Activităţile şi operaţiunile specifice care se desfășoară la nivelul Compartimentului Juridic, contencios administrativ:


1. Avizează din punct de vedere al respectării legii, al tehnicii legislative şi al corelării cu prevederile altor acte normative, proiectele de acte administrative iniţiate de structurile de specialitate din cadrul Casei de Asigurări de Sănătate Mehedinți;
2. Avizează pentru legalitate deciziile preşedintelui-director general al Casei de Asigurări de Sănătate Mehedinți;
3. Avizează pentru legalitate actele administrative privind încadrarea, promovarea, sancţionarea, numirea în funcţie, a funcţionarilor publici din Casa de Asigurări de Sănătate Mehedinți emise de Compartimentul Resurse Umane, salarizare, evaluare, personal;
4. Avizează pentru legalitate deciziile privind efectuarea acţiunilor de control în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local dispuse de preşedintele CNAS și/sau de preşedintele-director general al Casei de Asigurări de Sănătate Mehedinți, elaborate de Biroul Control;
5. Avizează pentru legalitate metodologiile, normele, regulamentele şi procedurile unitare de lucru pentru activităţile elaborate de structurile de specialitate din cadrul Casei de Asigurări de Sănătate Mehedinți;
6. Elaborează, în colaborare cu Compartimentul Resurse Umane, salarizare, evaluare, personal, proiectele de hotărâri şi hotărârile Consiliului de Administraţie, în baza referatelor de aprobare, respectiv pe baza proceselor verbale de şedinţă ale acestuia şi avizează aceste documente pentru legalitate;
7. Informează conducerea Casei de Asigurări de Sănătate Mehedinți cu privire la actele normative aplicabile domeniului de activitate al Casei de Asigurări de Sănătate Mehedinți;
8. Avizează pentru legalitate documentele emise de Casa de Asigurări de Sănătate Mehedinți, care angajează răspunderea patrimonială, contractuală, civilă, penală, disciplinară sau cele cu privire la gestionarea patrimoniului Casei de Asigurări de Sănătate Mehedinți;
9. Acordă consultanţă, pe domeniul specific de competenţă, la negocierea, încheierea, modificarea, completarea şi încetarea contractelor încheiate de Casa de Asigurări de Sănătate Mehedinți, indiferent de natura juridică şi obiectul contractului;
10. Reprezintă şi asigură apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale Casei de Asigurări de Sănătate Mehedinți în faţa instanţelor de judecată de toate gradele în care Casa de Asigurări de Sănătate Mehedinți este parte;
11. Redactează şi întocmeşte, în baza documentelor şi a punctelor de vedere puse la dispoziţie de structurile de specialitate, acte procedurale în dosarele aflate pe rolul instanţelor de judecată de toate gradele, în toate fazele procesuale şi, după caz, exercită căile de atac ordinare şi extraordinare pentru apărarea intereselor Casei de Asigurări de Sănătate Mehedinți, în cauzele în care aceasta este parte;
12. Urmăreşte şi ţine evidenţa numărului de litigii aflate pe rolul instanţelor de judecată în care Casa de Asigurări de Sănătate Mehedinți este parte;
13. Participă, alături de reprezentanţi ai direcţiilor de specialitate pe domeniul de competență specific, la expertize judiciare în care Casa de Asigurări de Sănătate Mehedinți este convocată de către experţii judiciari, în cauzele în care Casa de Asigurări de Sănătate Mehedinți este parte;
14. Transmite structurilor de specialitate hotărârile judecătoreşti executorii pronunţate în contradictoriu cu Casa de Asigurări de Sănătate Mehedinți, în vederea punerii acestora în executare;
15. Reprezintă interesele legitime ale Casei de Asigurări de Sănătate Mehedinți, alături de reprezentanţi ai structurilor de specialitate, după caz, în faţa autorităţilor şi instituţiilor publice locale, precum şi în relaţiile cu terţii - persoane fizice sau juridice de drept public sau privat, în baza mandatului acordat de Preşedintele-director general al Casei de Asigurări de Sănătate Mehedinți, pe domeniul de competenţă specific;
16. Analizează şi soluţionează sub aspect juridic petiţiile adresate Casei de Asigurări de Sănătate Mehedinți şi repartizate Compartimentului Juridic, contencios administrative de către președintele-director general al Casei de Asigurări de Sănătate Mehedinți;
17. Îndrumă, pe domeniul de competenţă specific, structurile de specialitate ale Casei de Asigurări de Sănătate Mehedinți, la solicitarea acestora, în vederea aplicării unitare a actelor normative în vigoare, precum și a practicii instanţelor de judecată;
18. Participă în grupurile de lucru organizate pentru elaborarea actelor administrative și/sau normative care au incidenţă în sistemul de asigurări sociale de sănătate, de la nivelul CNAS sau Casei de Asigurări de Sănătate Mehedinți.