Pentru raportarea serviciilor aferente lunii APRILIE 2020, conform referatului de aprobare nr. DGTI/881/14.04.2020, calendarele de raportare vor fi astfel configurate în PIAS:

 
Incepand cu 01.05.2020:

– prescripții medicale, medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări de sănătate

– unități sanitare cu paturi

– ambulatorii de specialitate pentru specialitatea clinică medicină fizică și reabilitare

– asistența de medicină fizică și de reabilitare în sanatorii, inclusiv sanatorii balneare

– îngrijiri medicale și îngrijiri paliative la domiciliu

– consultații de urgență la domiciliu și activităților de transport sanitar neasistat

– ambulatoriul de specialitate pentru medicină dentară

 

Incepand cu 05.05.2020 :

– asistența medicală primară

– programe naționale de sănătate

 

Incepand cu 08.05.2020:

– ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice
 

Incepand cu 10.05.2020 :

– ambulatoriul de specialitate pentru specialitatile paraclinice
– dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale în ambulatoriu