Documente necesare obţinerii adeverintei de asigurat.

Eliberarea adeverintelor de asigurat se face ca urmare a verificarii calitatii de asigurat pe categorii de asigurati, prin prezentarea de documentele justificative conform legislatiei in vigoare, astfel:

 

(1) Persoanele care beneficiaza de asigurarile sociale de sanatate fara plata contributiei sau cu plata contributiei din alte surse vor face dovada încadrarii în una dintre aceste categorii printr-un document justificativ - adeverinta, eliberat de CAS, potrivit fiecarei categorii, pe baza urmatoarelor documente:

 

PENTRU CETATENII ROMANI:

SALARIATII SI COASIGURATII ACESTORA (adeverinta are valabilitate 3 luni).
1.fac dovada calitatii de asigurat cu Adeverinta eliberata de angajator ( conform anexei 1^1 din Ordinul 903/2007, publicat in M.O. nr.827/04.12.2007 ). Utilizarea modelului publicat in M.O. este obligatorie [ download model adeverinta].

 

PENSIONARI (adeverinta are valabilitate 2 ani).
1.copie dupa Cartea de identitate sau Buletinul de identitate (pagina 2, 3, 4 si mutatia);
2.copie dupa Decizie de pensionare (pentru pensionarii pe caz de boala);
3.copie dupa ultimul Talon de pensie sau adeverinta eliberata de institutia platitoare a pensiei;
4.declaratie pe propria raspundere[download model declaratie];
5.documente suplimentare, daca este cazul: -copii dupa revizuiri medicale anuale 2006-2011 pentru pierderea capacitatii de munca/invaliditate; -document care atesta incadrarea intr-una din categoriile de beneficiari de legi speciale (189/2000, 309/2002, 44/1994, 341/2004, 118/1990); -adeverinta cu veniturile impozabile din perioada 2005-2011 de la Administratia Financiara a Sectorului de domiciliu (original) - pentru persoanele care obtin si alte venituri in afara celor provenite din pensii.

 

PERSOANA FIZICA AUTORIZATA (adeverinta are valabilitate 3 luni).
1.copie dupa Cartea de identitate sau Buletinul de identitate (pagina 2, 3, 4 si mutatia);
2.dovada achitarii contributiei la asigurarile sociale de sanatate la zi;
3.declaratie privind obligatiile de constituire si plata la FNUASS [download model declaratie]
4.documente necesare pentru persoanele care figureaza cu VENITURI IMPOZABILE la Administratia Financiara in ultimii 5 ani si NU S-AU INREGISTRAT la Casa de Asigurari de Sanatate Hunedoara cu aceste venituri [download documente]

PERSOANE CARE OBTIN VENITURI DIN DIVIDENDE (adeverinta are valabilitate 3 luni).
1.copie dupa Cartea de identitate sau Buletinul de identitate (pagina 2, 3, 4 si mutatia);
2.dovada achitarii contributiei la asigurarile sociale de sanatate la zi;
3.in cazul in care ultima plata nu a fost efectuata cu chitanta la casieria CASHD, se solicita si: -certificat constatator ONRC; -documente contabile (bilanturi, balante, PV repartizare profit) pentru perioada de prescriptie.

ASOCIAT UNIC CU DECLARATIE INREGISTRATA LA CNPAS (adeverinta are valabilitate 3 luni).
1.copie dupa Cartea de identitate sau Buletinul de identitate (pagina 2, 3, 4 si mutatia);
2.dovada achitarii contributiei la asigurarile sociale de sanatate la zi;

PERSOANE CU CONTRACT DE MANDAT (adeverinta are valabilitate 3 luni).
1.copie dupa Cartea de identitate sau Buletinul de identitate (pagina 2, 3, 4 si mutatia);
2.copie dupa contractul de mandat;
3.dovada achitarii contributiei la asigurarile sociale de sanatate la zi.

PERSOANA FARA VENIT (adeverinta are valabilitate 3 luni).
1.copie dupa Cartea de identitate sau Buletinul de identitate (pagina 2, 3, 4 si mutatia);
2.dovada achitarii contributiei la asigurarile sociale de sanatate la zi.

