SERVICII MEDICALE DE INGRIJIRI LA DOMICILIU SI INGRIJIRI PALIATIVE LA DOMICILIU

Serviciile de ingrijiri medicale la domiciliu se acorda de catre furnizorii de ingrijiri medicale la domiciliu care au incheiat contracte cu CAS Valcea, pentru servicii de ingrijiri medicale la domiciliu.
Reglementarile privind serviciile medicale de ingrijiri la domiciliu sunt prevazute in Legea nr. 95/2006 privind reforma in sanatate, Ordinul MS/CNAS NR.196/137/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2017 a H.G. nr. 161/2016.
Recomandarea pentru efectuarea serviciilor de ingrijiri medicale la domiciliu se face de catre medicii de specialitate din ambulatoriu, inclusiv medicii de familie si de catre medicii de specialitate din spitale la externarea asiguratilor, medici aflati in relatii contractuale cu CAS Valcea, in concordanta cu diagnosticul stabilit si in functie de patologia bolnavului si statusul de performanta ECOG al acestuia cu precizarea activitatilor zilnice pe care asiguratul nu le poate indeplini.
In functie de statusul de performanta ECOG, bolnavul poate fi:
- incapabil sa desfasoare activitati casnice, este imobilizat in fotoliu sau pat peste 50% din timpul zilei, necesita sprijin pentru ingrijirea de baza (igiena si/sau alimentatie si/sau mobilizare) - statusul de performanta ECOG 3.
- complet imobilizat la pat, dependent total de alta persoana pentru ingrijirea de baza (igiena, alimentatie, mobilizare) - statusul de performanta ECOG 4
Durata pentru care un asigurat poate beneficia de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu se stabileste de medicul care a facut recomandarea, cu obligativitatea precizarii ritmicitatii/periodicitatii serviciilor, consemnate in formularul "Recomandare pentru ingrijiri medicale la domiciliu", dar nu mai mult de 90 zile de ingrijiri/in ultimele 11 luni in una sau mai multe etape (episoade de ingrijire).
Furnizorii de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu acorda servicii conform unui plan de ingrijiri in conformitate cu recomandarile facute de catre medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate si medicii de specialitate din spital, zilnic, inclusiv sambata, duminica si in timpul sarbatorilor legale.

 

CUM BENEFICIEZ DE ACESTE SERVICII?

Pentru obtinerea deciziei de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu, asiguratul, unul din membrii familiei (parinte, sot/sotie, fiu/fiica), o persoana imputernicita legal in acest sens sau reprezentantul legal al asiguratului depune o cerere la CAS Valcea, insotita de un document justificativ care atesta calitatea de asigurat, actul de identitate al asiguratului si al imputernicitului, dupa caz, (in copie), recomandarea pentru ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu, biletul de externare in copie, semnat si parafat de medic, cu stampila unitatii sanitare in care a fost internat pacientul, si declaratia pe proprie raspundere din care sa rezulte ca afectiunea nu a aparut in urma unei boli profesionale, a unui accident de munca sau sportiv.
Casa de asigurari de sanatate analizeaza cererea si recomandarea primita, intr-un interval de 2 zile lucratoare de la data depunerii, iar cererea este aprobata in limita sumei prevazute pentru aceasta destinatie. La analiza cererilor si recomandarilor primite, casa de asigurari de sanatate va lua in considerare statusul de performanta ECOG al asiguratului si numarul de zile de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu de care a beneficiat asiguratul in anul respectiv, astfel incat sa nu depaseasca numarul de zile prevazut de lege.
Respingerea cererii de catre casa de asigurari de sanatate se face in scris si motivat, cu indicarea temeiului legal.
In cazul acceptarii, cererea este supusa aprobarii si, respectiv, emiterii deciziei de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu, in limita sumei prevazute cu aceasta destinatie.
Asiguratul, unul dintre membrii familiei (parinte, sot/sotie, fiu/fiica), o persoana imputernicita legal in acest sens sau reprezentantul legal, pe baza deciziei de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu emise de casa de asigurari de sanatate se adreseaza unui furnizor de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu aflat in relatie contractual cu CAS Valcea si care este inclus in lista de furnizori, inscrisa pe versoul deciziei.
Pentru a beneficia din nou de ingrijiri medicale la domiciliu asiguratul reia procedura de aprobare de catre casa de asigurari de sanatate a ingrijirilor medicale la domiciliu in limita numarului de zile prevazut in Norme.

 

Relații suplimentare la telefon nr. 0250.738035, interior 128 si 135.

 

Formulare specifice aici