Activităţile şi operaţiunile specifice care se desfăşoară la nivelul

Compartimentului  Buget, Financiar, Contabilitate

 

1. Conducerea evidenţei contabile în partidă dublă, ca activitate specializată în măsurarea, evaluarea, cunoașterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor, asigurând prelucrarea, prezentarea și păstrarea informaţiilor cu privire la situaţia financiară, atât pentru cerinţele interne cât și pentru organul ierarhic superior, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
2.Organizarea și conducerea contabilităţii drepturilor constatate și a veniturilor încasate, precum și a angajamentelor și a plăţilor efectuate, a clienţilor și furnizorilor, a celorlalte creanţe și obligaţii pe categorii conform bugetului aprobat.
3. Înregistrarea cronologică și sistematică a operaţiunilor patrimoniale în registrul jurnal.
4. Înregistrarea rezultatului inventarierii și completarea registrului inventar cu rezultatele obţinute ca urmare a operaţiunii de inventariere.
5. Înregistrarea cronologică și sistematică a operaţiunilor privind plăţile externe.
6. Întocmirea, editarea și păstrarea registrelor contabile obligatorii conform normelor elaborate de Ministerul Finanţelor Publice.
7. Asigurarea întocmirii, circulaţiei și păstrării documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate.
8. Întocmirea și transmiterea către C.N.A.S. a propunerilor de virări de credite bugetare și a
creditelor de angajament, însoţite de justificări, detalieri, cu referiri la execuţie, capitolul și subdiviziunea clasificaţiei bugetare de la care se disponibilizează și la cea care se suplimentează prevederile respective, pe baza centralizării propunerilor făcute de compartimentele de specialitate.
9. Întocmirea, la termen și în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare a balanţelor lunare de verificare a conturilor analitice și sintetice.
10.Întocmirea lunară a contului de execuţie privitor la prevederile bugetului de venituri și cheltuieli și a plăţilor nete de C.A.S.
11.Întocmirea situaţiilor financiare și depunerea unui exemplar la organul ierarhic superior, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
12. Urmărirea stingerii debitelor provenite din activitatea proprie, precum și din serviciile medicale.
13. Întocmirea și depunerea la Trezoreria Judeţeană a listelor de investiții, a centralizatoarelor de salarii  în vederea verificării acestora.
14. Întocmirea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al casei de asigurări de sănătate pe baza propunerilor structurilor de specialitate din cadrul instituţiei precum și proiectul de rectificare a acestuia.
15. Urmărirea încadrării în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat al plăţilor nete de casă.
16. Completarea registrului proiectelor de operaţiuni prevăzute a fi prezentate la viza de control financiar preventiv (CFP).
17. Întocmirea facturilor către casa de pensii pentru recuperarea sumelor aferente serviciilor medicale furnizate asiguraţilor cu accidentelor de muncă sau boli profesionale.
18. Urmărirea respectării normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea cheltuielilor instituţiei publice asigurarea fazei finale a executiei bugetare (plata cheltuielilor).
19. Organizarea și evidenţa angajamentelor bugetare și legale.
20. Întocmirea și transmiterea lunară a solicitărilor de deschidere de credite bugetare.
21. Primirea fundamentărilor de la structurile interne și externe (ANAF) și elaborarea propunerilor de buget pe anul urmator precum și estimarea bugetului pe urmatorii ani.
22. Verificarea statului de plată privind drepturile salariale ale personalului și calcularea obligaţiilor de plată ale instituţiei catre bugetul consolidat al statului.
23. Raportează către C.N.A.S. până pe data ale 5 ale lunii curente situaţia monitorizării cheltuielilor de personal și execuţia acestora;
23. Întocmirea declaraţiilor lunare privind obligaţiile de plată către bugete.
24. Efectuarea operaţiunilor de angajare, lichidare, ordonanţare și plată a cheltuielilor privind obligaţiile instituţiei către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și fondurile speciale, precum și cheltuielile cu deplasările și cheltuielile de judecată conform hotărârilor judecătoresti executorii.
25. Asigurarea întocmirii notelor de fundamentare pentru efectuarea operaţiunilor de decontare a serviciilor medicale acordate în baza formularelor europene și a cardurilor europene de asigurări sociale de sănătate.
26. Derularea operaţiunilor zilnice de încasări și plăţi prin casierie, conform regulamentului operaţiunilor de casă în vigoare.
27. Urmărirea justificării în termenul legal a avansurilor spre decontare acordate pentru cheltuieli materiale și deplasări.
28. Urmărirea constituirii garanţiilor gestionarilor conform prevederilor Legii nr.22/1969, actualizarea acestora ori de câte ori au loc modificări salariale și restituirea acestora în cazul când salariatul nu mai îndeplinește calitatea de gestionar;
29. Constituirea garanţiilor de bună execuţie în cuantum de 5% din preţul contractului în cazul lucrărilor de reparaţii efectuate, până la expirarea duratei de garantare a lucrărilor executate precum și restituirea acestora conform prevederilor legale în vigoare;
30. Urmărirea derulării contractelor de sponsorizare, transmiterea documentaţiei la C.N.A.S., obținerea prevederilor bugetare și utilizarea acestora conform destinaţiei lor.
31. Înregistrarea în contabilitate a operațiunilor privind cardurile europene de asigurări de sănătate și a cardurilor naționale de asigurări de sănătate.
32. Înregistrarea în conturi în afara bilanțului a serviciilor realizate de unitățile sanitare cu paturi peste valoarea de contract .
33. Înregistrarea în contul de debitori a sumelor finanțate spitalelor pentru servicii efectuate persoanelor care au suferit accidente și vătămari corporale sau daune produse altor persoane și efectuarea de demersuri către spitale ca sumele recuperate de către acestea de la debitori să fie virate în contul C.A.S. Mehedinţi.
34. Arhivarea documentelor conform art. 8 și 9 din Legea nr. 16/1996 Legea Arhivelor Naţionale – republicată.
35. Îndeplinirea și a altor atribuţii, în limita prevederilor legale și a competenţelor, din dispoziţia conducerii C.A.S. Mehedinţi