Urmare adresei CNAS nr.P6427/03.07.2020, înregistrată la CAS Hunedoara sub nr.3875/06.07.2020 și având în vedere faptul că:

Pentru asigurarea accesului pacienților eligibili la tratament și o practică unitară la nivel național, facem următoarele precizări:

  1. Prescrierea medicamentului EYLEA se efectuează pentru pacienții eligibili care îndeplinesc criteriile de includere în tratament menționate în protocolul terapeutic specific, de către medicii în specialitatea oftalmologie aflați în relație contractuală cu o casă de asigurări de sănătate.
  2. Prescrierea se efectuează pentru o perioadă de până la 30 – 31 de zile, pe denumire comercială cu precizarea pe prescripție și a denumirii comune internaționale corespunzătoare, pe sublista C secțiunea C1 grupa de boală G26.
  3. Medicamentul se poate administra în indicațiile din protocolul terapeutic S01LA05, concomitent la ambii ochi dacă este necesar și dacă este recomandat din punct de vedere medical. În condițiile în care fiecare flacon (UT) trebuie utilizat numai pentru tratamentul unui singur ochi, pentru tratamentul ambilor ochi se vor prescrie lunar 2 flacoane (2UT).
  4. administrarea medicamentului este efectuată în regim spitalizare (recomandabil spitalizare de zi) sau ambulatoriu, de către un medic oftalmolog cu experiență în administrarea injecțiilor intravitroase dintr-o unitate sanitară cu paturi sau ambulatoriu de specialitate care respectă condițiile adecvate de administrare ale medicamentului (anestezie și asepsie, inclusiv monitorizarea pentru creșterea presiunii intraoculare imediat după injectare).
  5. Medicul oftalmolog prescriptor care a emis rețeta pentru tratament cu medicamentul EYLEA (DCI AFLIBERCEPTUM) poate fi diferit de medicul oftalmolog care injectează medicamentul EYLEA (DCI AFLIBERCEPTUM).

 

Cu deosebită considerație,

 

 

Director General

Dr. Ec. Ecaterina CUMPĂNAȘU