Furnizorii de servicii medicale din asistenta medicala spitaliceasca
Furnizorii de servicii medicale din ambulatoriul de specialitate-specialitati clinice

 

Avand in vedere  aspectele constatate de  Directia Generala Control si Antifrauda din cadrul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, referitoare la :


I. Nerespectarea utilizarii formularului Scrisoare Medicala asa cum este prevazut in MS/CNAS nr.196/139/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2017 a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017,
II. Nerespectarea prevederilor legale care reglementeaza situatiile in care nu se solicita asiguratilor bilet de internare
III.  Nerespectarea prevederilor legale care reglementeaza situatiile in care nu se solicita asiguratilor bilet de trimitere pentru consultatii in ambulatoriul de specialitate

Va reamintim prevederile legale pe care aveti obligatia de a le respecta, in caz contrar urmand a fi aplicate sanctiunile prevazute in contractele incheiate cu Casa de Asigurari de Sanatate Sibiu :

I. Obligatia utilizarii formularului Scrisoare Medicala conform  Anexei nr. 43 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 196/139/ 2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a H.G. nr. 161/2016 este prevazuta
- in Contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile clinice şi acupunctură, lit. B. Obligaţiile furnizorului de servicii medicale, art. 7, lit.ac, astfel :
“ac) să informeze medicul de familie, prin scrisoare medicală expediată direct sau prin intermediul asiguratului, cu privire la diagnosticul şi tratamentele efectuate şi recomandate; să finalizeze actul medical efectuat, inclusiv prin eliberarea prescripţiei medicale pentru medicamente cu sau fără contribuţie personală, după caz, a biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice, a certificatului de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă, după caz, în situaţia în care concluziile examenului medical impun acest lucru; scrisoarea medicală este un document tipizat, care se întocmeşte în două exemplare, din care un exemplar rămâne la medicul de specialitate, iar un exemplar este transmis medicului de familie, direct sau prin intermediul asiguratului; scrisoarea medicală conţine obligatoriu numărul contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate pentru furnizare de servicii medicale şi se utilizează numai de către medicii care desfăşoară activitate în baza acestui contract; modelul scrisorii medicale este prevăzut în anexa nr. 43 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 196/139/ 2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a H.G. nr. 161/2016;”
 - in Contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală spitaliceasca, art. 6, lit.aa), astfel :
“aa) să informeze medicul de familie al asiguratului ori, după caz, medicul de specialitate din ambulatoriu, prin scrisoare medicală sau bilet de ieşire din spital, cu obligaţia ca acesta să conţină explicit toate elementele prevăzute în scrisoarea medicală, transmise direct sau prin intermediul asiguratului, cu privire la diagnosticul stabilit, controalele, investigaţiile, tratamentele efectuate şi cu privire la alte informaţii referitoare la starea de sănătate a asiguratului; scrisoarea medicală sau biletul de ieşire din spital sunt documente tipizate care se întocmesc la data externării, într-un singur exemplar care este transmis medicului de familie/medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate, direct ori prin intermediul asiguratului; să finalizeze actul medical efectuat, inclusiv prin eliberarea în ziua externării a prescripţiei medicale pentru medicamente cu sau fără contribuţie personală şi, după caz, pentru unele materiale sanitare, recomandare dispozitive medicale, respectiv eliberarea de concedii medicale pentru incapacitate temporară de muncă, în situaţia în care concluziile examenului medical impun acest lucru;”

Referitor la utilizarea Scrisorii Medicale s-au constatat situatii in care medicii de specialitate din ambulatoriu, recomanda in cuprinsul scrisorii medicale, medicamente care conform protocoalelor terapeutice in vigoare la data prescrierii nu pot fi prescrise de medicul de familie ci numai de medicul specialist.
Consecinta acestui fapt este :
- medicul de familie respecta recomandarea din Scrisoarea Medicala si prescrie medicamentele, iar in urma controalelor efectuate de organele abilitate ca urmare a nerespectarii protocoalelor terapeutice, este nevoit sa achite contravaloarea retetelor prescrise
- medicul de familie respectand protocoalele terapeutice, refuza prescrierea retetei si pacientul este nevoit sa se intoarca la medicul specialist pentru ca acesta sa-i prescrie reteta, ceea ce prejudiciaza relatia medic specialist-pacient si medic de familie-pacient
Avand in vedere ca ambele situatii se creeaza din culpa medicului specialist, casa de asigurari de sanatate, incepand cu data prezentei va aplica masurile sanctionatorii, medicului specialist.
Aceleasi situatii se intalnesc si in cazul in care recomndarea se face pe Biletul de externare.
 

