Atributiile Casei de Asigurari de Sanatate

1. colectarea contributiilor la fond pentru persoanele fizice, altele decat cele pentru care colectarea veniturilor se face de catre ANAF;

2. administrarea bugetelor proprii;

3. inregistrarea si actualizarea datelor referitoare la asigurati si comunicarea catre CNAS;

4. elaborarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli precum si a celui de rectificare a bugetului anual

5. elaborarea si publicarea raportului anual de activitate, executiei bugetare pe capitole si subcapitole si a planului de activitate pentru anul urmator;

6. utilizarea tuturor demersurilor legale pentru a optimiza colectarea contributiilor si recuperarea creantelor restante;

7. furnizarea gratuita de informatii, consultanta, asistenta in problemele asigurarilor sociale de sanatate si ale serviciilor medicale persoanelor asigurate, angajatorilor si furnizorilor de servicii medicale;

8. administrarea bunurilor casei de asigurari, conform prevederilor legale;

9. negocierea si Contractarea serviciilor medicale cu furnizorii de servicii medicale in conditiile contractului - cadru;

10. decontarea  serviciilor medicale contractate cu furnizorii de servicii medicale in conditiile contractului – cadru;

11. monitorizarea numarului serviciilor medicale furnizate si nivelul tarifelor acestora;

12. asigurarea, in calitate de institutie competenta, a activitatilor de aplicare a documentelor acordurilor internationale cu prevederi in domeniul sanatatii, incheiate de Romania cu alte state, inclusiv cele privind rambursarea cheltuielilor ocazionate de acordarea serviciilor medicale si a altor prestatii, in conditiile respectivelor acorduri internationale;

13. efectuarea de sondaje in vederea evaluarii gradului de satisfacere a asiguratilor si evaluarea interesului manifestat de acestia fata de calitatea serviciilor medicale;

14. monitorizarea si controlarea modului de derulare  a contractelor de furnizare servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale;

15. folosirea mijloacelor adecvate de mediatizare pentru reprezentarea, informarea si sustinerea intereselor asiguratilor;

16. organizarea si efectuarea controlului serviciilor medicale care se acorda asiguratilor pe baza contractelor de furnizare servicii incheiate;

17. exercitarea altor atributii prevazute de acte normative in domeniul sanatatii.

 

Atributiile Consiliului de Administratie al Casei de Asigurari de Sanatate Teleorman

1. aprobarea  proiectului statutului propriu elaborat in baza statului – cadru;

2. avizarea proiectului  bugetului de venituri şi cheltuieli anuale aferente Fondului de asigurări sociale de sănătate;

3. aprobarea rapoartelor de gestiune semestriale şi anuale, prezentate de Preşedintele - Director General;

4. avizarea strategiei de contractare propusa de Preşedintele - Director General cu respectarea contractului-cadru;

5. avizarea programelor de actiuni de imbunatatire a disciplinei financiare, inclusiv a masurilor de executare silita potrivit prevederilor legale in vigoare;

6. avizarea strategiei de promovare a imaginii casei de asigurari de sanatate;

7. exercitarea altor atribuţii prevazute de lege.

 

  Secretariatul Consiliului de Administratie  are urmatoarele atributii:

1. asigurarea evidentei si pastrarii documentelor si a corespondentei primite si emise de Consiliul de Administratie;

2. urmarirea respectarii termenelor de intocmire si prezentare a materialelor solicitate de  Consiliul de Administratie;

3. asigurarea transmiterii convocarii in scris a membrilor Consiliului de Administratie si difuzare a materialelor cu cel putin 5 zile inaintea fiecarei sedinte;

4. pregatirea materialelor pentru sedintele Consiliului de Administratie potrivit ordinelor de zi stabilite;

5. asigurarea consemnarilor desfasurarii sedintelor Consiliului de Administratie in Registrul de procese verbale si pe suport magnetic, redactand procesul verbal.

6. furnizarea informatiilor si documentelor solicitate de membri Consiliului de Administratie.

 

Presedintele - Director General este presedintele Consiliului de Administratie al Casei de Asigurari de Sanatate, conduce activitatea Casei de Asigurari de Sanatate si este numit prin ordin al Presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.

 

Presedintele - Director General al Casei de Asigurari de Sanatate are urmatoarele atributii:

1. Organizarea, planificarea, coordonarea, controlul si evaluarea activitatii tuturor structurilor din cadrul  Casei de Asigurari de Sanatate;

2. Implementarea sistemului de control managerial intern la nivelul CAS

3. Aplicarea normelor de gestiune, a regulamentelor de organizare si de functionare si a procedurilor administrative unitare;

4. Administrarea patrimoniului Casei de Asigurari de Sanatate in conditiile legii

5. Reprezentarea Casei de Asigurari de Sanatate in relatiile cu tertii;

6. Asigurarea elaborarii statutului propriu cu respectarea prevederilor legale in vigoare si ale Statului Cadru aprobat de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate;

7. Convocarea Consiliului de Administratie;

8. Conducerea sedintelor Consiliului de Administratie;

9. Numirea, sanctionarea si eliberarea din functie a personalului CAS in conditiile legii;

10. Exercitarea atributiilor prevazute de legislatia finantelor publice pentru ordonatorii tertiari de credite;

11. Acordarea de audiente in cadrul programului stabilit;

12. Numirea, in conditiile legii, a purtatorului de cuvant al institutiei, ofiterului cu securitatea, consilierului etic si responsabilului cu accesul la informatiile de interes public

13. Aprobarea acordarii de premii si stimulente pentru functionarii publici si personalul contractual din casa de asigurari de sanatate;

14. Aprobarea planului anual de achizitii, strategiei de contractare, strategiei de promovare a imaginii casei si planul anual de control;

15. Aprobarea fiselor de post si a celor de evaluare pentru personalul din cadrul casei de asigurari de sanatate;

16. Atributii stabilite  prin Contractul de management incheiat cu CNAS;

17. Exercitarea de alte atributii date in competenta sa de actele normative in vigoare;

 

Compartimentul de control al CAS Teleorman realizeaza activitati de control in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate in limitele de competenta stabilite prin acte normative si administrative, sens in care:

1. intocmeste planul anual de activitate pe baza recomandarilor si ale cadrului de obiective elaborate de DGMCA, a rezultatelor anterioare ale controlului si ale sesizarilor, petitiilor si reclamatiilor primite de institutie, provenite de la asigurati, de la furnizorii de servicii medicale, din mass media, alte autoritati. Planul se supune avizului DGMCA si se aproba de Presedintele- Director General al CAS Teleorman;

2. actualizeaza planul anual de activitate in functie de modificarile legislative, organizatorice sau de schimbare a prioritatilor de control, functie de factorii noi de risc identificati, cu avizul DGMCA si cu aprobarea Presedintelui- Director General al CAS Teleorman;

3. efectueaza controlul tematic privind furnizorii de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale si materiale sanitare, aflati in relatii contractuale cu CAS Teleorman, conform planului de activitati;

4. efectueaza controale operative dispuse de Presedintele- Director General al casei, conform normelor de control.

5. efectueaza activitati de control inopinate, din dispozitia Presedintelui - Director General al CAS Teleorman la solicitarea coordonatorului regional;

6. elaboreaza proceduri de control pe baza Normelor metodologice privind activitatea structurilor de control in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in vigoare si le aplica in mod unitar;

7. intocmeste rapoarte periodice privind activitatea de control solicitate de Presedintele- Director General al casei sau de DGMCA;

8. intocmeste raportul anual de activitate al structurii de contol, potrivit recomandarilor DGMCA si il supune avizarii respectivei Directii;

9. personalul din structura de control a casei, in realizarea atributiilor in conformitate cu dispozitiile normative, exercita prerogative de putere pubica si sunt obligate sa respecte Codul de conduita al personalului cu atributii de control din sistemul de asigurari sociale de sanatate;

 

Activitatile si operatiunile specifice care se desfasoara la nivelul Biroului Tehnologia Informatiei, Resurse Umane, Salarizare, Evaluare Personal, Relatii Publice si Purtator de Cuvant:

 

- Activitatile si operatiunile specifice care se desfasoara la nivelul Compartimentului Tehnologia Informatiei :

1. aplicarea si mentinerea masurilor privind aprobarea cerintelor minime de securitate a prelucrarilor de date cu caracter personal;

2. exercitarea atributiilor privind asigurarea securitatii retelei interne a CAS, administrarea serverelor antivirus, update-area acestora, distributia actualizarilor la statiile din reteaua CAS proprie;

3. asigurarea conditiilor minime de functionare a serverelor instalate la nivelul CAS (conditii de clima, securitate si monitorizare acces, asigurarea alimentarii neintrerupte cu energie electrica a respectivelor incinte), impreuna cu Comp. Logistica, prin referat aprobat de PDG.

