ÎN ATENȚIA ASIGURAȚILOR ȘI FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE

 

Avand in vedere prevederile Ordinului comun MS si CNAS nr. 911/653/2020, se prelungeşte până la data de 30 septembrie 2020, termenul de valabilitate pentru următoarele documente a căror valabilitate expiră până la această dată:

    a) biletele de trimitere pentru specialităţi clinice, inclusiv pentru specialitatea medicină fizică şi de reabilitare;

    b) biletele de trimitere pentru specialităţi paraclinice;

    c) recomandările medicale pentru dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive - ce se depun/se transmit la casa de asigurări de sănătate;

    d) deciziile de aprobare pentru procurarea dispozitivului medical, tehnologii şi dispozitive asistive. În cazul deciziilor pentru dispozitivele medicale acordate prin închiriere, pentru dispozitivele de protezare stomii şi pentru dispozitivele pentru incontinenţă urinară, al căror termen de valabilitate a fost prelungit, se emit o nouă decizie de aprobare, cu precizarea duratei pentru care se prelungeşte decizia iniţială, precum şi taloanele aferente perioadei pentru care a fost prelungită decizia. Atât noua decizie, cât şi noile taloane se transmit persoanei beneficiare prin orice mijloace de comunicare;

    e) deciziile de aprobare emise de către comisia de specialitate de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru efectuarea investigaţiei PET-CT.

 

 

DIRECTOR GENERAL,

NICUȘOR TIȚĂ