Modalități de plată medicina dentară

 

     Plata serviciilor din asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatea medicină dentară se face prin tarif pe serviciu medical cuantificat în lei.

     La stabilirea valorii de contract pentru furnizorii de servicii medicale de medicină dentară se au în vedere:

    a) suma alocată fiecărei case de asigurări de sănătate pentru servicii de medicină dentară;

    b) numărul de medici de medicină dentară şi dentişti care intră în relaţii contractuale cu casa de asigurări de sănătate;

    c) gradul profesional. Pentru medicul primar, suma stabilită ca raport între lit. a) şi lit. b) se majorează cu 20%, iar pentru medicul care nu a obţinut un grad profesional această sumă se diminuează cu 20%;

    d) pentru medicii din mediul rural suma stabilită conform lit. c), se majorează cu 50%;

    e) suma orientativă/medic specialist/lună la nivel naţional este de 2.000 lei/lună.

    Suma contractată se defalchează pe trimestre şi luni.