4. gestionarea utilizatorilor CAS si a drepturilor acestora atat in reteaua CAS cat si in Sistemul SIUI. Intocmirea si implementarea unui plan privind alocarea de roluri descrise in Sistemul SIUI cu aprobarea Presedintelui Director General;

5. aplicarea procedurilor de import de date in Sistemul SIUI aplicabile la nivel CAS;

6. asigura inregistratrarea in sistemul SIUI a certificatelor digitale si generarea cheilor de licenta SIUI pentru furnizorii aflati in contract cu CAS;

7. asigurarea activitatii de intretinere a tehnicii de calcul din CAS;

8. elaborarea specificatiilor functionale pentru achizitiile de servicii sau produse legate de tehnica de calcul (la solicitarea comparimentelor din cadrul CAS);

9. asigurarea desfasurarii activitatilor ce ii revin in cadrul proiectelor/aplicatiilor la nivel local in domeniul asigurarilor sociale de sanatate;

10. participarea la receptia de produse si servicii cu specific informatic achizitionate la nivelul CAS;

11. asigurarea evidentei livrarilor legate de Sistemul SIUI.

12. asigura managementul şi dezvoltarea aplicaţiilor software la nivelul societăţii;

13. asigură instalarea, configurarea, managementul, intreţinerea şi repararea resurselor hard/soft existente in vederea optimizării circulaţiei fluxului informaţional.

14. instruire si/sau suportul pentru SIUI atat utilizatorilor interni cat si furnizorilor de servicii medicale, direct sau apleland la serviciul de suport de lanivelul CNAS  .

15. aplicarea procedurilor de obtinere a personalizarilor  la Medicina Primara direct de catre biroul TI sau, impreuna cu compartimentul MP (asigurare suport) in conditii deosebite cand furnizorii de servicii au probleme tehnice si nu reusesc sa preia personalizarea online.

16. executa transferul pacientilor din lista unui medic in lista aceluiasi medic sau a altui medic in conditii bine determinate ( schimbare forma organizare cabinet, preluare de praxis, etc), la solicitarea compartimentului MP.

17. comunica catre suportul SIUI de la nivelul CNAS, direct sau impreuna cu comparimentele din cadrul CAS, erori din SIUI sau probleme legate de utilizarea SIUI;  

18. Comunica catre suportul SIUI de la nivelul CNAS erori sau probleme legate de utilizarea platformei PIS, semnalate de furnizorii de servicii medicale si medicamente aflati in relatuie contractuala cu CJAS.

19. elaboreaza si propune proceduri de lucru  pentru rezolvarea unor probleme ale CJAS care implica folosirea  tehnicii de calcul.

20. executa in limita posibilitatilor oferite de SIUI     export de date si  preluarea acestor date pentru obtinerea unor informatii necesare solicitate de catre diverse institutii, in general CNAS, pentru care SIUI nu ofera optiuni explicite

21. se ocupa de corespondenta electronica la nivel CJAS , asigurand configurarile necesare pentru conturile de e-mail si asigura suport si instruire persoanelor care utilizeaza aceste conturi.

22. primirea de date transmise de catre CNAS prin serviciul FTP, prelucrarea si distribuirea lor catre compartimente conform deciziilor conducerii CAS;

23. testeaza si implementeaza  proceduri noi de lucru , proprii sau externe, inainte de aplicarea lor in compartimentele carora le sunt  destinate procedurile respective .

24. elaborează, propune, aplică strategii în conformitate cu politica de management adoptată de conducerea instituţiei pentru securitatea informaţiei stocate şi vehiculate în sistemul informatic.

25. elaborează, propune, aplică strategii în conformitate cu politica de management adoptată de conducerea instituţiei pentru îmbunătăţirea activităţii de exploatare a echipamentelor specifice din dotare

26. elaborează, propune, aplică strategii pentru creşterea eficienţei sistemului informatic;

27. intretinerea site-ului CAS si publicarea informatiilor la solicitarea compartimentelor, cu aprobarea conducerii CAS;

28. participa la activitati ca: evidenta, suspendare, deblocare, schimbare stare, pe care le presupune gestionarea cardurilor electronice de asigurat;

 

 

- Activitatile si operatiunile specifice care se desfasoara la nivelul Compartimentului Resurse Umane:

1. planificarea resurselor umane in Casa de Asigurari de Sanatate;

2. realizarea de studii si analize privind numarul si structura de functii pentru Casa de Asigurari de Sanatate, in vederea  optimizarii structurii organizatorice ;

3. inaintarea de propuneri privind organigrama Casei de Asigurari de Sanatate;

4. elaborarea si propunerea spre aprobare a statului de functii al CAS si efectuarea modificarilor intervenite in structura acestuia;

5. colaborarea, impreuna cu serviciile de specialitate, la elaborarea regulamentului de Organizare si Functionare si Regulamentului  Intern al C.A.S.;

6. colaborarea cu toate structurile institutiei in vederea intocmirii si reactualizarii fisei postului pentru personalul CAS;

7. derularea activitatilor de recrutare, selectie si promovare a resurselor umane:

8. derularea activitatilor specifice managementului functiei publice, respectiv a managementului de natura contractuala;

9. intocmirea deciziilor de incadrare, promovare si orice alta modificare a clauzelor contractului de munca si de modificare a raportului  de serviciu;

10. intocmirea propunerilor de redistribuire a personalului in cadrul CAS, in functie de necesitatile specifice, de rezultatele evaluarii personalului si competentele stabilite de prezentul regulament;

11. elaborarea planului de ocupare a functiilor publice;

12. intocmirea propunerilor privind promovarea personalului in functie de cerintele specifice de ocupare a posturilor, de necesitatile CAS, de standardele si performantele profesionale individuale ale personalului, in conditiile legii;

13. intocmirea contractelor de munca ale personalului contractual din cadrul CAS si a documentelor de numire in functia publica;

14. organizarea si coordonarea activitatii de evaluare a resurselor umane;

15. intocmirea planului anual de perfectionare profesionala;

16. organizarea si coordonarea activitatii de formare profesionala si indrumare metodologica;

17. acordarea drepturilor de salarizare, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, stabilind salariile de baza si celelalte drepturi salariale potrivit legii;

18. promovarea unei politici coerente de personal;

19. asigurarea conditiilor necesare cunoasterii de catre angajati a reglementarilor care guverneaza comportamentul la locul de munca;

20. actualizarea permanenta a fiselor de post pentru mentinerea concordantei intre atributiile institutiei si cele ale personalului angajat.

Se resrecta urmatoarele cerinte generale:

    - Atribuţiile Directiilor si compartimentelor sunt cunoscute de salariaţi şi aceştia acţionează concertat;

    - Fiecare salariat are un rol bine definit în entitatea publica, stabilit prin fişa postului;

    - Sarcinile sunt încredinţate şi rezultatele sunt comunicate numai în raportul şef - subaltern - şef;

    - Se vor identifica sarcinile în realizarea cărora salariaţii pot fi expusi unor situaţii dificile şi care influenţează în mod negativ managementul institutiei.

-  Asigurarea ocuparii posturilor cu personal competent, cu pregatire de specialitate necesara indeplinirii atributiilor prevazute in fisa postului, asigurarea continua a pregatirii profesionale a personalului angajat si evaluarea periodica a acestuia in ceea ce priveste indeplinirea atributiilor de serviciu si asumarea responsabilitatilor

    - Salariaţii au acele cunoştinţe, abilitaţi şi experienta care fac posibila îndeplinirea eficienta şi efectivă a sarcinilor;

    - Competenta angajaţilor şi sarcinile încredinţate se afla în echilibru permanent stabil. Acţiuni efectuate pentru asigurarea acestuia:

    ● definirea cunoştinţelor şi deprinderilor necesare pentru fiecare loc de munca;

    ● identificarea planului de pregătire de baza a noului angajat, încă din timpul procesului de recrutare;

    ● revederea necesităţilor de pregătire, în contextul evaluării anuale a angajaţilor şi urmărirea evoluţiei carierei;

    ● asigurarea faptului ca necesităţile de pregătire identificate sunt satisfacute;

    ● dezvoltarea capacităţii interne de pregătire, complementara formelor de pregătire externe entitatii publice;

    ● definirea politicii de pregătire/mobilitate;

    - Performanţele angajaţilor se evalueaza cel puţin o data pe an şi sunt discutate cu aceştia de către realizatorul raportului;

    - Competenta şi performanta sunt susţinute de instrumente adecvate, care includ tehnica de calcul, metodele de lucru etc;

21. Identificarea functiilor sensibile, intocmirea listei de salariati care ocupa aceste functii si a planului pentru asigurarea rotatiei salariatilor angajati pe aceste functii

    Se respecta urmatoarele cerinţe generale;

    - În cadrul Compartimentului se vor întocmi:

    ● inventarul funcţiilor sensibile;

    ● lista cu salariaţii care ocupa funcţii sensibile;

    ● planul pentru asigurarea rotatiei salariaţilor din funcţii sensibile, astfel încât un salariat sa nu activeze într-o astfel de funcţie, mai mult de 5 ani;

    - Rotatia personalului se face cu efect minim asupra activităţii entitatii publice şi a salariaţilor

22. Stabilirea modalitatilor de delegare de competenta , a limitelor si responsabilitatilor

    Se vor stabili, în scris, limitele competentelor şi responsabilităţilor pe care le implica delegarea.

