Pentru raportarea serviciilor aferente lunii AUGUST 2020, conform referatului de aprobare nr. DGTI/2045/19.08.2020, calendarele de raportare vor fi astfel configurate în PIAS:

 
Incepand cu 01.09.2020:

– asistența medicală primară (MF)

– unități sanitare cu paturi (SPT)

– ambulatorii de specialitate pentru specialitatea clinică medicină fizică și reabilitare (RECA)

– asistența de medicină fizică și de reabilitare în sanatorii, inclusiv sanatorii balneare (RECS)

– îngrijiri medicale și îngrijiri paliative la domiciliu (HC)

– dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale în ambulatoriu (DISP)

– consultații de urgență la domiciliu și activităților de transport sanitar neasistat (AMB)

– ambulatoriul de specialitate pentru medicină dentară (STOMA)

 

Incepand cu 04.09.2020 :

– prescripții medicale, medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări de sănătate (FARM)

– programe naționale de sănătate (PNS)

 

Incepand cu 07.09.2020:

– ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice (CLIN)

 

Incepand cu 10.09.2020 :

– ambulatoriul de specialitate pentru specialitatile paraclinice (PARA)