Activităţile şi operaţiunile specifice care se desfăsoara la nivelul

Compartimentului Achiziţii Publice

 

1. Organizarea și coordonarea activităţii de achiziţii publice de bunuri și servicii realizate pentru Casa  de Asigurări de Sănătate Mehedinţi, în conformitate cu prevederile Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice.
2. Elaborarea și după caz  actualizarea pe baza necesităților transmise de celelalte compartimente ale instituției  strategia de contractare și programul anual al achiziţiei publice într-o primă formă până la sfârsitul ultimului trimestru al anului în curs și definitivarea acestuia în funcţie de fondurile aprobate și de posibilitățile de atragere a altor fonduri;
3. Elaborarea documentaţiei de atribuire, sau în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs, pe baza necesităților transmise de compartimentele de specialitate.
                                                               

4. Asigurarea activităţii de informare și de publicitate privind pregatirea și organizarea licitaţiilor,  precizând obiectul acestora, organizatorii, termenele și alte informaţii care să edifice respectarea principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţii publice.
5. Asigurarea aplicării și finalizării procedurilor de atribuire, pe baza proceselor verbale prin încheierea contractelor de achiziţii publice.
6.Constituirea și păstrarea dosarulului achiziției publice.
7. Formularea de propuneri privind componenţa comisiilor de evaluare pentru fiecare contract ce urmează să fie atribuit.
8. Elaborarea notelor justificative în toate situaţiile în care procedura de atribuire propusă pentru a fi aplicată este alta decât licitaţia deschisă sau cea restrânsă, cu aprobarea conducătorului instituţiei și cu avizul compartimentului juridic.
9. Asigurarea întocmirii în conformitate cu prevederile legale în vigoare a contractelor și comenzilor pentru aprovizionarea cu materiale și servicii, colaborând cu structurile de specialitate direct implicate în derularea lor pentru monitorizarea și actualizarea contractelor încheiate .
10. Urmărirea și asigurarea respectării prevederilor legale privind păstrarea confidenţialităţii documentelor de licitaţie și a securităţii acestora.
11. Asigurarea constituirii și păstrării dosarului achiziţiei.
12. Operarea de modificări sau completări ulterioare în programul anual al achiziţiilor, când situaţia o impune, cu aprobarea conducătorului instituţiei și avizul compartimentului financiar contabil.
13. Întocmirea și transmiterea către Autoritatea Naţională pentru Achiziții Publice (ANAP), a raportului anual privind contractele de atribuire, în format electronic, până la data de 31 martie a fiecărui an pentru anul precedent.
14. Utilizarea Sistemului Electronic de Achiziţii publice, asigurând confidenţialitatea datelor.
15. Asigurarea distribuirii către furnizorii de servicii medicale a formularelor cu regim special (bilete de trimitere, certificate medicale), asigurarea necesarului de formulare, precum și evitarea existenţei de stocuri supranormative generând astfel indisponibilizări de fonduri;
16. Urmărirea concordanţei din punct de vedere al cantităţii, calităţii și valorii bunurilor/serviciilor facturate cu cele cuprinse în prevederile contractuale sau comenziile emise după caz.
17. Întocmirea propunerilor de angajare, lichidare și ordonanţare a cheltuielilor ce decurg din derularea contractelor cu furnizori de bunuri, servicii și lucrări ai C.A.S. Mehedinţi, asigurând evidenţa contractelor .
18. Arhivarea documentelor conform art. 8 și 9 din Legea nr. 16/1996 Legea Arhivelor Naţionale– republicată.
19. Îndeplinirea și a altor atribuţii, în limita prevederilor legale și a competenţelor, din dispoziţia conducerii C.A.S. Mehedinţi.