    Cerinţe generale

    - Delegarea de competenta se face ţinând cont de imparţialitatea deciziilor ce urmează a fi luate de persoanele delegate şi de riscurile asociate acestor decizii;

    - Salariatul delegat trebuie sa aibă cunostinta, experienta şi capacitatea necesară efectuării actului de autoritate încredinţat;

    - Asumarea responsabilităţii, de către salariatul delegat, se confirma prin semnatura;

    - Subdelegarea este posibila cu acordul managerului;

    - Delegarea de competenta nu exonereaza pe manager de responsabilitate.

Delegarea de competenta va fi stabilita prin “acte de organizare ale coordonatorului”.

    Se vor stabili, în scris, limitele competentelor şi responsabilităţilor pe care le delega.

    Se vor respecta urmatoarele cerinţe generale.

    Delegarea de competenta se va  face ţinând cont de imparţialitatea deciziilor ce urmează a fi luate de persoanele delegate şi de riscurile asociate acestor decizii;

    - Salariatul delegat are cunostintele, experienta şi capacitatea necesară efectuării actului de autoritate încredinţat, precum si proceduri operationale;

    - Asumarea responsabilităţii, de către salariatul delegat, va fi confirmata prin semnatura.

 

- Activitatile si operatiunile specifice care se desfasoara la nivelul Compartimentului Relatii Publice si Purtator de Cuvant:

1. elaborarea strategiei de promovare a imaginii CAS si supunerea spre aprobare Presedintelui – Director General;

2. intocmirea si actualizarea  bazei de date cu jurnalistii acreditati

3. monitorizarea aparitiilor CAS in presa;

4. elaborarea zilnica a revistei presei

5. realizarea periodica a analizei de imagine a CAS in presa;

6. elaborarea planului de masuri in vederea fundamentarii strategiei de promovare a imaginii casei de asigurari si supunerea aprobarii CAS;

7. asigurarea afisarii si actualizarii informatiilor de interes public pe site-ul casei de asigurari de sanatate;

8. colaborarea cu toate structurile CAS in vederea identificarii informatiilor cu valoare de stire;

9. elaborarea, supunerea spre aprobare a conducerii si difuzarea materialelor de presa;

10. elaborarea, supunerea spre aprobarea conducerii si difuzarea materialelor de presa realizate ca urmare a solicitarilor mass-media;

11. organizarea conferintelor si evenimentelor de presa;

12. facilitarea relatiilor conducerii CAS cu reprezentantii mass – media;

13. organizarea si desfasurarea activitatii de asigurare a accesului la informatii de interes public, conform prevederilor legale in vigoare;

14. organizarea si desfasurarea activitatii de solutionare a petitiilor, conform prevederilor legale in vigoare;

15. organizarea si desfasurarea activitatii de informare a publicului prin TEL VERDE si biroul de informatii;

16. elaborarea sintezelor  periodice privind solicitarile primite de la asigurati prin intermediul liniei telefonice gratuite, e-mail-urilor, petitiilor, in scopul informarii conducerii;

17. organizarea activitatii  de audiente a conducerii CAS;

18. elaborarea materialelor informative cu privire la sistemul asigurarilor de sanatate si activitatea specifica a CAS;

19. elaborarea si aplicarea chestionarelor de sondare a opiniei publice cu privire la activitatea CAS;

 

    Activitatile si operatiunile specifice care se desfasoara la nivelul Compartimentului Juridic, Contencios Administrativ:

1. indrumarea si asigurarea informarii compartimentelor de specialitate ale Casei de Asigurari de Sanatate  in vederea aplicarii si respectarii actelor normative in vigoare corespunzatoare domeniului de activitate;

2. reprezentarea intereselor Casei de Asigurari de Sanatate in cadrul litigiilor cu tertii;

3. avizarea din punct de vedere a respectarii legii, a tehnicii legislative, si a corelarii cu prevederile altor acte normative a tuturor proiectelor si documentelor  initiate la nivelul CAS si/sau emise de Presedintele- Director General;

4. participarea la elaborarea Regulamentului de Organizare si Functionare, Regulamentului Intern al Casei de Asigurari de Sanatate, registrului Riscurilor;

5. formularea de cereri pentru punerea in executare a sentintelor ramase definitive, irevocabile si executorii, in vederea recuperarii sumelor datorate de catre terti Casei de Asigurari de Sanatate;

6. intocmirea documentatiei necesare si transmiterea catre compartimentele din cadrul Casei de Asigurari de Sanatate implicate, in vederea executarii sentintelor ramase definitive, irevocabile si executorii date in defavoarea Casei de Aigurari de Sanatate;

7. formularea unui punct de vedere referitor la interpretarea legislatiei, pentru orice acte normative care au impact si legatura cu activitatea specifica CAS;

8. colaborarea cu serviciile de specialitate la negocierea, redactarea, incheierea, modificarea, completarea si incetarea contractelor incheiate de Casa de Asigurari de Sanatate;

9. acordarea vizei de legalitate pe toate documentele emise de Casa de Asigurari de Sanatate sau in legatura cu activitatea acesteia care angajeaza raspunderea patrimoniala, contractuala, civila, penala, disciplinara prezentate spre avizare conform legii;

10. intocmirea documentatiei corespunzatoare pentru actiunile/intampinarile inaintate de catre CAS sau a celor in care casa este parte;

11. solicitarea de la compartimentele de specialitate ale Casei de Asigurari de Sanatate a unor puncte de vedere, relatii, acte, documente in vederea redactarii apararilor sau actiunilor introduse in instantele judecatoresti, in dosarele unde aceasta este parte;

12. analizarea si inaintarea propunerilor de rezolvare sub aspect juridic a petitiilor adresate CAS si rezolutionate in acest sens de catre Presedintele – Director General;

13. organizarea evidentei litigiilor pe spete din care CAS este parte, sintetizarea si organizarea periodica de raportari in vederea realizarii indicatorilor din contractul de management al Presedintelui – Director General;

14. urmarirea aparitiilor legislative in Monitorul Oficial al Romaniei, informarea conducerii si indrumarea compartimemtelor implicate din cadrul CAS;

 

Activitatile si operatiunile specifice directorului  Directiei Economice:

1. asigurarea realizarii obiectivelor specifice directiei economice, cuprinse in strategia si programele Casei de Asigurari de Sanatate Teleorman;

2. organizarea activitatii  privind elaborarea si revizuirea procedurilor operationale interne de lucru precum si monitorizarea aplicarii acestora de catre structurile din subordine;

3. organizarea activitatii privind elaborarea si revizuirea Registrului de riscuri – sectiunea economica;

4. organizarea, planificarea, coordonarea, controlul si evaluarea tuturor activitatilor specifice compartimentelor din subordine;

5. organizarea si implementarea sistemului de control managerial intern la nivelul tuturor structurilor din subordine;

6. organizarea si implementarea sistemului informatic unic integrat (SIUI) la nivelul tuturor structurilor din subordine;

7.organizarea activitatilor cu privire la inregistrarea, verificarea, prelucrarea, evidenta decontarea si corespondenta documentelor privind indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate.

8. elaborarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli in baza propunerilor compartimentelor de specialitate din cadrul  Casei de Asigurari de Sanatate;

9. coordonarea realizarii executiei bugetare pentru toate capitolele prevazute in buget;

10. organizarea si asigurarea evidentei contabile conform legislatiei in vigoare;

11. organizarea activitatii de evidentiere in contabilitate a tuturor operatiunilor legate de decontarile externe;

12. organizarea si asigurarea efectuarii platilor datorate conform legii, in limitele creditelor bugetare aprobate si la termenele prevazute in angajamentele legale;

13. organizarea  exercitarii controlului financiar preventiv propriu, conform legii;

14. organizarea si coordonarea colectarii, prelucrarii si integrarii datelor, din directia economica, necesare fundamentarii si realizarii indicatorilor de performanta din planul de management;

15. asigurarea respectarii disciplinei financiare;

16. elaborarea programului anual de achizitii publice;

17. organizarea activitatii de inventariere a patrimoniului;

18. organizarea si implementarea planului de masuri privind arhivarea documentelor existente la nivelul CAS conform legii;

 

Activitatile si operatiunile specifice care se desfasoara la nivelul Biroului Buget, Financiar , Contabilitate

1. conducerea evidentei contabile in partida dubla, ca activitate specializata in masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor, asigurand prelucrarea, prezentarea si pastrarea informatiilor cu privire la situatia financiara, atat pentru cerintele interne cat si pentru organul ierarhic superior, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

2. organizarea si conducerea contabilitatii drepturilor constatate si a veniturilor     incasate, precum si angajamentelor si a platilor efectuate, conform bugetului aprobat;

3. inregistrarea cronologica si sistematica a operatiunilor patrimoniale;

4. inregistrarea rezultatului inventarierii si completarea registrului inventar cu rezultatele obtinute ca urmare a operatiunii de inventariere;

5. inregistrarea cronologica si sistematica a operatiunilor privind platile furnizorilor de servicii medicale sau de bunuri si servicii pentru functionarea institutiei cat si platile externe;

6. intocmirea, editarea si pastrarea registrelor contabile obligatorii conform normelor elaborate de Ministerul Finantelor Publice;

7. asigurarea intocmirii, circulatiei si pastrarii documentelor justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitate;

8. intocmirea, la termen si in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, a balantelor de verificare a conturilor analitice si sintetice;

