Având în vedere prevederile:

-  HG nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018;

            -   Ordin CNAS pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, cu modificarile si completarile ulterioare;

CAS Suceava deruleaza in perioada 31.03.2017 – 14.04.2017 procesul de contractare pentru anul 2017.

        Pentru furnizorii care la data de 31.03.2017 se afla în relatie contractuala cu CAS Suceava, contractele pentru anii 2015 si 2016 se prelungesc pana la data de 30.04.2017, prin acte adiţionale. Dupa depunerea cererii şi a documentelor necesare vor fi încheiate contracte cu valabilitate până la 31.12.2017.

        Furnizorii care nu se află în contract cu CAS Suceava vor depune cererea pentru intrare în relaţii contractuale şi documentele necesare,  urmând a fi încheiate contracte cu valabilitate până la 31.12.2017.

       Cererile şi documentele trebuie depuse de furnizorii de servicii medicale si farmaceutice la CAS Suceava, în perioada 07.04.2017 - 10.04.2017.

       Atragem atenţia tuturor furnizorilor de servicii medicale si medicamente că nerespectarea acestui termen duce la neîncheierea contractelor cu furnizorii respectivi.

      Documentele necesare încheierii contractelor, depuse în copie, sunt certificate pentru conformitate prin sintagma «conform cu originalul» şi prin semnătura reprezentantului legal, pe fiecare pagină; aceste documente se transmit şi în format electronic asumate prin semnătura electronică extinsă a reprezentantului legal al furnizorului. Reprezentantul legal al furnizorului răspunde de realitatea şi exactitatea documentelor necesare încheierii contractelor.

 

      Documentele solicitate în procesul de contractare sau în procesul de evaluare a furnizorului existente la nivelul casei de asigurări de sănătate nu vor mai fi depuse/transmise la încheierea contractelor, cu excepţia documentelor modificate sau cu perioadă de valabilitate expirată.

 

1. CALENDAR ÎNCHEIERE CONTRACTE DE FURNIZARE DE PROGRAME NATIONALE DE SANATATE.

2. FORMULARE CERERE.

   3. DOCUMENTE PREVĂZUTE DE ACTELE NORMATIVE IN VIGOARE NECESARE INCHEIERII CONTRACTELOR, PE CATEGORII DE FURNIZORI.

 

                        PRESEDINTE DIRECTOR GENERAL,

                             EC. VICTOR CRISTI BLEORTU

 

 

Contractare 2017 - PNS Spitale

 

Contractare 2017- PNS Dializa

 

Contractare 2017 - PNS Farmacii