ELEVI / STUDENTI INTRE 18 - 26 ANI (adeverinta are valabilitate pe durata anului scolar / universitar).
1.copie dupa Cartea de identitate;
2.document din care sa rezulte calitatea de elev / student;
3.declaratie pe propria raspundere ca nu a realizat venituri din munca [download model declaratie];
4.dovada platii contributiei in cazul in care au obtinut venituri.

TINERI CU VARSTA DE PANA LA 26 DE ANI CARE PROVIN DIN SISTEMUL DE PROTECTIE A COPILULUI (adeverinta are valabilitate 1 an).
1.copie dupa Cartea de identitate;
2.adeverinta de la DGASPC care atesta faptul ca au fost inclusi intr-un sistem de protectie a copilului;
3.adeverinta de la Primarie care atesta ca nu beneficiaza de ajutor social;
4.declaratie pe propria raspundere ca nu a realizat venituri din munca [download model declaratie].

PERSOANE CARE BENEFICIAZA DE INDEMNIZATIE DE SOMAJ (adeverinta are valabilitate 6 luni).
1.copie dupa Cartea de identitate sau Buletinul de identitate (pagina 2, 3, 4 si mutatia);
2.copie ultimul talon de somaj sau dupa adeverinta eliberata de institutiile care administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj.

FEMEI INSARCINATE / LAUZE (adeverinta are valabilitate 1 an).
1.copie dupa Cartea de identitate sau Buletinul de identitate (pagina 2, 3, 4 si mutatia);
2.adeverinta medicala sau copie dupa Certificatul de nastere al copilului;
3.declaratie pe propria raspundere ca nu realizeaza venituri sau documente justificative ca realizeaza venituri lunare sub salariul de baza minim brut pe tara [download model declaratie].

COASIGURAT (SOT/SOTIE SAU PARINTE CARE NU REALIZEAZA VENITURI PROPRII) AFLAT IN INTRETINEREA UNUI ASIGURAT (adeverinta este valabila 3 luni).
1.copie dupa Cartea de identitate sau Buletinul de identitate;
2.document care sa ateste gradul de rudenie (certificat de casatorie, certificat de nastere, sentinta de divort daca este cazul);
3.declaratie tip pe propria raspundere a coasiguratului ca nu realizeaza venituri proprii ;
4.declaratia tip pe propria raspundere prin care asiguratul declara ca il are in intretinere pe coasigurat;
5.dovada achitarii contributiei la asigurarile sociale de sanatate la zi, de catre asigurat:
5.1 pentru asiguratii pensionari: - copie dupa Decizia de pensionare; - copie dupa ultimul cupon de pensie;
5.2 pentru asiguratii salariati: - adeverinta eliberata de angajator (conform anexei 1^1 din Ordinul 903/2007, publicat in M.O. nr.827/04.12.2007 ). Utilizarea modelului publicat in M.O. este obligatorie.[ download model adeverinta]. Descarcati: [Declaratie pe propria raspundere
]

BOLNAVI CU AFECTIUNI INCLUSE IN PROGRAMELE NATIONALE DE SANATATE (adeverinta are valabilitate 1 an).
1.copie dupa Cartea de identitate sau Buletinul de identitate (pagina 2, 3, 4 si mutatia);
2.adeverinta medicala eliberata de medicul curant sau de cel care coordoneaza programul de sanatate;
3.declaratie pe propria raspundere ca nu realizeaza alte venituri din munca, pensie sau alte surse [download model declaratie].

PERSOANE CARE SE AFLA IN CONCEDIU PENTRU CRESTEREA COPILULUI DE PANA LA 2 ANI SI IN CAZUL COPILULUI CU HANDICAP PANA LA IMPLINIREA DE CATRE COPIL A VARSTEI DE 3 ANI (adeverinta are valabilitate 2 ani).
1.copie dupa Cartea de identitate sau Buletinul de identitate (pagina 2, 3, 4 si mutatia);
2.copie dupa Certificatul de nastere al copilului;
3.decizia emisa de Directia de Munca, Familie si Egalitate de Sanse.