9. intocmirea contului de executie referitor la venituri si cheltuielile efectuate pentru servicii medicale precum si cele de administrare a fondului;

10. intocmirea situatiilor financiare si depunerea unui exemplar la organul ierarhic superior, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

11. urmarirea incasarii debitelor provenite din activitatea de control si alte debite;

12. intocmirea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli al CAS  pe baza propunerilor structurilor de specialitate din cadrul institutiei precum si proiectul de rectificare a acestuia;

13. urmarirea incadrarii platilor nete de casa in limitele bugetului aprobat;

14. intocmirea facturilor catre Casa de Pensii pentru recuperarea sumelor aferente accidentelor de munca;

15. asigurarea fazei finale a executiei bugetare (plata cheltuielilor bugetare);

16. organizarea si evidenta angajamentelor bugetare si legale;

17. intocmirea si transmiterea lunara a solicitarilor de deschidere de credite bugetare;

18. asigurarea distribuirii catre furnizorii de servicii medicale a formularelor cu regim special (retete, concedii medicale, bilete de trimitere);

 

Activitatile si operatiunile specifice care se desfasoara la nivelul Biroului Evidenta Asigurati, Carduri si Concedii Medicale:

 1. organizarea activitatii de evidenta si gestiune asigurati in vederea transmiterii datelor actualizate la nivelul tuturor structurilor din casa de asigurari;
 2. inregistrarea, prelucrarea si evidenta documentelor justificative privind stabilirea calitatii de asigurat, eliberarea de adeverinte (in lipsa cardului national) care atesta calitatea de asigurat pe baza documentelor justificative;
 3. organizarea si desfasurarea activitatilor de primire, inregistrare, verificare  din punct de vedere al  existentei, conformitatii si valabilitatii documentelor depuse in vederea eliberarii  cardului european si a celui national de asigurari sociale de sanatate;
 4. tine evidenta problemelor ridicate de asigurati, intocmind analize periodice referitoare la acestea, comunicandu-le la solicitarea conducerii CAS;
 5. primirea, verificarea si inregistrarea declaratiilor lunare privind obligatiile de plata catre bugetul FNUASS pentru concedii si indemnizatii de la persoanele prevazute la art.1 alin.2 din prevederilor OUG 158/2005;
 6. stabilirea cuantumului contributiei pentru concedii si indemnizatii pentru persoanele prevazute la art.1 alin.2 din prevederilor OUG 158/2005 si intocmirea dispozitiilor de incasare catre casierie conform legii;
 7. intocmirea rapoartelor pe domeniul de activitate si prezentarea acestora la solicitarile conducerii CAS Teleorman; 
 8. urmarirea incasarii veniturilor FNUASS reprezentand contributia pentru concedii si indemnizatii de la persoanele prevazute la art.1 alin.2 din prevederilor OUG 158/2005;
 9. primirea, verificarea, inregistrarea, evidenta si solutionarea cererilor depuse de angajatori sau asimilatii acestora pentru recuperarea sumelor reprezentand indemnizatii achitate care depasesc obligatia lunara de plata a contributiei pentru concedii si indemnizatii;
 10. primirea, verificarea, inregistrarea, evidenta si solutionarea cererilor depuse de persoanele prevazute la art. 23 si 32 din OUG nr. 158/2015 reprezentand indemnizatii de concedii medicale;
 11. verificarea documentatiei depuse de asigurati in vederea emiterii cardurilor europene de asigurari de sanatate;
 12. emiterea cardurilor europene si gestionarea cardurilor returnate la CAS;

 

Activitatile si operatiunile specifice care se desfasoara la nivelul Compartimentului Achizitii  Publice:

1. organizarea si coordonarea activitatii de achizitii publice de bunuri, servicii si lucrari realizate pentru CAS Teleorman

2. redactarea planului anual de investitii conform legii ;

3. intocmirea programului anual de achizitii cu incadrarea in bugetul aprobat si  monitorizarea derularii acestuia precum si modificarea lui ori de cate ori este nevoie ;

4. utilizarea conform legii a modalitatilor de atribuire online sau offline a contractelor;

5. participarea la  elaborarea caietului de sarcini ,a documentatiei de atribuire, alegerea si implementarea criteriului de atribuire, de calificarea a operatorilor economici, evaluarea ofertelor, elaborarea si transmiterea comunicarilor catre operatorii economici, elaborarea clauzelor contractuale, administrarea contestatiilor, elaborarea dosarului achizitiei publice respectarea obligatiilor si drepturilor in relatia cu institutiile supraveghetoare;

6. intocmeste raportarea anuala catre ANRMAP privind atribuirea contractelor;

7. asigura utilizarea  Sistemului  Electronic de Achizitii Publice si confidentialitatea parolelor de acces in sistem;

8. asigura aplicarea  prevederilor legale in vigoare privind componenta si activitatea comisiei de evaluare a ofertelor,asigurand inclusiv confidentialitatea si impartialitatea membrilor ;

 

            Activităţile şi operaţiunile specifice care se desfăşoară la nivelul Compartimentului Logistică si Patrimoniu:

1. organizarea şi coordonarea activităţilor de întreţinere , efectuare de reparaţii curente şi capitale în cadrul instituţiei ;

2. organizarea şi coordonarea activităţii de inventariere anuală a patrimoniului ;

3. organizarea , administrarea şi asigurarea protecţiei fondului arhivistic al instituţiei , conform legilor în vigoare şi Nomenclatorului arhivistic aprobat ;

4. organizarea şi coordonarea activităţii de întreţinere, funcţionare , reparare , utilizare şi conservare a parcului auto al instituţiei ;

5. elaborarea planului de pază al obiectivului şi bunurilor din cadrul instituţiei ;

6. monitorizarea repartizării salariaţilor şi a mijloacelor fixe în spaţiile de lucru din sediu ;

7. organizarea şi monitorizarea activităţii de efectuare a cheltuielilor curente de funcţionare de natură administrativă ;

8. organizarea şi monitorizarea verificării , exploatării corecte , reglării , întreţinerii şi reparării instalaţiilor , dotărilor şi echipamentelor tehnologice , conform prescripţiilor din Cartea Tehnică a Construcţiei ;

9. asigurarea respectării normelor de protecţia muncii , prevenirea şi stingerea incendiilor,gestionarea situatiilor de urgenta ;

10. asigurarea recepţionării , manipulării şi depozitării corespunzătoare a bunurilor din dotare conform legii;

11. asigurarea gestionarii judicioase a cheltuielilor materiale ale CAS,conf. Ord.1792/2002, pe baza bugetului aprobat de ordonatorul de credite, in urma procedurilor de achizitii  legal aplicate si a contractelor incheiate, asigura intocmirea angajamentelor anuale, propunerilor de angajare a cheltuielilor si ordonantarilor la plata a  facturilor primite ;

12. asigura organizarea activitatii de colectare a deseurilor selective conform Legii 132/2010;

 

Activitatile si operatiunile specifice Directorului  Direcţiei  Relaţii Contractuale:

1. organizeaza, planifica coordoneaza si evalueaza activitatiile specifice din subordine;

2. organizeaza  activitatile priviind elaborarea si revizuirea procedurilor operationale interne de lucru;

3. organizeaza activitatile priviind elaborarea si revizuirea registrului de riscuri – sectiunea relatii contractuale;

4. asigura realizarea obiectivelor specifice ,cuprinse in strategia si programele CAS Teleorman;

 5. elaboreaza si supune spre aprobare Presedintelui–Director general strategia de contractare a serviciilor medicale, medicamentelor si dispozitivelor medicale si asigura punerea in aplicare a acesteia;

6. organizeaza activitatea Comisiilor de la nivelul CAS si a Comisiilor mixte cu privire  la punerea in aplicare a prevederilor actelor normative in vigoare in legatura cu stabilirea necesarului de furnizori, necesarul de servicii medicale si necesarul de medici;

7. organizeaza, coordoneaza, controleaza si evalueaza activitatiile priviind negocierea, contractarea, modificarea, derularea si incetarea contractelor cu furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale;

8. organizeaza si asigura activitatea de primire, inregistrare, verificare din punct de vedere al existentei, conformitatii si valabilitatii documentatiei depusa de furnizori in vederea incheierii contractelor de furnizare servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale;

9. organizeaza, coordoneaza, controleaza si evalueaza activitatiile priviind incheierea conventiilor priviind eliberarea biletelor de trimitere pentru servicii medicale clinice, eliberarea biletelor de trimitere pentru investigatii medicale paraclinice si/sau eliberarea prescriptiilor medicale pentru medicamente cu si fara contributie personala si recunoasterea biletelor de trimitere pentru internare precum si incheierea conventiilor priviind eliberarea certificatelor medicale cu furnizorii de servicii din toate domeniile de asistenta ;

10. organizeaza si gestioneaza baza de date priviind evidenta contractelor de furnizare servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale;

11. organizeaza activitatea priviind primirea,inregistrarea,verificarea si validarea (cu ajutorul SIUI) din punct de vedere al respectarii clauzelor contractuale a raportarilor lunare privind serviciile medicale ,medicamentele si dispozitivele medicale realizate si transmise in SIUI  de furnizori in baza contractelor incheiate;

