Activităţi şi operaţiuni specifice care se desfăşoară la nivelul Serviciului

Decontare Servicii Medicale

Activităţi şi operaţiuni de decontare pentru toate domeniile de asistenţă medicală–specifice fazei de lichidare a cheltuielilor:
   
 1. Primirea, înregistrarea, verificarea legalităţii şi conformităţii documentelor justificative, corectitudinii indicatorilor raportaţi, în vederea validării raportarilor serviciilor efectuate, încunoştiinţând furnizorii asupra eventualelor refuzuri la plată.
2.  Confirmarea serviciilor medicale raportate de furnizori în privința realității, regularității, legalității.
3. Verificarea existenţei angajamentelor legale, a realităţii sumei datorate şi a condiţiilor de exigibilitate a angajamentului legal pe baza documentelor justificative care sa ateste operaţiunile respective.
4. Asigurarea circuitului documentelor pe parcursul fazei de lichidare acheltuielilor, până la obţinerea vizei „bun de plată”;
5.  Transmiterea facturilor în ERP și întocmirea ordonanţărilor de plată;
6.  Informarea lunară privind sumele decontate furnizorilor (postare site);
7. Decontarea contravalorii serviciilor medicale acceptate la plată la termenele prevăzute în contract,  pe baza facturii însoţite de documente justificative, prezentate atât pe suport hârtie cât şi în format electronic, în formatul solicitat de C.N.A.S., întocmind nota de fundamentare (borderou centralizator) pentru iniţierea ordonanţării la plată . 

             ~~Pentru furnizorii care au semnătură electronică extinsă, formularele de raportare se transmit casei  de asigurări de sănătate numai în format electronic.(conf .  Ordinelor C.N.A.S. pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe ţară, fără regim special).


8. Notificarea refuzului la plată,  pentru serviciile medicale raportate şi neacceptate la plată şi pentru contravaloarea prescripţiilor medicale care nu conţin datele obligatorii privind prescrierea şi eliberarea acestora, conform normelor legale.
9. Gestionarea evidenţei,  distinct pe fiecare, furnizor de servicii medicale, farmaceutice și dispozitive medicale a sancțiunilor aplicate pentru nerespectarea clauzelor contractuale , operează reținerile la plată din prima finanțare a contractelor în cauză.

                ~~program de lucru prescrieri nejustificate de investigaţii paraclinice, medicamente, inclusiv fără aprobarea comisiilor de la nivelul C.A.S.


10. Publicarea valorilor definitive ale punctelor rezultate în urma regularizării trimestriale, valorile fondurilor alocate în trimestrul respectiv pentru plata punctelor "per capita", a punctului per serviciu medical - consultaţie în asistenţa medicală primară şi respectiv în asistenţa medicală de specialitate în ambulatoriu prin afişare atât la sediu şi cât şi pe pagina web a C.A.S. Mehedinţi, începând cu ziua următoare transmiterii acestora de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.
11. Efectuarea regularizărilor trimestriale sau lunare a sumelor decontate pentru serviciile medicale prestate, în funcţie de serviciile efectiv prestate, sumele alocate şi valorile definitive ale punctelor, conform prevederilor legale în vigoare. 
12. Monitorizarea şi prelucrarea datelor statistice cu privire la numărul furnizorilor, numărul de servicii medicale şi nivelul tarifelor acestora, consumul de medicamente, de investigaţii, costuri medii, etc.
13. Urmărirea lunară a evoluţiei consumului de medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, precum şi de materiale sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de sănătate cu scop curativ, comparativ cu fondul alocat cu această destinaţie, luând măsurile ce se impun.
14. Verificarea prescripţiilor de medicamente cu şi fără contribuţie personală prin prisma respectării dispoziţiilor Contractului - cadru anual şi ale Normelor de aplicare a acestuia  in colaborare cu Serviciul  medical.
15. Analiza şi validarea prescripţiilor medicale eliberate în farmaciile cu circuit deschis în cadrul programelor de sănătate, în vederea decontării, pe baza referatelor de aprobare aflate în evidenţa C.A.S. Mehedinţi.
16. Analiza, urmărirea şi controlul utilizării fondurilor alocate pentru derularea programelor de sănătate.
17.  Analiza periodică şi prelucrarea indicatorilor de activitate ai unităților sanitare spitaliceşti.
18. Monitorizarea  consultaţiilor de urgenţă la domiciliu şi activităţilor de transport sanitar efectuate de unităţile specializate autorizate şi evaluate care sunt in contract cu C.A.S. Mehedinţi.
19. Participarea la întocmirea proiectului de buget de venituri şi cheltuieli precum şi la întocmirea proiectelor de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.
20. Elaborarea de propuneri în vederea deschiderii de credite.
21. Informarea privind modul de utilizare a creditelor alocate şi necesarul de fonduri, în vederea realizării virărilor de credite între subdiviziunile clasificaţiei bugetare.
22. Informarea lunară a structurii de contractare din cadrul Direcţei Relaţii Contractuale referitor la sumele decontate, pe tipuri de asistenţă medicală;
23. Informarea permanentă a furnizorilor de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale despre condiţiile de decontare precum și despre modificarea prevederilor legale, prin postare pe site-ul CJAS MH.
24. Întocmirea de situaţii statistice lunare, trimestriale, anuale.
25. Întocmirea facturilor către casa de pensii pentru recuperarea sumelor aferente accidentelor de muncă.
26. Respectarea  procedurilor operaţionale specifice în vederea realizării sarcinilor de serviciu, în limita competenţelor şi responsabilităţilor specifice.
27. Informează Biroul control despre situațiile de reziliere/încetare a contractelor cu  furnizorii de servicii medicale, medicamente și  dispozitive, pentru demararea unor acțiuni de  control având ca scop recuperarea eventualelor debite înregistrate de aceștia.
28. Depune la Compartimentului  Acorduri ,Regulamente Europene,Formulare Europene          
documentația care atestă furnizarea de servicii medicale, medicamente și dispozitive pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate, respectiv beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială,  raportată de către furnizorii aflați în relații contractuale cu C.A.S. Mehedinți  potrivit evidențelor acestora și conform facturilor  însoţite de copii ale documentelor care au deschis dreptul la servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale şi, după caz, de documentele justificative/documentele însoţitoare, la tarifele/preţurile de referinţă stabilite pentru cetăţenii români asiguraţi.
29. Elaborarea și actualizarea procedurilor operaţionale privind activitatea de decontare, pe toate tipurile de asistenţă medicală;
30. Arhivarea documentelor conform art. 8 și 9 din Legea nr. 16/1996 Legea Arhivelor Naţionale – republicată.
31. Îndeplinirea şi a altor atribuţii, în limita prevederilor legale şi a competenţelor, din dispoziţia conducerii.