În baza prevederilor H.G. nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019, cu modificările și completările ulterioare, a Ordinului ministrului sănătății și președintelui CNAS nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a H.G. nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019, cu modificările și completările ulterioare,
vă facem cunoscută valoarea definitivă a punctului „per capita” și a punctului pe serviciu pentru trimestrul IV 2019 în
• asistența medicală primară:
- valoarea definitivă a punctului „per capita” pentru plata „per capita” a medicilor de familie, pentru trimestrul IV 2019 ..................................................................................7,83 lei
- valoarea definitivă a punctului pe serviciu pentru plata pe serviciu a medicilor de familie, pentru trimestrul IV 2019 ...................................................................................3,66 lei
• asistența medicală din ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice:
- valoarea definitivă a punctului pe serviciu pentru plata pe serviciu pentru trimestrul IV 2019 în asistența medicală pentru specialitățile clinice ................................................ 3,58 lei


Cu deosebită considerație,

 

Președinte – Director General
Ec. Vetuța STĂNESCU