12. organizeaza si asigura activitatea de primire ,inregistrare ,verificare din punct de vedere al existentei,conformitatii si valabilitatii raportarilor depuse/transmise  de furnizori in vederea decontarii serviciilor medicale ,medicamentelor si dispozitivelor medicale prestate in baza contractelor incheiate cu ajutorul SIUI;

13. organizeaza si monitorizeaza activitatile de verificare a existentei angajamentelor legale,a realitatii sumei datorate si a conditiilor de exigibilitate ale angajamentului legal pe baza documentelor justificative care sa ateste operatiunile respective, raportate in SIUI;

14. organizeaza desfasurarea activitatilor privind angajarea si lichidarea  serviciilor medicale, medicamentelor si dispozitivelor medicale;

15. indeplineşte sarcini şi atribuţii ce-i revin conform delegării de competenţă primite de la Preşedintele - Director General al CAS Teleorman, în conformitate cu Normele aprobate de CNAS;

16. sesizează la Direcţia de resort din cadrul C.N.A.S despre situaţiile apărute pe parcursul derulării contractelor, în vederea îmbunătăţirii Contractului-cadru;

17. aplicarea regulametelor din  domeniul coordonarii sistemelor de securitate sociala precum si acordurilor, protocoalelor, conventiilor si intelegerilor cu prevederi in domeniul sanatatii la nivelul CAS in vederea fundamentarii operatiunilor de decontare;

18. constituirea si administrarea  bazei de date referitoare la evidenta asiguratilor cetateni romani care au beneficiat de servicii medicale in afara tarii si cetateni ai altor state beneficiari ai serviciilor medicale in Romania prin aplicarea regulamentelor din domeniul coordonarii sistemelor de securitate sociala precum si  acordurilor, protocoalelor, conventiilor si intelegerilor cu prevederi in domeniul sanatatii ;

19. aplicarea masurilor privind identificarea , eliminarea  si prevenirea motivelor si obstacolelor din calea liberei circulatii a serviciilor si persoanelor  conform actelor normative din domeniul asigurarilor sociale de sanatate;

20. organizarea si monitorizarea activitatii de primire, inregistrare, verificare din punct de vedere al existentei, conformitatii si valabilitatii documentatiei necesare aprobarii unui dispozitiv medical;

21. organizarea si monitorizarea activitatii de primire, inregistrare, verificare din punct de vedere al existentei, conformitatii si valabilitatii documentatiei  necesare aprobarii serviciilor de ingrijiri la domiciliu;

22. organizarea si monitorizarea activitatii de redactare si eliberare a deciziilor de aprobare a dispozitivelor medicale, serviciilor de ingrijiri la domiciliu;

23. organizarea activitatii de inregistrare, procesare si solutionare a dosarelor de evaluare intocmite de furnizori;

 

Atributiile Compartimentului Evaluare- Contractare:

 I. Contractarea serviciilor furnizate de furnizorii de servicii medicale, din asistenta medicală primară si stomatologie

1. Primeşte documentele necesare în vederea încheierii de contracte  cu furnizorii din asistenta medicala primara si stomatologie;

2. Verifică existenţa tuturor documentelor necesare la dosar precum şi verificarea din punct de vedere al valabilităţii şi legalităţii acestor documente;

3. Intocmeste propunerea de angajare a unor cheltuieli referitor la asistenta medicala primara si stomatologie;

4. Întocmeşte şi perfectează contractele si actele aditionale dintre CAS Teleorman şi furnizorii de servicii medicale din asistenţa medicală primară si stomatologie;

5.Obtinerea vizelor si semnaturilor necesare ;

6 Controlează periodic şi actualizează pe parcursul derulării, contractele de furnizare de servicii medicale din asistenta primara si stomatologie;

7. Ţine evidenţa tuturor furnizorilor de servicii medicale din asistenta primara si stomatologie , aflaţi în relaţie contractuală cu CAS Teleorman, creează şi întreţine baza de date a acestor furnizori;

8. Stabilirea plafonului lunar/medic dentist în limita bugetului aprobat, în vederea contractării serviciilor stomatologice;

9. Verifică rapoartarile lunare insotite de facturi ale medicilor de familie si stomatologi;

10. Incheierea conventiilor privind eliberarea certificatelor medicale cu furnizorii din asistenta medicala primara si stomatologie;

I. Contractarea serviciilor furnizate de furnizorii de servicii medicale, din asistenta spitaliceasca si urgenta prespitaliceasca:

 

1. Activitate de contractare pentru servicii medicale din asistenta spitaliceasca si urgenta prespitaliceasca:

- primirea si inregistrarea documentelor;

- verificarea documentatiei;

- calcularea valorii de contract cu incadrarea in prevederile bugetare;

- intocmirea propunerii de angajare a unei cheltuieli;

- redactarea contractului (proiectului de angajament legal) ;

- obtinerea vizelor si a semnaturilor;

- inregistrarea contractului;

2. Incheierea conventiilor privind eliberarea biletelor de trimitere pentru servicii medicale paraclinice si/sau eliberarea prescriptiilor medicale pentru medicamente cu si fara contributie personala si recunoasterea biletelor de trimitere pentru internare;

3. Monitorizarea contractelor incheiate in vederea mentinerii conditiilor care au stat la baza incheierii acestora precum si actualizarea lor  pe parcursul derularii;

I. Contractarea serviciilor furnizate de furnizorii de servicii medicale din ambulatoriu de specialitate  (clinice,paraclinice si recuperare) ;

1. Activitate de contractare pentru servicii medicale din ambulatoriul de specialitate:

-primirea si inregistrarea documentelor;

-verificarea documentatiei;

- calcularea punctajelor obtinute in urma aplicarii criteriilor de selectie:

-intocmirea propunerii de angajare a unei cheltuieli;

-redactarea contractului (proiectului de angajament legal) ;

-obtinerea vizelor si a semnaturilor;

-inregistrarea contractului;

-eliberarea contractelor catre furnizori;

2. Incheierea conventiilor privind eliberarea certificatelor medicale cu furnizorii de servicii din ambulatoriu de specialitate si recuperare;

3. Monitorizarea contractelor incheiate in vederea mentinerii conditiilor care au stat la baza incheierii acestora precum si actualizarea lor  pe parcursul derularii ;

4. Introducerea contractelor, modificarilor survenite in SIUI;

I. Contractarea serviciilor furnizate de furnizorii de medicamente in ambulatoriu :

1. Primeste, verifică şi păstrează la nivelul compartimentului documentele necesare încheierii contractelor de furnizare medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu;

2. Propune clauzele suplimentare si stabilesc forma finala de redactare a contractelor si actelor aditionale conform normelor legale in vigoare;

3. Stabileste valoarea contractelor si actelor aditionale cu repartizare pe trimestre si luni conform prevederilor Normelor Metodologice ale Contractului-cadru in vigoare si a prevederilor bugetare  anuale;

4. Colaborează cu Serviciul Medical în vederea asigurării fondurilor necesare   decontarii medicamentelor care se prescriu bolnavilor ce suferă de boli cronice cuprinse in programele nationale de sanatate pentru care se încheie acte adiţionale distincte la contractele cu furnizorii de medicamente;

5. Întocmeşte şi perfectează contractele dintre CAS Teleorman şi furnizorii de   medicamente in ambulatoriu;

6. Opereaza in SIUI datele specifice furnizorilor de medicamente in ambulatoriu, valoarea contractelor si a actelor aditionale si actualizeaza baza de date a furnizorilor cu modificarile survenite pe parcursul derularii contractelor;

7. Intocmeste propunerile de angajare a unei cheltuieli ;

8. Ţine evidenţa tuturor furnizorilor de medicamente in ambulatoriu aflati în relaţie contractuală cu CAS Teleorman pe tipuri de contracte si acte aditionale;

9. Colaborează cu Biroul Tehnologia Informatiei în vederea  întreţinerii aplicaţiilor informatice specifice;

I. Contractarea serviciilor furnizate de furnizorii de ingrijiri la domiciliu si dispozitive medicale;

1. Activitate de contractare pentru serviciile furnizate de furnizorii de dispozitive medicale:

-primirea si inregistrarea documentelor;

-verificarea documentatiei;

-intocmirea propunerii de angajare a unei cheltuieli;

-redactarea contractului (proiectului de angajament legal) ;

-obtinerea vizelor si a semnaturilor;

-inregistrarea contractului;

-eliberarea contractelor catre furnizori;

2. Monitorizarea contractelor incheiate in vederea mentinerii conditiilor care au stat la baza incheierii acestora precum si actualizarea lor  pe parcursul derularii ;

3. Introducerea contractelor, modificarilor survenite in SIUI;

 

            Evaluarea furnizorilor de servicii medicale:

1. Asigurarea secretariatului comisiilor de evaluiare care functioneaza la nivelul casei de asigurari de sanatate ;

2. Participarea prin reprezentanti la activitatea Comisiilor de evaluare si la procesul de evaluare;

3. Convocarea, de cate ori este necesar sau cand Presedintele Comisiei de Evaluare o solicita, membrilor acestor comisii (membrii din DSP si CAS)

4. Intocmirea raspunsurilor la sesizarile primite si informarea furnizorilor in privinta normativelor referitoare la evaluare si a datei cand se efectueaza evaluarea;

5. Desfasurarea activitatii de introducere a noilor furnizori in baza de date si de actualizarea modificarilor care fac obiectul  activitatii compartimentului ;

6. Gestionarea  bazei de date referitoare la evaluarea  furnizorilor de servicii medicale si farmaceutice;

7. Informarea conducerii CAS de activitatea desfasurata;

8. Indeplinirea altor sarcini din dispozitia conducerii care au legatura  cu activitatea compartimentului;

9. Intocmirea si eliberarea tuturor documentelor rezultate in urma deciziilor comisiilor de evaluare;

            III. Prelucrarea statistică a datelor privind furnizorii de servicii medicale ;

IV. Asigură confidenţialitatea datelor şi informaţiilor, care constituie potrivit legii secret de serviciu şi/sau nu pot fi date publicităţii.