PERSOANE CARE FAC PARTE DINTR-O FAMILIE CARE ARE DREPTUL LA AJUTOR SOCIAL, POTRIVIT LEGII NR.416/2001 (adeverinta are valabilitate 1 an).
1.copie dupa Cartea de identitate sau Buletinul de identitate (pagina 2, 3, 4 si mutatia);
2.adeverinta eliberata de primaria de sector din care sa rezulte data incadrarii in categoria persoanelor care au dreptul la ajutor social

BENEFICIARII DE LEGI SPECIALE (adeverinta are valabilitate 1 an). -veterani de razboi -vaduve de razboi -persoane persecutate pe criterii politice, etnice sau rasiale -revolutionari -etc.
1.copie dupa Cartea de identitate sau Buletinul de identitate (pagina 2, 3, 4 si mutatia);
2.copie a a unui document care sa ateste incadrarea intr-una din categoriile de beneficiari de legi speciale;
3.declaratie pe propria raspundere ca nu realizeaza alte venituri impozabile decat cele prevazute de legile speciale sau de pensii [download model declaratie].

PERSOANE CU DIZABILITATI (adeverinta are valabilitate 1 an).
1.copie dupa Cartea de identitate sau Buletinul de identitate (pagina 2, 3, 4 si mutatia);
2.copie dupa certificatul de incadrare in grad de handicap, pentru perioada de prescriptie;
3.declaratie pe propria raspundere ca nu realizeaza alte venituri din munca, pensie sau alte surse, in afara de cele prevazute de legea prin care li s-a stabilit aceasta calitate [download model declaratie]

PERSOANELE CARE SUNT RETURNATE SAU EXPULZATE ORI SUNT VICTIME ALE TRAFICULUI DE PERSOANE SI SE AFLA IN TIMPUL PROCEDURILOR NECESARE STABILIRII IDENTITATII (adeverinta are valabilitate 3 luni).
1.adeverinta eliberata de institutiile din subordinea Ministerului Internelor si Reformei Administrative si din care sa rezulte ca se afla in aceasta situatie.

PERSOANE CARE OBTIN VENITURI DIN AGRICULTURA SI SILVICULTURA, CHIRII, DOBANZI, TRANSFERURI TITLURI DE VALOARE, DREPT DE PROPRIETATE INTELECTUALA (adeverinta are valabilitate 3 luni).
1.copie dupa Cartea de identitate sau Buletinul de identitate (pagina 2, 3, 4 si mutatia);
2.dovada achitarii contributiei la asigurarile sociale de sanatate la zi.

NOTA:
1.
In cazul in care persoanele solicitante realizeaza venituri pentru care nu au inceput plata contributiei, nu se elibereaza adeverinta de asigurat pana ce acestea nu incep sa plateasca contributia curenta;
2.In cazul in care pentru depunerea / ridicarea documentelor nu se prezinta beneficiarul direct, persoana imputernicita de catre acesta va prezenta urmatoarele documente:
-imputernicire (delegatie) autentificata sau cu semnatura olografa a persoanei imputernicite;
-copie dupa Cartea de identitate sau Buletinul de identitate (pagina 2, 3, 4 si mutatia) a/al persoanei imputernicite; sau -copie dupa Cartea de identitate sau Buletinul de identitate (pagina 2, 3, 4 si mutatia) a/al beneficiarului direct; -declaratie pe propria raspundere a persoanei imputernicite din care sa rezulte ca a fost imputernicita de catre beneficiarul direct pentru depunerea sau ridicarea unor documente.
3.La solicitarea adeverintei de asigurat, trebuie sa se prezinte documente care atesta plata contributiei de sanatate pe ultimii 5 ani (2006 - 2011)
4.In cazul in care categoria de asigurat in care o persoana se incadreaza in prezent, este mai recenta de 5 ani, este necesar a se depune documente justificative corespunzatoare categoriei/categoriilor de asigurat in care s-a incadrat anterior.
5.In situatii speciale, pentru stabilirea corecta a categoriei de asigurat, respectiv platii contributiei, personalul institutiei poate solicita documente suplimentare considerate ca fiind relevante
6.Documentele pentru fiecare categorie de asigurat se depun insotite de o cerere [].