabile, adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ superior din care să rezulte că are calitatea de student-doctorand; Valabilă pe durata anului universitar
4 Tinerii cu vârsta de până la 26 de ani, care provin din sistemul de protecţie a copilului Act de identitate valabil la data solicitării, document care să ateste că au fost incluşi într-un sistem de protecţie a copilului, declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri din muncă, un document eliberat de primăria din localitatea de domiciliu prin care să ateste că nu beneficiază de ajutor social în condiţiile legii Până la împlinirea vârstei de 26 de ani
5 Soţul, soţia şi părinţii aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate Act de identitate valabil la data solicitării, documente care să ateste relaţia de rudenie sau căsătoria cu persoana asigurată, declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri proprii, precum şi o declaraţie pe propria răspundere a persoanei asigurate prin câre aceasta declară că are în întreţinere persoana respectivă Adeverinţa este valabilă 3 luni de la data emiterii
6 Beneficiari legi speciale conform legislatiei in vigoare Act de identitate valabil la data solicitării, documente doveditoare că se încadrează în una dintre categoriile de beneficiari ai acestor legi, declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile, altele decât cele prevăzute de legile speciale Adeverinţa este valabilă până la data specificată în documentul justificativ sau până la închiderea categoriei potrivit protocolului încheiat cu instituţia la care figurează
7 Persoanele cu handicap Act de identitate valabil la data solicitării, certificat de încadrare într-un grad de handicap, declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri din muncă, pensie sau alte surse, în afara celor prevăzute de legea prin care li s-a stabilit această calitate Adeverinţa este valabilă până la data specificată în documentul justificativ sau până la închiderea categoriei potrivit protocolului încheiat cu instituţia la care figurează
8 Bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii, până la vindecarea respectivei afecţiuni Act de identitate valabil la data solicitării, adeverinţă medicală eliberată de medicul curant sau de medicul coordonator al programului de sănătate, declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte resurse adeverinţa este valabilă 3 luni de la data emiterii
9 Femeile însărcinate sau lăuze Act de identitate valabil la data solicitării, adeverinţă medicală, certificat de naştere al copilului - pentru lăuze, precum şi declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri sau documente justificative că realizează venituri lunare sub salariul de bază minim brut pe ţară adeverinţa este valabilă 3 luni de la data emiterii
10 Persoanele care se află în concediu pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani şi, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani sau se află în concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului cu handicap cu vârsta cuprinsă între 3 şi 7 ani Actul de identitate valabil la data solicitării şi decizia emisă de direcţiile judeţene de muncă, familie şi egalitate de şanse adeverinţa este valabilă până la data specificată în documentul justificativ sau până la închiderea categoriei în luna de raportare, efectuată de instituţia abilitată cu raportarea
11 Persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj, venit lunar de completare sau plăţi compensatorii din bugetul asigurărilor de şomaj Actul de identitate valabil la data solicitării, decizia şi/sau adeverinţa eliberate/eliberată de instituţiile care administrează bugetul asigurărilor pentru şomaj sau cuponul mandatului poştal de achitare a drepturilor, talonul de plată prin cont deschis la o unitate bancară din luna anterioară adeverinţa este valabilă până la data specificată în documentul justificativ sau până la închiderea categoriei în luna de raportare, efectuată de instituţia abilitată cu raportarea
12 Persoanele care sunt returnate sau expulzate ori sunt victime ale traficului de persoane şi se află în timpul procedurilor necesare stabilirii identităţii Adeverinţa eliberată de instituţiile din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, din care să rezulte că se află în această situaţie adeverinţa este valabilă până la data specificată în documentul justificativ sau până la închiderea categoriei în luna de raportare, efectuată de instituţia abilitată cu raportarea
13 Persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare Actul de identitate valabil la data solicitării, declaraţia pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile şi adeverinţa eliberată de primăria localităţii de domiciliu, din care să rezulte că acestea se încadrează în categoria persoanelor care au dreptul la ajutor social, în condiţiile legii; adeverinţa este valabilă până la data specificată în documentul justificativ sau până la închiderea categoriei în luna de raportare, efectuată de instituţia abilitată cu raportarea
14 Persoanele care au calitatea de pensionari Actul de identitate valabil la data solicitării, cuponul mandatului poştal de achitare a drepturilor, talonul de plată prin cont curent personal deschis la o unitate bancară, din luna anterioară, sau decizia de pensionare, după caz, pentru situaţia în care nu s-a realizat plata pensiei, decizia asupra capacităţii de muncă, precum şi declaraţia pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile, altele decât cele realizate din pensii. În cazul pierderii acestor documente sau până la dobândirea lor, calitatea de pensionar poate fi dovedită cu o adeverinţă eliberată de instituţia plătitoare a pensiei; adeverinţa este valabilă până la data specificată în documentul justificativ sau până la închiderea categoriei în luna de raportare, efectuată de instituţia abilitată cu raportarea
15 Pentru persoanele care se află în executarea măsurilor prevăzute la art. 109, 110, 124 şi 125 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru persoanele care se află în perioada de amânare sau de întrerupere a executării pedepsei privative de libertate Adeverinţa emisă de instituţia respectivă sau de instituţia în grija căreia se află persoana adeverinţa este valabilă până la data specificată în documentul justificativ sau până la închiderea categoriei în luna de raportare, efectuată de instituţia abilitată cu raportarea
16 Personalul monahal al cultelor recunoscute Actul de identitate valabil la data solicitării, declaraţia pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile şi adeverinţa eliberată de unităţile de cult adeverinţa este valabilă până la data specificată în documentul justificativ sau până la închiderea categoriei în luna de raportare, efectuată de instituţia abilitată cu raportarea
17 Salariati Actul de identitate valabil la data solicitării şi adeverinţa de salariat eliberată de angajator, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentele norme metodologice adeverinţa este valabilă 3 luni de la data emiterii
18 Persoanele fizice cu venituri impozabile Actul de identitate valabil la data solicitării şi documentul justificativ că a început plata contribuţiei în condiţiile legii adeverinţa este valabilă 3 luni de la data emiterii
19 Cetăţenii străini Documentul de identitate valabil la data solicitării (carte de identitate, paşaport, permisul de şedere), precum şi orice alt document justificativ că a început plata contribuţiei în condiţiile legii adeverinţa este valabilă 3 luni de la data emiterii
20 Persoanele care nu realizează venituri Actul de identitate valabil la data solicitării, precum şi dovada plăţii contribuţiei pe ultimele 6 luni şi luna curentă, în condiţiile legii valabilitate pe întreaga perioadă în care s-a plătit contribuţia, în condiţiile legii