V. Arhivează documentele de la nivelul  compartimentului

 

Atributiile Compartimentului Decontare Servicii Medicale:

 II. Decontarea serviciilor medicale din asistenţa medicală primară, stomatologie.

1.Primeşte si întocmeşte deconturile şi le predă Biroului Buget, Financiar Contabilitate pentru asistenţa medicală primară si stomatologică;

2. Calculează şi centralizezază numărul de puncte pentru serviciile raportate de medicii de familie si  medicii stomatologi;

3. Efectuează operaţiunile de ordonanţare la plată a serviciilor din asistenţa medicală primară si stomatologică;

4. Transmite trimestrial la CNAS numărul de puncte pentru medicina primară;

5. Recalculează trimestrial serviciile medicale la valoarea definitivă a punctelor;

6. Asigură evidenţa raportărilor şi a decontării fiecărui furnizor de servicii medicale din asistenta medicala primara si stomatologica;

II. Decontarea serviciilor medicale din asistenţa spitaliceasca si urgenta prespitaliceasca:

1. Activitatea de decontare pentru servicii medicale din asistenta spitaliceasca si urgenta prespitaliceasca:

a) primirea si inregistrarea documentelor justificative (raportarile) intocmite pe proprie raspundere a furnizorilor de servicii medicale;

b) verificarea legalitatii si modului de intocmire a documentelor justificative precum si a corectitudinii indicatorilor raportati ;

c) verificarea existentei angajamentelor legale, a realitatii sumei datorate si a conditiilor de exigibilitate ale angajamentului legal pe baza documentelor justificative care sa ateste operatiunile respective;

2. Intocmirea notei de fundamentare (borderou centralizator) pentru initierea ordonantarii la plata;

3. Informarea furnizorilor privind asigurarea conditiilor de derulare a relatiei contractuale;

 

III. Activitati si operatiuni  specifice care se desfasoara in cadrul compartimentului contractare, decontare asistenta spitaliceasca si urgenta prespitaliceasca:

1. Primirea, verificarea si transmiterea, lunar, la CNAS a situatiei privind platile efectuate din fondul national unic de asigurari de sanatate pentru unitatile sanitare cu paturi si pentru Serviciul de Ambulanta;

2. Primrea, verificarea si transmiterea, lunar, la CNAS a datoriilor unitatilor sanitare cu paturi;

3. Intocmirea, verificarea si transmiterea, lunar, la CNAS a situatiei privind indicatorii contractati, realizati si decontati la unitatile sanitare cu paturi;

4. Facturarea cazurilor de accidente de munca si boli profesionale, confirmate de CNPAS, in vederea decontarii acesteia;

5. Intocmirea si transmiterea, la CNAS, trimestrial, a  situatiei privind accidentele de munca si bolile profesionale;

II. Decontarea serviciilor furnizate de furnizorii de servicii medicale din ambulatoriul de specialitate (clinice,paraclinice si recuperare);

1. Activitatea de decontare pentru servicii medicale din ambulatoriul de specialitate:

a) primirea si inregistrarea documentelor justificative (raportarile) intocmite pe proprie raspundere a furnizorilor de servicii medicale ;

b) verificarea legalitatii si modului de intocmire a documentelor justificative precum si a corectitudinii indicatorilor raportati (prin  validare SIUI) ;

c) verificarea existentei angajamentelor legale, a realitatii sumei datorate si a conditiilor de exigibilitate ale angajamentului legal pe baza documentelor justificative care sa ateste operatiunile respective ;

 2. Intocmirea notei de fundamentare (borderou centralizator) pentru initierea ordonantarii la plata ;

 3. Informarea furnizorilor privind asigurarea conditiilor de derulare a relatiei contractuale ;

II. Decontarea serviciilor farmaceutice:

1. Primesc raportările lunare ale furnizorilor de medicamente;

2. Verifică si valideaza raportarile lunare, utilizand modulul ,, Farmacii” din SIUI;

3. Verifică concordanta dintre documentele transmise electronic de farmacii  si datele prelucrate in SIUI certificand, prin „Control de legalitate si regularitate ”  si semnatura, suma ce urmeaza a fi decontata furnizorului de medicamente;

4. Inainteaza lunar Biroului Buget Financiar Contabilitate documentele in original depuse de furnizor in vederea decontarii, precum si deconturile generate in SIUI ;

5. Calculeaza si genereaza deconturile pe fiecare furnizor de medicamente in ambulatoriu si le transmite prin intermediul SIUI in ERP la  Biroul Buget Financiar Contabilitate ;

6. Efectueaza operatiunea de ordonantare a cheltuielilor cu medicamente in  ambulatoriu, in limita fondurilor aprobate cu aceasta destinatie, la termenele prevazute in contractele incheiate cu furnizorii;

7.  Furnizeaza si transmite informatiile solicitate de CNAS la  termenele stabilite;

8.  Executa si alte sarcini la solicitarea conducerii CAS Teleorman;

II. Decontarea serviciilor furnizate de furnizorii de ingrijiri la domiciliu si dispozitive medicale;

1. Activitatea de decontare a serviciilor furnizate de furnizorii de ingrijiri la domiciliu si dispozitive medicale necesita:

a) primirea si inregistrarea documentelor justificative (raportarile) intocmite pe proprie raspundere a furnizorilor de ingrijiri la domiciliu si dispozitive medicale ;

b) verificarea legalitatii si modului de intocmire a documentelor justificative precum si a corectitudinii indicatorilor raportati (prin  validare SIUI) ;

c) verificarea existentei angajamentelor legale, a realitatii sumei datorate si a conditiilor de exigibilitate ale angajamentului legal pe baza documentelor justificative care sa ateste operatiunile respective ;

 2. Intocmirea notei de fundamentare (borderou centralizator) pentru initierea ordonantarii la plata ;

3. Informarea furnizorilor privind asigurarea conditiilor de derulare a relatiei contractuale ;

4. Analiza concordantei dintre recomandarea unui dispozitiv medical si diagnosticul de pe biletul de trimitere, validand / invalidand cererea asiguratului;

5.  Primirea si verificarea documentatiei in vederea aprobarii de dispozitive medicale;

6.  Intocmirea deciziei de aprobare a cererii de acordare a unui dispozitiv medical;

7. Elaborarea si gestionarea listelor de asteptare ;

8. Primirea si verificarea documentatiei in vederea aprobarii cererii de ingrijiri medicale la domiciliu;

9. Redactarea deciziei de aprobare a serviciilor medicale de ingrijiri la domiciliu;

III. Prelucrarea statistică a datelor privind furnizorii de  servicii medicale.

IV. Asigură confidenţialitatea datelor şi informaţiilor, care constituie potrivit legii secret de serviciu şi/sau nu pot fi date publicităţi

V. Arhivează documentele de la nivelul compartimentului.

 

Atributiile Compartimentului Acorduri/Regulamente Europene, Formulare Europene:

1. verificarea documentatiei depuse de asigurati sau transmise de organismele de legatura in vederea emiterii formularelor europene;

2. emiterea formularelor europene si transmiterea acestora la asigurati sau organismele de legatura din tarile membre UE;

3. acordarea calitatii de asigurat si inregistrarea in RUEA a cetatenilor straini membri ai UE in baza formularelor europene;

4. verificarea formularelor europene transmise de catre CNAS (E 125) pentru decontarea serviciilor medicale da care au beneficiat asiguratii romani pe teritoriul tarilor membre UE, servicii acordate in baza cardului sau a formularelor europene;

5. verificarea indeplinirii tuturor conditiilor necesare in vederea rambursarii cheltuielilor reprezentand asistenta medicala scordata asiguratilor pe teritoriulaltor state membre UE si platite de acestia, cu exceptia conditiilor verificate de alte compartimente din cadrul CAS;

6. verificarea indeplinirii tuturor conditiilor necesare in vederea rambursarii cheltuielilor reprezentand asistenta medicala acordata in baza documentelor internationale cu prevederi in domeniul sanatatii la care Romania este parte, cu exceptia conditiilor verificate de alte compartimente de specialitate din cadrul CAS;

7. emiterea formularelor europene (E125) in vederea recuperarii contravalorii serviciilor medicale de care au beneficiat cetateni ai tarilor membre UE, pe teritoriul Romaniei, servicii acordate in baza cardului sau a formularelor europene;

8.gestionarea bazei de data cu cetatenii romani care au beneficiat de servicii medicale pe teritoriul altor tari membre UE, rambursate pe baza formularelor europene;

9. gestionarea bazei de data cu cetatenii straini care au beneficiat de servicii medicale pe teritoriul Romaniei, rambursate pe baza formularelor europene;

10.initierea ordonantarii de plata a sumelor reprezentand servicii medicale de care au beneficiat cetatenii romani pe teritoriul altor state membre UE;

11.furnizeaza informatii in vederea redactarii raportului, de catre persoana responsabila cu relatiile publice, la reclamatii/sesizari privind activitatea specifica;

12.furnizeaza informatii in vederea redactarii intampinarilor, de catre compartimentul juridic in cazul litigiilor cu asiguratii/furnizorii sau terte persoane;

13.participa la formularea de propuneri privind modificarea actelor normative specifice domeniului de activitate.

