Vă reamintim că, potrivit dispozițiilor legale în vigoare, aveți obligația de a reînnoi pe toată perioada derulării contractului următoarele documente:

  1. dovada de evaluare, pentru sediul social lucrativ şi pentru punctele de lucru,
  2. dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor,
  3. dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul medico-sanitar care îşi desfăşoară activitatea la furnizor într-o formă prevăzută de lege şi care urmează să fie înregistrat în contract şi să funcţioneze sub incidenţa acestuia.

 

Documentele mai sus menționat reînnoite se transmit în format electronic asumate fiecare în parte prin semnătura electronică extinsă / calificată a reprezentantului legal al furnizorului pe adresa de email dm@casvl.ro .

Reprezentantul legal al furnizorului răspunde de realitatea şi exactitatea documentelor transmisenecesare încheierii contractelor.