În atenţia tuturor furnizorilor de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale

ANUNT CONTRACTARE 2017

 

Având în vedere prevederile:

-     H.G. nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii

medicale si a Contractului cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2016-2017, cu modificarile si completarile ulterioare;

-     Ordinul MS/CNAS nr. 196/139/2017 pentru aprobarea

Normelor metodologice de aplicare in anul 2017 a HG nr. 161/2016,

 

CAS Suceava deruleaza in luna martie 2017 procesul de contractare pentru anul 2017.

 

Pentru furnizorii care la data de 31.03.2017 se afla în contract cu CAS Suceava, contractele pentru anul 2016 se prelungesc, la cererea furnizorilor şi pe baza documentelor pe care le vor depune, prin acte adiţionale valabile până la 31.12.2017.

 

Furnizorii care nu se află în contract cu CAS Suceava vor depune cererea pentru intrare în relaţii contractuale şi documentele necesare,  urmând a fi încheiate contracte cu valabilitate pentru perioada 01.04.2017-  31.12.2017.

 

Cererile şi documentele trebuie depuse de furnizorii de servicii medicale, farmaceutice si dispozitive medicale, la CAS Suceava, în perioada 13.03.2017 - 17.03.2017.

 

          Atragem atenţia tuturor furnizorilor de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale, că nerespectarea acestui termen duce la neîncheierea contractelor cu furnizorii respectivi.

 

Nu vor fi primite cereri care nu au anexate toate documentele prevăzute de HG nr. 161/2016, cu modificarile si completarile ulterioare si de Ordinul nr. 196/139/2017, în ordinea stabilită de CAS Suceava şi afişată pe site-ul instituţiei.

 

Documentele necesare încheierii contractelor, depuse în copie, sunt certificate pentru conformitate prin sintagma «conform cu originalul» şi prin semnătura reprezentantului legal, pe fiecare pagină; aceste documente se transmit şi în format electronic asumate prin semnătura electronică extinsă a reprezentantului legal al furnizorului. Reprezentantul legal al furnizorului răspunde de realitatea şi exactitatea documentelor necesare încheierii contractelor.

 

Documentele solicitate în procesul de contractare sau în procesul de evaluare a furnizorului existente la nivelul casei de asigurări de sănătate nu vor mai fi depuse/transmise la încheierea contractelor, cu excepţia documentelor modificate sau cu perioadă de valabilitate expirată.

 

1. CALENDAR ÎNCHEIERE ACTE ADITIONALE/CONTRACTE DE FURNIZARE DE SERVICII MEDICALE, MEDICAMENTE ŞI DISPOZITIVE MEDICALE.

2. FORMULARE CERERE DE PRELUNGIRE CONTRACT/INTRARE IN RELAŢIE CONTRACTUALĂ CU CAS SUCEAVA

   3. DOCUMENTE PREVĂZUTE DE ACTELE NORMATIVE IN VIGOARE NECESARE INCHEIERII ŞI NEGOCIERII ACTELOR ADITIONALE/CONTRACTELOR, PE CATEGORII DE FURNIZORI.

 

 

 

                        PRESEDINTE DIRECTOR GENERAL,

                           EC. VICTOR CRISTI BLEORTU