 

Atributiile Compartimentului Analiza Cereri si Eliberare Decizii Ingrijiri la Domiciliu si Dispozitive Medicale:

1. primirea si verificarea documentatiei in vederea aprobarii de dispozitive medicale;

2. analiza concordantei dintre recomandarea unui dispozitiv medical si diagnosticul de pe recomandarea medicala  validand / invalidand cererea asiguratului;

3. elaborarea si gestionarea listelor de asteptare pentru dispozitive medicale;

4.  intocmirea deciziei de aprobare a cererii de acordare a unui dispozitiv medical;

5. primirea si verificarea documentatiei in vederea aprobarii cererii de ingrijiri medicale la domiciliu;

6. elaborarea si gestionarea listelor de asteptare pentru ingrijiri medicale la domiciliu;

7. redactarea deciziei de aprobare a serviciilor medicale de ingrijiri la domiciliu;

 

Activitatile  si operatiunile specifice Medicului Sef–Director Adjunct:

1. organizarea, planificarea, coordonarea, controlul si evaluarea tuturor activitatilor specifice din subordine.

2. organizarea activitatii privind elaborarea si revizuirea procedurilor operationale interne de lucru precum si  monitorizarea aplicarii acestora de catre structurile din subordine;

3 .organizarea activitatii privind elaborarea si revizuirea registrului de riscuri - sectiunea Medic Sef;

4.  asigurarea realizarii  obiectivelor specifice, cuprinse in strategia si programele Casei de Asigurari de Sanatate;

5  organizarea si coordonarea colectarii, prelucrarii si integrarii datelor necesare fundamentarii si realizarii indicatorilor de performanta din planul de management;

6 .organizarea si implementarea sistemului de control managerial intern la nivelul tuturor structurilor din subordine;

7. organizarea si monitorizarea activitatilor de verificare a respectarii criteriilor de calitate in acordarea  serviciilor medicale;

8. elaborarea documentatiei privind fundamentarea in vederea proiectiei si rectificarii bugetare;

9.  organizarea si monitorizarea activitatii Comisiei de Analiza a DRG.

10.  organizarea planului anual privind examenele medicale periodice ale angajatilor CAS;

11. asigurarea organizarii si functionarii activitatii de prelucrare a dosarelor privind aprobarea tratamentului cu medicamente aferente unor boli cronice inclusiv cele pentru programele nationale de sanatate  pentru care aprobarea se da prin comisiile de la nivelul CAS respectiv CNAS;

12. organizeaza si asigura reprezentarea Casei de Asigurari de Sanatate  in toate comisiile mixte CAS-DSP-CJM;

13. Organizarea activitatii de monitorizare a programelor de sanatate,

14. organizarea activitatii de contractare, verificare raportari, decontare si monitorizare a  programelor de sanatate;

15. asigurarea si coordonarea prelucrarii, verificarii, centralizarii si raportarii indicatorilor specifici in forma si la termenele prevazute de lege;

16. organizarea si planificarea activitatii de control a modului de derulare a Programelor Nationale de Sanatate, respectiv de realizare a indicatorilor conform prevederilor legale in vigoare;

17. organizarea si monitorizarea activitatii de inregistrare, verificare, validare a raportarilor furnizorilor  de servicii medicale cu privire la modul   de realizare a Programelor Nationale de Sanatate  dpdv al indicatorilor;

18. organizarea si monitorizarea activitatii de sondaj in randul asiguratilor cu privire la gradul de satisfacere a asiguratilor fata de serviciile medicale  de care au beneficiat.

19. elaborarea si implementarea unui plan de masuri privind imbunatatirea  calitatii serviciilor respectiv cresterea gradului de satisfactie  pentru asigurati ;

20. organizarea si monitorizarea  activitatii de primire, inregistrare, verificare dpdv al existentei, conformitatii si valabilitatii documentatiei necesare eliberarii medicamentelor care necesita  aprobarea  comisiilor terapeutice;    

21. organizarea si urmarirea ca personalul din subordine sa cunoasca legislatia care reglementeaza activitatile coordonate si actioneaza  pentru respectarea acesteia;

22. efectuarea de propuneri privind necesarul  si programele de pregatire si perfectionare profesionala a personalului din subordine;

23. aprobarea fiselor posturilor intocmite pentru personalul din subordine , cu privire la atributii, sarcini si limite de competenta si completarea acestora in functie de cerintele de aplicare a unor acte normative specifice Medicului Sef;

24. intocmirea  aprecierilor personalului din subordine, potrivit criteriilor de evaluare specifice domeniilor de activitate;

25. efectuarea de propuneri privind  promovarea  in functie a personalului din cadrul directiei;.

26. efectuarea de propuneri catre Presedintele – Director General privind angajarea de personal nou  in cadrul directiei ori de cate ori este cazul, cu incadrarea in prevederile legale in vigoare;

27. pastrarea confidentialitatii referitoare la informatiile la care are acces prin natura functiei  exercitate si secretul documentelor  cu regim special;

28. participarea cu rol consultativ la sedintele Consiliului de Administratie al Casei de Asigurari de Sanatate la solicitarea acestuia.

29. analiza si intocmirea  documentatiei dpdv medical a  Formularelor E 112;

 

Activitati si operatiuni specifice Serviciului Medical:

1. umarirea intereselor asiguratilor cu privire la calitatea serviciilor medicale acordate de catre furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale aflati in relatii contractuale cu casa de asigurari;

2. monitorizarea calitatii serviciilor medicale acordate  asiguratilor, conform criteriilor de calitate prevazute in Contractul cadru si Normele  metodologice de aplicare a acestuia.

3. In acest sens:

            a. pe baza standardelor, protocoalelor de diagnostic si ingrijiri, a protocoalelor

terapeutice sau a ghidurilor de buna  practica medicala aprobate prin acte normative ale MS, CMR, CMDR,  validarea serviciilor medicale furnizate asiguratilor. Validarea se va face  cu ocazia participarii Serviciului medical la actiunile de control care vizeaza si calitatea serviciilor medicale furnizate sau cand sunt semnalate disfunctionalitati in raportarea  activitatii desfasurate in  baza contractului de furnizare de servicii medicale. Validarea  se face  pe baza unor proceduiri prestabilite;

            b. monitorizarea aplicarii masurilor din programul de  imbunatatire a calitatii serviciilor medicale la nivelul furnizorilor care nu indeplinesc criteriile de calitate, cuprinse in contractul de furnizare de servicii medicale;

4. participarea la activitatea Comisiilor terapeutice a judetului Teleorman de aprobare a tratamentelor pentru anumite boli cronice si la cea de gestionare si transmitere a dosarelor pentru bolile cronice catre si de la Comisiile de Experti CNAS;

5. pe baza procedurilor  prestabilite, trimiterea rapoartelor catre CNAS si primirea de la aceasta rapoarte;

6. indeplinirea altor sarcini din dispozitia conducerii care au legatura cu activitatea serviciului;

7. colaborarea cu alte directii / servicii / birouri ale casei de asigurari de sanatate in vederea indeplinirii propriilor sarcini

8. organizarea primirii  centralizatoarelor lunare  ale certificatelor de concediu medical, atat pe suport hartie, cat si in format electronic (anexele 11 si 11 A la Normele aprobate cu Ordinul Comun MS – Presedinte CNAS nr. 60/27.01.2006) si efectueaza verificarile necesare pentru acordarea avizlui medical, valizarea sau invalidarea lor, potrivit OUG nr. 158/2005” si conform normelor Directiei Medicale CNAS, utilizand in program informatic adecvat (SIUI sau propriu Casei de Asigurari de Sanatate Teleorman).

9. organizarea evidentei tehnico-operativa a operatiunilor de control

10. Verificarea modului de eliberare a concediilor medicale ( completare, respectare reguli de eliberare, justificare) la nivelul cabinetului medical.

