Casa de Asigurări de Sănătate a judeţului Tulcea aduce la cunoștința furnizorilor de servicii medicale în asistență medicală primară și în asistență medicală în ambulatoriu pentru specialități clinice, că în perioada 19-22.10.2018 se pot transmite cereri de contractare pentru anul 2018.

Admiterea cererilor va fi condiționată de încadrarea în necesarul de medici de familie stabilit de comisia organizată conform art.2 alin.1-5 din anexa 2 la H.G. nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019, cu modificările și completările ulterioare, respectiv în necesarul de medici de specialitate și numărul de norme necesar pentru fiecare specialitate clinică, stabilite de comisia organizată conform prevederilor art.22 alin.4 din același act normativ.

În vederea încheierii contractelor pe anul 2018, furnizorii vor transmite cererea de contractare si documentele necesare încheierii si negocierii contractelor, prevăzute in actele normative in vigoare, doar în format electronic asumate fiecare în parte prin semnătura electronică extinsă/calificată a reprezentantului legal al furnizorului.

Cererea de contractare si documentele necesare vor fi scanate și transmise la adresa de e mail office@castl.ro , în format .pdf .

Data limită de finalizare a procesului de contractare este de 23.10.2018.

Documentele necesare contractării se afla pe pagina web a C.A.S. Tulcea (www.cnas.ro/castl/ ) si vor afişate la sediul instituţiei.