Activităţi şi operaţiuni specifice care se desfăşoară la nivelul Serviciului Medical,

Programe de Sănătate

1. Urmărirea intereselor asiguraţilor cu privire la calitatea serviciilor acordate de către furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale aflaţi în relaţii contractuale cu casele  de asigurări.
2. Verificarea conformităţii şi corectitudinii completării documentelor întocmite de furnizorii de servicii medicale: fişe medicale, registrul de evidenţă, foile de observaţie, scrisorile medicale, biletele de trimitere, prescripţii medicale, certificate de concedii medicale,  etc. cu ocazia participării la acţiuni de control care vizează şi calitatea serviciilor medicale, la solicitarea altor servicii şi departamente din C.A.S. Mehedinţi .
3. Verificarea aplicării de către furnizorii de servicii medicale, aflaţi în relaţii contractuale cu C.A.S. Mehedinţi, a protocoalelor terapeutice aprobate prin acte normative ale C.N.A.S. şi MS în prescrierea medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu.
4. Participarea la activitatea Comisiilor terapeutice judeţene.
5. Verificarea respectării prescrierii medicamentelor conform schemelor terapeutice şi protocoalelor terapeutice existente la nivel naţional, verificarea respectării criteriilor de includere/excludere în/din tratament, a criteriilor de prioritizare (unde nu există protocoale la nivel naţional) stabilite de către Comisiile terapeutice de la nivel judeţean.
6. Monitorizarea consumului de medicamente eliberate în tratamentul ambulatoriu al unor boli cronice, inclusiv cele cuprindse în programele naţionale de sănătate curative, pentru care aprobarea se dă  prin comisiile de la nivelul C.A.S. Mehedinţi respectiv C.N.A.S..
7. Participarea la elaborarea criteriilor de prioritate pentru soluţionarea cererilor de îngrijiri medicale la domiciliu şi de acordare a dispozitivelor medicale.
8. Realizarea activităţii de sondaj în rândul asiguraţilor cu privire la gradul de satisfacere a asiguraţilor faţă de serviciile medicale de care au beneficiat şi transmiterea rezultatelor acestor sondaje către C.N.A.S..
9.  Participarea la şedinţele Comisiei de analiză a cazurilor neconfirmate la SNSPMPDSB.
10.Participarea la urmărirea şi controlul utilizării fondurilor aprobate şi repartizate pentru derularea subprogramelor de sănătate curative la nivelul judeţului, în baza contractelor încheiate cu furnizorii de servicii medicale.
10. Analiza şi monitorizarea derulării subprogramelor de sănătate prin indicatorii fizici şi de eficienţă realizaţi şi transmişi de unităţile sanitare.
11. Preluarea, verificarea, validarea şi centralizarea raportărilor unităţilor sanitare care derulează programe / subprograme naţionale de sănătate curative.
12. Verificarea corectitudinii indicatorilor aferenţi programelor / subprogramelor naţionale de sănătate curative raportaţi de unităţile sanitare şi concordanţa acestora cu evidenţele tehnico-operative de la nivelul unităţilor sanitare.
13. Verificarea şi analizarea stocurilor de medicamente raportate de către unităţile sanitate cu paturi care derulează programe de sănătate curative şi care achiziţionează medicamente specifice din fondurile destinate acestor programe, în ceea ce priveşte concordanţa între datele din sistemul informatic şi cele de pe suport de hârtie.
14. Transmiterea către Direcţia Programe Naţionale de Sănătate a C.N.A.S., lunar, trimestrial (cumulat de la începutul anului) şi anual, în primele 20 zile lucrătoare ale lunii următoare perioadei pentru care se face raportarea, a rapoartelor cuprinzând situaţia centralizată pe judeţ a indicatorilor specifici realizaţi pentru fiecare program / subprogram de sănătate curativ.
15.Asigurarea corectei gestiuni, prelucrări şi actualizări a bazei de date cu evidenţa bolnavilor incluşi în programele/subprogramele naţionale de sănătate curative, a referatelor /deciziilor de aprobare a prescrierii şi eliberării unor medicamente necesare tratamentului unor boli cronice care necesită aprobarea comisiilor de experţi de la nivelul C.N.A.S. şi C.A.S.  Mehedinţi.
16.Rezolvarea reclamaţiilor şi sesizărilor asiguraţilor referitor la modul cum au fost asisteţi medical.
17.Informarea medicilor cu privire la modul de prescriere al medicamentelor şi al acordării concediilor medicale.
18.Întocmirea şi transmiterea la termen a situaţiilor şi rapoartelor solicitate de către C.N.A.S..
19. Arhivarea documentelor conform art. 8 și 9 din Legea nr. 16/1996 Legea Arhivelor Naţionale –republicată.
20. Îndeplinirea şi a altor atribuţii, în limita prevederilor legale şi a competenţelor, din dispoziţia conducerii.
21.Colaborarea cu alte Direcţii/Servicii/Birouri/Compartimente din cadrul C.A.S. Mehedinţi în vederea îndeplinirii propriilor atribuţii şi obiective.