 

Activitati si operatiuni specifice compartimentului programe de sanatate:

1. asigurarea  transmiterii  bugetelor aprobate de catre Comisiile de specialitate si comunicate de catre CNAS catre unitatile derulatoare de subprograme nationale de sanatate;

2. colaborarea cu unitatile sanitare derulatoare la repartizarea  sumelor alocate pentru finantarea subprogramelor de sanatate pe fila de buget proprie;

3.  urmarirea si  controlul utilizarii fondurilor aprobate pentru derularea subprogramelor de sanatate repartizate judetului, in baza contractelor incheiate;

4. verificarea si analizarea situatiilor prezentate de unitatilor sanitare in primele 5 zile ale lunii in curs, respectiv: decontul pentru luna precedenta, cuprinzand numarul de bolnavi tratati, costul mediu pe bolnav, sumele  achitate, conform copiei ordinului de plata (cu stampila trezoreriei) cu care s-a achitat contravaloarea facturii pentru medicamente si / sau materiale sanitare specifice aprovizionate pentru luna precedenta, precum si cererea justificativa pentru luna in curs;

5.  analizarea  indicatorilor  prezentati in decont si gradul de utilizare a resurselor puse la dispozitie anterior, in limita sumei prevazute  in contract, in termen de 5 zile de la primire, verifica contravaloarea facturii prezentate de unitatea prestatoare de servicii medicale si / sau materialele specifice aprovizionate pentru luna curenta in cadrul subprogramelor de sanatate si intocmeste  ordonantarea  la plata in vederea decontarii.

6. transmiterea la CNAS , lunar , trimestrial (cumulat de la inceputul anului) si anual pana la data de 25 a lunii urmatoare perioadei pentrui care se face raportarea, sumele alocate de aceasta pentru fiecare subprogram de sanatate si sumele utilizate de catre unitatile sanitare  care deruleaza subprograme;

7. verificarea si validarea raportarii Centrului de dializa privat  transmitand in termen legal catre CNAS documentele necesare decontarii serviciilor prestate;

8. verifica corectitudinea idicatorilor raportati de unitatile sanitare si concordanta acestora cu evidentele tehnico – operative de la nivelul unitatilor sanitare;

9. monitorizeaza, analizeaza si centralizeaza indicatorii specifici si cheltuielile aferente fiecarui subprogram de sanatate;

10. transmite Directiei Programe Nationale de Sanatate a Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, lunar, trimestrial (cumulat de la inceputul anului) si anual, in primele 15 zile lucratoare a lunii urmatoare perioadei pentru care se face raportarea, rapoarte cuprinzand situatia centralizata pe judet a indicatorilor specifici realizati pentru fiecare subprogram de sanatate ;

11. asigura tramiterea bugetelor aprobate de catre Comisiile de specialitate si comunicate de catre CNAS catre unitatile derulatoare de subprograme nationale de sanatate;

12. controleaza periodic stocurile de medicamente aflate in farmaciile cu circuit inchis si raporteaza la CNAS disfunctionalitatile;

13. contoleaza efectuarea si transmiterea in termen, la CNAS a altor situatii suplimentare solicitate (ex: fundamentarea bugetelor);

14. organizeaza si asigura evidenta nominala a persoanelor care beneficiaza de medicatie cu aprobarea Comisiilor medicale ale CNAS;

15. realizeaza controlul derularii subprogramelor de sanatate la nivelul unitatilor sanitare. Controlul va urmari, in principiu, urmatoarele:

            a) incadrarea in bugetul aprobat, precum si masura in care fondurile alocate au fost

            utilizate potrivit destinatiilor stabilite si au servit la realizarea obiectivelor propuse             in subprogramul de sanatate respectiv;

            b) respectarea de catre persoanele implicate a responsabilitatilor legate de

            derularea subprogramelor de sanatate;

            c) realitatea indicatorilor raportati;

            d) acuratetea si validarea datelor colectate si raportate;

            e) identificarea disfunctionalitatilor aparute in derularea subprogramelor de sanatate si avanseaza propuneri de imbunatatire a acestora.

16. in urma fiecarui control se va intocmi un raport care va fi discutat cu persoanele responsabile in derularea subprogramelor respective, in vederea remedierii eventualelor disfunctionalitati, urmand ca in termen de 30 de zile, sa se stabilesca rezultatele finale ale controlului. In cazul in care casa de asigurari de sanatate identifica probleme ce nu pot fi solutionate la nivel local, acestea vor fi transmise spre solutionare directiilor coordonatoare din Casa Nationala de Asigurari de Sanatate;

19. activitate de contractare, decontare pentru programele de sanatate, cu responsabilitati in primirea, inregistrare in SIUI si verificare raportari,

24. colaboreaza cu alte directii / servicii / birouri ale CAS in vederea indeplinirii propriilor sarcini si obiective;

25. indeplineste si alte sarcini din dispozitia conducerii care au legatura cu activitatea serviciului.

 

Activitati si operatiuni specifice compartimentului comisii terapeutice/clawback:

 1. Atributii ca secretar comisii terapeutice  judetene:

Elaboreaza si gestioneaza baza de date care cuprinde evidenta bolnavilor cronici (CNP pacient, DCI-urile pentru care  a primit aprobarea, cod si denumire programul/boala, data inceperii aprobarii, data expirarii aprobarii).

Asigura confidentialitatea bazei de date.

Asigura un sistem adecvat de rezolvare operativa a solicitarilor.

Inscrie decizia Comisiei in SIUI sectiunea ‘Dosare de tratament special – ICD 10” pentru fiecare dosar analizat in parte,urmand ca programul sa genereze decizia care va fi semnata de reprezentantul C.A.S.Teleorman in respectiva Comisie

Inscrie in borderoul centralizator datele pacientului si nr deciziei

Convoaca comisia

Creaza acces la baza de date necesara desfasurarii activitatii.

Primeste dosare si le verifica zilnic.

Referatele intocmite de medicii specialisti sunt depuse de catre pacienti la secretariat in vederea inregistrarii apoi va fi transmis secretarului comisiei. Acesta tine evidenta primirii lor in ordine cronologica.

Inregistreaza referatele in registrul comisiei, iar avizele in centralizator, in aceeasi ordine cronologica. Centralizatorul si decizia individuala vor fi semnate de catre consilierul desemnat.

Referatele incomplete sau incorect intocmite nu vor fi aprobate iar intreaga responsabilitate pentru intarzierea solutionarii dosarului revine in exclusivitate medicului curant.

 1. Atributii pentru persoana desemnata pentru legatura cu comisiile CNAS :
 1. Metodologia de raportare lunară de către casele de asigurări de sănătate la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a valorii consumului centralizat de medicamente

Casele de asigurări de sănătate au obligaţia validării electronice lunare a valorii consumului de medicamente care include şi TVA, raportat în format electronic în Platforma informatică din asigurările de sănătate de către farmaciile cu circuit deschis, unităţile sanitare cu paturi şi centrele de dializă care utilizează medicamente potrivit prevederilor art. 1 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 184/2015.

 Până la data de 22 inclusiv a lunii curente pentru luna anterioară, casele de asigurări de sănătate raportează la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, în format electronic, datele prevăzute la art. 1, înregistrate în Platforma informatică din asigurările de sănătate, conform formatului de raportare prevăzut în anexa nr. 1.

    Până la data de 22 inclusiv a lunii curente pentru luna anterioară, casele de asigurări de sănătate raportează la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, pe suport hârtie, valoarea totală validată a consumului de medicamente înregistrat în Platforma informatică din asigurările de sănătate, conform formatului de raportare prevăzut în anexa la Ord. 1058/2015.

 

Serviciile, birourile si compartimentele din structura organizatorică a CASEI DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE TELEORMAN au următoarele atribuţii comune :

1. Asigura  desfasurarea activitatii specifice in concordanta cu strategia CAS si in vederea realizarii obiectivelor asumate de Presedintele – Director General prin contractul de management.;

2. elaborarea planurilor anuale de activitate si a raportului anual de activitate in forma si la termenele prevazute de lege;

3. elaborarea proiectelor de proceduri operationale formalizate specifice si revizuirea acestora periodica sau la nevoie, dupa caz;

4. organizarea si monitorizarea activitatii de control intern (autocontrol, control mutual si control ierarhic);

5. identificarea si centralizarea riscurilor asociate activitatilor specifice in vederea elaborarii si actualizarii Registrului de riscuri al CAS;

6. organizarea si asigurarea activitatii  de elaborare si revizuire a graficului de circulatie a documentelor conform legii;

7. organizarea si desfasurarea activitatii de inregistrare, procesare si arhivare a documentelor specifice activitatii desfasurate conform legii;

8. organizarea activitatii de solutionare a contestatiilor privind activitatea proprie;

9. elaborarea si transmiterea in formatul si la termenele prevazute de lege sau dispuse de CNAS a raportarilor privind activitatile specifice;

10. asigurarea confidentialitatii tuturor datelor si documentelor la care exista acces direct sau indirect in cadrul institutiei;

11. colaborarea cu alte structuri de la nivelul CAS Teleorman si cu directiile de specialitate din CNAS.

12. asigura desfasurarea altor activitati prevazute de lege sau dispuse de catre CNAS;

13. reactualizarea continutului fiselor posturilor ori de cate ori este necesar, ca urmare a modificarii sau redistribuirii unor atributii, sarcini, competente sau responsabilitati;

14. aplica masurile corespunzatoare luate in cadrul compartimentului care se ocupa cu protectia muncii, prevenirea si stingerea incendiilor;

Art. 33. Prevederile prezentului Regulament de Organizare si Functionare se completeaza cu Regulamentul Intern si cu orice alte dispozitii legale care privesc organizarea, functionarea si atributiile Casei de Asigurari de Sanatate Teleorman.

 

Fișiere atașate