Activităţile şi operaţiunile specifice care se desfășoară la nivelul Compartimentului  Acorduri,

Regulamente Europene, Formulare Europene

 

1. Primirea, verificarea, înregistrarea documentelor solicitate în vederea eliberării cardului european de asigurări sociale de sănătate / certificatului de înlocuire provizoriu, precum şi verificarea calităţii de asigurat a solicitantului cu actualizarea categoriei de asigurat în platforma informatică SIUI.
2. Procesarea/validarea cererilor în sistemul informatic unic naţional care gestionează aplicarea regulamentelor UE privind drepturile asiguraţilor aflaţi în şedere temporară într-un stat membru al UE sau al SEE.
3. Întocmirea şi eliberarea unui exemplar al certificatului de înlocuire provizoriu a cardului european de asigurări sociale de sănătate la solocitarea asiguratului.
4. Arhivarea cererilor de eliberare a cardului european de asigurări sociale de sănătate.
5. Constituirea şi administrarea bazei de date referitoare la evidenţa asiguraţilor, cetăţeni români  posesori ai cardului european de asigurări sociale de sănătate.
6. Întocmeşte, completează, confirmă, anulează şi organizează evidenţa formularelor europene E și a documentelor portabile S  emise de Casa de Asigurări de Sănătate Mehedinţi, precum și cele emise de statele membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi Confederaţia Elveţiană în baza regulamentelor europene privind coordonare sistemelor de securitate socială.
7. Asigură utilizarea corectă a documentelor specifice emise în aplicarea Regulamentelor Europene (CEE) nr. 883/2004 și (CEE) nr. 987/2009 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, precum și a altor acorduri înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii la care România este parte.
8. Constituie și administrează baza de date proprie a Compartimentului referitoare la evidenţa asiguraţilor cetăţeni români ai altor state beneficiari ai serviciilor medicale prin aplicarea regulamentelor din domeniul coordonării sistemelor de securitate socială precum și acordurilor, protocoalelor, convenţiilor și înţelegerilor cu prevederi în domeniul sănătăţii;
9.  Verifică  şi validează calitatea de asigurat a solicitanţilor de formulare europene sau a persoanelor care au primit asistenţă medicală în străinătate fără acordul C.A.S. Mehedinți și care solicită recuperarea contravalorii serviciilor medicale conform actelor normative în vigoare.
10. Verifică formularele europene E, documentele portabile S  primite pentru asiguraţii altor state membre UE ale Spaţiului Economic European și Confederaţia Elveţiană, precum și de la statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale de reciprocitate în domeniul sănătăţii în vederea înregistrării /neînregistrării în SIUI.
11. Asigură evidenţa și verifică cererile de rambursare împreună cu întreaga documentaţie anexată în vederea rambursării cheltuielilor reprezentând asistenţa medicală devenită necesară acordată în statele membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și Confederaţia Elveţiană,conform Ordinului C.N.A.S. nr. 729/2009 şi rambursării contravalorii asistenţei medicale transfrontaliere acordată în statele membre ale Uniunii Europene, conform Hotărârii Guvernului nr. 304/2014.
12. Colaboreaza cu Direcșia Medic Șef și Direcția Economică pentru procesarea dosarelor de rambursare în conformitate cu Ordinul CNAS nr. 729/2009  privind rambursarea și recuperarea cheltuielilor reprezentând asistența medicală acordată în baza documentelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii la care România este parte şi H.G. 304/16.04.2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind asistenta medicala transfrontalieră, precum și a metodologiei de rambursare  a preturilor/tarifelor reprezentand contravaloarea asistentei medicale transfrontaliere, inclusiv la nivelul acestora;
13. Întocmirea Notei de Calcul pentru decontarea serviciilor medicale de care au beneficiat asigurații Casei de Asigurări de Sănătate  Mehedinţi pe teritoriul unui alt stat al UE/SEE și Confederația Elvețiana, conform Ordinului  C.N.A.S.  nr. 729/2009 și pe teritoriul unui alt stat  UE conform H.G. nr.  304/2014;
14. Asigură evidenţa și verifică cererile de eliberare a formularului S2 impreuna cu intreaga documentaţie anexată, înaintează întreaga documentaţie Direcţiei Medic Sef în vederea avizării/neavizării Raportului Medical al pacientului care solicită Formularul S2/E112.
15. Întocmeste formularul S2 sau răspunsul de respingere a cererii.
16. Transmite Compartimentului de  Evidenţă Asiguraţi și carduri formularele E 125
primite, în vederea validării calităţii de asigurat, condiție necesară rambursării cheltuielilor aferente prestațiilor de boală și maternitate acordate asiguraților în sistemul asigurărilor sociale de sănătate din România pe teritoriul altui stat, conform prevederilor Ordinului Președintelui C.N.A.S. nr. 592/2008, cu modificările și completările ulterioare precum și a art. 6 din Ordinul Președintelui C.N.A.S. nr. 729/2009, cu modificările și completările ulterioare.
17. Remite Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate cererile de rambursare (E125 UE/SEE/CH ) introduse de statele membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European și Confederaţia Elveţiană, refuzate la plată sau ai căror beneficiari sunt în evidența altei case de asigurări de sănătate, în termenele și condiţiile prevazute de regulamentele europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială;
18. Asigură evidenţa, întocmeşte şi transmite Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cererile de rambursare a cheltuielilor ocazionate de acordarea serviciilor medicale asiguraţilor statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European și Confederaţia Elvețiană de către furnizorii de servicii medicale aflați în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate (E125 RO), în termenele și condiţiile prevăzute de regulamentele europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială;
19. Transmite Direcţiei Economice din cadrul casei de asigurări de sănătate documentele specifice necesare întocmirii solicitărilor pentru acordare de prevedere bugetară conform prevederilor Ordinului C.N.A.S. nr.729/2009 și ale Hotărârii Guvernului nr. 304/2014.
20. Gestionează corespondența cu C.N.A.S. precum și cu Statele membre UE aferente formularelor europene și contestațiilor de natură pecuniară.
21. Întocmirea raportărilor către C.N.A.S.
22. Arhivarea documentelor conform art. 8 și 9 din Legea nr. 16/1996 Legea Arhivelor Naţionale – republicată.
23. Îndeplinirea şi a altor atribuţii, în limita prevederilor legale şi a competenţelor, din dispoziţia conducerii C.A.S. Mehedinţi.