Pentru raportarea serviciilor aferente lunii IUNIE 2020, conform referatului de aprobare nr. DGTI/1363/05.06.2020, calendarele de raportare vor fi astfel configurate în PIAS:

 
Incepand cu 01.07.2020:

– asistența medicală primară

– unități sanitare cu paturi

– ambulatorii de specialitate pentru specialitatea clinică medicină fizică și reabilitare

– asistența de medicină fizică și de reabilitare în sanatorii, inclusiv sanatorii balneare

– îngrijiri medicale și îngrijiri paliative la domiciliu

– consultații de urgență la domiciliu și activităților de transport sanitar neasistat

– ambulatoriul de specialitate pentru medicină dentară

 

Incepand cu 04.07.2020 :

– prescripții medicale, medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări de sănătate

– programe naționale de sănătate

 

Incepand cu 07.07.2020:

– ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice

 

Incepand cu 09.07.2020 :

– ambulatoriul de specialitate pentru specialitatile paraclinice
– dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale în ambulatoriu