Activităţile şi operaţiunile specifice care se desfăşoară la nivelul Biroului Control

1. Întocmeşte până la data stabilită de către DGMCA planul de activități, pe care îl supune aprobării preşedintelui - director general în vederea transmiterii spre avizare DGMCA;
2. Actualizează planul de activități în funcţie de rezultatele obținute, de modificările legislative, organizatorice sau de altă natură intervenite, la solicitările CNAS sau ale preşedintelui - director general;
3. Efectuează acțiuni de control conform legii şi normelor metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordin al președintelui CNAS;
4. Constată contravențiile și aplică sancțiunile prevăzute la art. 47 și art. 48 din OUG nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art. 312 și art. 313 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
5. Efectuează acţiuni de control privind utilizarea fondurilor alocate pentru derularea Programelor Naţionale de sănătate curative conform obligaţiilor prevăzute în Normele Tehnice de aplicare a Programelor Naţionale de sănătate curative;
6.  Verifică şi controlează aspectele cuprinse în memoriile, reclamaţiile şi/sau în sesizările primite de către preşedintele - director general al casei de asigurări de sănătate şi repartizate spre soluţionare Biroului control;
7.  Verifică şi controlează aspectele cuprinse în memoriile, reclamaţiile şi/sau în sesizările primite de către DGMCA, transmise spre soluţionare de către aceasta;
8. În baza actelor de control întocmite, prezintă preşedintelui - director general spre aprobare constatările, concluziile şi măsurile ce se impun;
9.  Urmăreşte modul de implementare a măsurilor dispuse prin rapoartele de control şi aprobate de preşedintele - director general;
10.  Efectuează controale la solicitarea DGMCA şi dispuse de preşedintele - director general;
11. Întocmeşte periodic rapoartele privind activitatea desfăşurată, conform solicitărilor şi/sau prevederilor legale în vigoare;
12.  Introducerea în SIUI a  datelor extrase din rapoartele de control ;
13. Centralizarea şi prezentarea riscurilor identificate pe parcursul desfăşurării acţiunilor de control în vederea fundamentării viitoarelor planuri de activitate şi a strategiei de control a CAS Mehedinţi . Înființarea unui Registru de evidență a riscurilor;
14.  Elaborarea procedurilor operaționale  specifice activității proprii în baza cadrului procedural și metodologiilor emise de DGMCA din cadrul CNAS;
15. Respectarea Codului de conduită a personalului cu atribuții de control din sistemul de asigurări sociale de sănătate.
16. Arhivarea documentelor conform Legii Arhivelor Naționale – republicată.
17. Îndeplinirea și a altor sarcini dispuse de Președinte- Director General al CAS Mehedinți  conform atribuțiilor și competențelor legale.