Activităţile şi operaţiunile specifice care se desfășoară la nivelul

Compartimentului Comisii terapeutice, clawback

 

1. Asigurarea activităţii de secretariat la nivelul fiecărei comisii, a evidenţei dosarelor de aprobare a tratamentului pentru unele boli cronice prin Comisiile terapeutice judeţene şi a documentaţiei întocmite în şedinţele comisiilor.
2. Informarea medicilor curanţi privind modul de întocmire a dosarelor de tratament ale pacienţilor care necesită aprobarea de la comisiile C.A.S. Mehedinţi/C.N.A.S. (documente, valabilitate, perioadă de transmitere, data şedinţelor, etc.).
3. Primirea, înregistrarea şi verificarea existenţei, conformităţii şi valabilităţii documentelor pentru aprobarea medicamentelor prin comisiile terapeutice de la nivelul C.A.S. Mehedinţi sau C.N.A.S.
4. Asigurarea utilizării modulelor SIUI şi a aplicaţiilor informatice speciale pentru gestionarea activităţii comisiilor de la nivelul casei de asigurări de sănătate pentru monitorizarea şi aprobarea medicamentelor specifice în tratamentul unor boli cronice .
5. Gestionarea şi transmiterea dosarelor pentru aprobarea tratamentului în anumite boli cronice către şi de la Comisiile de Experţi ai  C.N.A.S., introducerea datelor din dosarele întocmite în modulele SIUI şi în aplicaţiile informatice speciale.
6. Întocmirea proceselor verbale încheiate în urma şedinţelor comisiilor terapeutice judeţene.
7. Asigurarea transmiterii deciziilor / notificărilor de aprobare a tratamentului de la comisiile terapeutice către medicii prescriptori.
8. Întocmirea şi punerea la dispoziţia comisiilor terapeutice a situaţiilor privind evidenţa persoanelor beneficiare şi a costului mediu pe bolnav.
9. Soluţionarea contestaţiilor depuse de asiguraţi legate de activitatea comisiilor terapeutice judeţene.
10. Întocmirea de situaţii statistice solocitate de către C.A.S. / C.N.A.S. cu privire la asiguraţii care au beneficiat de aprobări prin comisiile C.A.S. / C.N.A.S.
11. Arhivarea dosarelor de tratament, deciziilor / notificărilor de aprobare a tratamentului şi a proceselor verbale de şedinţă a comisiilor terapeutice judeţene.
12. Primirea / procesarea în format electronic a raportărilor privind consumul de medicamente suportat din FNUASS şi din bugetul Ministerului Sănătăţii transmise de unităţile sanitare cu paturi şi centrele de dializă.
13. Prelucrarea în format electronic a raportărilor privind consumul de medicamente suportat din FNUASS şi din bugetul Ministerului Sănătăţii primite de la compartimentul de specialitate pentru farmaciile cu circuit deschis.
14. Transmiterea către furnizori, în vederea remedierii, a erorilor înregistrate în SIUI ca urmare a raportării consumului de medicamente.
15. Analizarea codurilor CIM care fac obiectul contestaţiilor plătitorilor de taxă clawback, conform precizărilor communicate de către C.N.A.S.
16. Centralizează şi raportează lunar către C.N.A.S. consumul de medicamente eliberate de farmaciile cu circuit închis, raportat de unităţile sanitare cu paturi, centrele de dializă şi cel transmis de către Serviciul Decontare servicii medicale pentru medicamentele eliberate în farmaciile cu circuit deschis, în vederea calculării taxei clawback, la termenele şi în condiţiile solicitate de către C.N.A.S.
17. Întocmirea şi transmiterea la termen a situaţiilor şi rapoartelor solicitate de către C.N.A.S.
18. Arhivarea documentelor conform art. 8 și 9 din Legea nr. 16/1996 Legea Arhivelor Naţionale –republicată.
19. Îndeplinirea şi a altor atribuţii, în limita prevederilor legale şi a competenţelor, din dispoziţia conducerii.
20. Colaborarea cu alte Direcţii/Servicii/Birouri/Compartimente din cadrul C.A.S. Mehedinţi în vederea îndeplinirii propriilor atribuţii şi obiective.