II. Prevederile legale care reglementeaza situatiile in care nu se solicita asiguratilor bilet de internare


   Anexa 1, Cap.II, lit.F., pct.12 din HG nr.161/2016 pentru aprobarea Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, cu modificarile si completarile ulterioare:

 
   “ 12. Nu se solicită bilet de internare în următoarele situaţii:
    a) pentru spitalizare continuă:
    a.1) naştere;
    a.2) urgenţe medico-chirurgicale;
    a.3) boli cu potenţial endemoepidemic, care necesită izolare şi tratament;
    a.4) bolnavi aflaţi sub incidenţa art. 109, 110, 124 şi 125 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi în cazurile dispuse prin ordonanţă a procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale, care necesită izolare ori internare obligatorie, şi tratamentul persoanelor private de libertate pentru care instanţa de judecată a dispus executarea pedepsei într-un penitenciar-spital, precum şi tratamentul pacienţilor din penitenciare ale căror afecţiuni necesită monitorizare şi reevaluare în cadrul penitenciarelor-spital;
    a.5) pentru bolnavii care necesită asistenţă medicală spitalicească de lungă durată - ani;
    a.6) cazurile care au recomandare de internare într-un spital ca urmare a unei scrisori medicale acordate de medicii din ambulatoriul integrat al spitalului respectiv, aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate;
    a.7) transferul intraspitalicesc în situaţia în care se schimbă tipul de îngrijire;
    a.8) transferul interspitalicesc;
    a.9) pacienţii care au scrisoare medicală la externare cu indicaţie de revenire pentru internare;
    a.10) pacienţii cu hemofilie aflaţi în programul naţional de hemofilie;
    b) pentru spitalizare de zi, dacă se acordă servicii de:
    b.1) urgenţă medico-chirurgicală;
    b.2) chimioterapie;
    b.3) radioterapie;
    b.4) administrare de medicamente corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**)^1, (**)^1β şi (**)^1Ω, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
    b.5) monitorizare a bolnavilor cu HIV/SIDA;
    b.6) evaluare dinamică a răspunsului viroimunologic;
    b.7) monitorizare şi tratament ale bolnavilor cu talasemie;
    b.8) monitorizare a bolnavilor oncologici;
    b.9) administrare a tratamentului pentru profilaxia rabiei;
    b.10) monitorizarea sifilisului genital primar şi sifilisului secundar al pielii şi mucoaselor;
    b.11) rezolvare a cazurilor care au recomandare de internare într-un spital ca urmare a unei scrisori medicale acordate de medicii din ambulatoriul integrat al spitalului respectiv, aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate;
    b.12) pacienţii care au scrisoare medicală la externare cu indicaţie de revenire pentru internare;
    b.13) pacienţii cu hemofilie aflaţi în programul naţional de hemofilie.


III. Prevederile legale care reglementeaza situatiile in care nu se solicita asiguratilor bilet de trimitere pentru consultatii in ambulatoriul de specialitate

Anexa 7 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 196/139/ 2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a H.G. nr. 161/2016

    A. PACHETUL MINIMAL DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂŢILE CLINICE

    1. Pachetul de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie cuprinde următoarele tipuri de servicii medicale:
    1.1 consultaţii pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală
    1.2 consultaţii pentru supravegherea şi depistarea de boli cu potenţial endemo-epidemic
    1.3 consultaţii de supraveghere a evoluţiei sarcinii şi lehuziei
    1.1 Serviciile medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală: asistenţă medicală de urgenţă - anamneză, examen clinic şi tratament - se acordă în limita competenţei şi a dotării tehnice a cabinetului medical în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea medicul de specialitate. Asistenţa medicală de urgenţă se referă la cazurile de cod roşu, cod galben şi cod verde prevăzute în anexa nr. 9 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 2021/691/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV "Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările și completările ulterioare, pentru care medicul de specialitate acordă primul ajutor şi dacă este cazul, asigură trimiterea pacientului către structurile de urgenţă specializate sau solicită serviciile de ambulanţă, precum şi la cazurile de cod verde prevăzute în anexa nr. 9 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 2021/691/2008, cu modificările ulterioare, ce pot fi rezolvate la nivelul cabinetului medical.
    1.1.1: Se acordă o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată, pentru care s-a asigurat primul ajutor sau care a fost rezolvată la nivelul cabinetului medical.
    1.1.2. Serviciile medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu.
    1.2 Depistarea bolilor cu potenţial endemo-epidemic - include, după caz, examen clinic, diagnostic prezumtiv, trimiterea la spitalele de specialitate pentru confirmare şi tratament. Bolile cu potenţial endemo-epidemic sunt cele prevăzute la punctul II din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1186/2000.
    1.2.1: Se acordă o singură consultaţie per persoană pentru fiecare boală cu potenţial endemo-epidemic suspicionată şi confirmată.
    1.2.2. Serviciile medicale permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu.
    1.3 Consultaţii pentru supravegherea evoluţiei sarcinii şi lehuziei - o consultaţie pentru fiecare trimestru de sarcină şi o consultaţie în primul trimestru de la naştere.
    1.3.1. Serviciile medicale permit prezentarea direct la medicul de specialitate obstetrică - ginecologie din ambulatoriu.
    2. Persoanele care beneficiază de pachetul minimal de servicii medicale, suportă integral costurile pentru investigaţiile paraclinice recomandate şi tratamentul prescris de medicii de specialitate.

