Incepand cu 12 noiembrie 2016 va intra in vigoare Ordinul comun MS/CNAS 1123/849/2016  pentru aprobarea datelor, informaţiilor şi procedurilor operaţionale necesare utilizării şi funcţionării dosarului electronic de sănătate (DES) al pacientului .

 

 

 

         Furnizorii de servicii medicale care se află în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate utilizează sistemul DES şi sunt înrolaţi în platforma informatică din asigurările de sănătate.

         Aplicaţiile informatice utilizate de furnizorii de servicii medicale trebuie să fie compatibile cu sistemele informatice din platforma informatică din asigurările de sănătate şi certificate în sistemul DES, caz în care furnizorii de servicii medicale sunt obligaţi să asigure confidenţialitatea în procesul de transmitere a datelor. Prin intermediul acestor aplicaţii datele şi informaţiile se transmit în mod automat.

         Furnizorii de servicii medicale care nu deţin sisteme informatice proprii vor utiliza portalul DES pentru a completa şi transmite date în dosarul electronic de sănătate al pacientului.

            Transmiterea datelor şi informaţiilor medicale către sistemul DES se realizează din aplicaţia informatică a furnizorului de servicii medicale sau din portalul DES.

 

                   http://www.des-cnas.ro/                     http://forum.des-cnas.ro/     

 

         Furnizorii de servicii medicale care nu se află în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, precum şi medicii care îşi desfăşoară activitatea într-o formă legală la aceştia, în vederea utilizării sistemului DES, au obligaţia înrolării în platforma informatică din asigurările de sănătate.

         În vederea înrolării în platforma informatică din asigurările de sănătate, furnizorii de servicii medicale vor depune la sediul casei de asigurări de sănătate în raza administrativ-teritorială în care aceştia îşi desfăşoară activitatea o cerere pentru utilizarea unui certificat calificat în platforma informatică din asigurările de sănătate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.    Cererea din prezenta anexă va fi însoţită de următoarele documente (copie şi original) în vederea înrolării în platforma informatică din asigurările de sănătate a furnizorilor de servicii medicale care nu se află în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate;

    a) codul unic de înregistrare fiscală sau codul de înregistrare fiscală, după caz;

    b) avizul de înfiinţare a unităţii sanitare şi avizul privind structura organizatorică emise de Ministerul Sănătăţii în condiţiile legii;

    c) certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România, al Colegiului Medicilor Dentişti din România, al Colegiului Farmaciştilor din România, al Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în Sistemul Sanitar din România, al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, după caz;

    d) asigurare de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională pentru medici, farmacişti şi alte persoane din domeniul asistenţei medicale care îşi desfăşoară activitatea într-o formă legală la aceşti furnizori;

    e) documentul care atestă gradul profesional pentru medici (unde este cazul);

    f) documentul privind atribuirea codului de parafă pentru medici, eliberat de direcţiile de sănătate publică.

         Furnizorii de servicii medicale care nu deţin sisteme informatice proprii vor utiliza portalul DES pentru a completa şi transmite date în dosarul electronic de sănătate al pacientului.

Anexa 1

                   http://www.des-cnas.ro/                     http://forum.des-cnas.ro/     

 

         Accesul direct al pacientului la propriul dosar electronic de sănătate sau al persoanei pe care o reprezintă legal se realizează numai prin intermediul portalului DES şi numai după autentificare.

          Autentificarea pacientului în portalul DES se realizează numai după generarea matricei de securitate de către medicii înrolaţi în platforma informatică din asigurările de sănătate şi definirea de către pacient sau reprezentantul legal al acestuia a parolei de acces, prin portalul DES.

          Autentificarea pacientului sau a reprezentantului legal prin portalul DES se realizează  prin utilizarea uneia dintre următoarele modalităţi:

    a) utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate şi a codului PIN asociat, precum şi prin intermediul parolei de acces;

    b) utilizarea CID-ului sau a codului numeric personal, a matricei de securitate şi a parolei de acces.

         După autentificare prin intermediul portalului DES, pacientul sau reprezentantul legal al acestuia poate efectua următoarele operaţiuni:

    a) accesarea informaţiilor din dosarul electronic de sănătate propriu sau al persoanelor pe care le reprezintă legal;

    b) acordarea sau retragerea dreptului de acces al medicilor la propriul dosar electronic de sănătate sau la dosarele persoanelor pe care le reprezintă legal;

    c) adăugarea de date şi informaţii medicale în dosarul electronic de sănătate propriu sau al persoanelor pe care le reprezintă legal, doar în modulul "Antecedente declarate de pacient".

 

Datele şi informaţiile medicale în sistemul DES sunt organizate şi structurate pe module

 

Anexa  2 - Datele şi informaţiile medicale transmise în sistemul DES

 

 

                            Manual DES medici          Manual DES pacienti