Nr.19344/08.12.2020

                ANUNŢ  SESIUNE DE CONTRACTARE SERVICII MEDICALE
În temeiul art. 196, alin (3) din Anexa 2 la H.G. 140/2018, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu pct. 18, din anexa 47 la Ordinul MS/CNAS nr.397/836/2018, cu modificările și completările ulterioare
CAS MEHEDINŢI anunţă  o sesiune de contractare în luna  decembrie   2020  pentru urmatoarele domenii de activitate:
     -        Asistență medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatea - medicină fizică și reabilitare medicală
-  Asistență farmaceutică cu medicamente cu sau fară contributie personală.
- Furnizori de servicii medicale spitaliceşti

CALENDAR CONTRACTARE :
- Depunerea documentelor de contractare este în perioada 09.12.2020 - 11.12.2020
- Verificarea documentelor si anunţarea furnizorilor admiși/respinsi pentru contractare: 14.12.2020, prin afisare la avizier-ul institutiei si pe site-ul www.casmh.ro
- Depunerea contestatiilor:14.12.2020 pana la ora 16.00. Afisarea solutionarii contestatiilor se va face pe pagina web a institutiei: www.casmh.ro si la avizierul institutiei in data de 15.12.2020
- Termen de încheiere a contractelor 16.12.2020
Lista documentelor necesare pentru incheierea contractelor,  precum si formularele tipizate, se pot obtine de la serviciile de specialitate din cadrul CAS Mehedinţi   si pe site-ul institutiei, www.casmh.ro- Contractare 2020
Documentele necesare incheierii contractelor se transmit la adresa  oficial @cjasmh.ro in format electronic, asumate fiecare in parte prin semnatura electronica extinsa/calificata a reprezentantului legal al furnizorului

                            
DIRECTOR GENERAL,
JR.MĂRCULESCU DUMITRU
 

DIRECTOR RELATII CONTRACTUALE ,
JR. DRAGHICI SORIN CRISTINEL