  

 B. PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ ACORDATE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂŢILE CLINICE

    1. Pachetul de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie pentru specialităţile clinice cuprinde următoarele tipuri de servicii medicale:
    1.1 servicii medicale - consultaţii pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală,
    1.2 servicii medicale curative - consultaţii pentru afecţiuni acute, subacute şi acutizări ale bolilor cronice
    1.3 servicii medicale curative - consultaţii pentru afecţiuni cronice
    1.4 depistarea de boli cu potenţial endemo-epidemic
    1.5 servicii de planificare familială
    1.6 servicii diagnostice şi terapeutice
    1.7 servicii de sănătate conexe actului medical
    1.8. Servicii de supraveghere a sarcinii şi lehuziei
    1.1 Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală asistenţă medicală de urgenţă - anamneză, examen clinic şi tratament - se acordă în limita competenţei şi a dotării tehnice a cabinetului medical în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea medicul de specialitate. Asistenţa medicală de urgenţă se referă la cazurile de cod roşu, cod galben şi cod verde prevăzute în Anexa nr. 9 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 2021/691/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV "Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările și completările ulterioare, pentru care medicul de specialitate acordă primul ajutor şi dacă este cazul, asigură trimiterea pacientului către structurile de urgenţă specializate sau solicită serviciile de ambulanţă, precum şi la cazurile de cod verde prevăzute în Anexa nr. 9 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 2021/691/2008, cu modificările ulterioare, ce pot fi rezolvate la nivelul cabinetului medical.
    1.1.1 Se decontează o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată, pentru care s-a acordat primul ajutor sau care a fost rezolvată la nivelul cabinetului medical, cu excepţia copiilor 0 - 18 ani pentru care se decontează maximum 2 consultaţii.
    Medicaţia pentru cazurile de urgenţă se asigură din trusa medicală de urgenţă, organizată conform legii. Pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 0 - 16 ani, care se prezintă în regim de urgenţă la medicii din specialităţile clinice, aceştia pot elibera prescripţii medicale pentru o perioadă de 3 zile.
    Cazurile de urgenţă medico-chirurgicală care se trimit către structurile de urgenţă specializate, inclusiv cele pentru care se solicită serviciile de ambulanţă, sunt consemnate ca "urgenţă" de către medicul de specialitate în documentele de evidenţă de la nivelul cabinetului, inclusiv medicaţia şi procedurile medicale administrate la nivelul cabinetului, după caz.
    1.1.2. Serviciile medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu.
    1.2 Consultaţia medicală de specialitate pentru afecţiuni acute şi subacute precum şi acutizări ale bolilor cronice, cuprinde:
    a) anamneza, examenul clinic general, examenul clinic specific specialităţii respective, stabilirea protocolului de explorări şi/sau interpretarea integrativă a explorărilor şi a analizelor de laborator disponibile efectuate la solicitarea medicului de familie şi/sau a medicului de specialitate, în vederea stabilirii diagnosticului;
    b) unele manevre specifice pe care medicul le consideră necesare;
    e) stabilirea conduitei terapeutice şi/sau prescrierea tratamentului medical şi igieno-dietetic, precum şi instruirea în legătură cu măsurile terapeutice şi profilactice;
    d) recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu, după caz;
    e) recomandare pentru dispozitive medicale, după caz;
    f) bilet de internare, după caz;
    g) bilet de trimitere către alte specialităţi, după caz;
    h) bilet de trimitere pentru investigaţii paraclinice, după caz;
    i) eliberare de concediu medical, după caz.
    1.2.1: Pentru acelaşi episod de boală acută/subacută/acutizări ale bolilor cronice, pe un bilet de trimitere, se decontează maximum 3 consultaţii pe asigurat, într-un interval de maxim 60 de zile calendaristice de la data acordării primei consultaţii, necesare pentru stabilirea diagnosticului, a tratamentului şi a evoluţiei cazului, indiferent de codul de diagnostic stabilit de către medicul de specialitate din specialităţile clinice.
    1.2.2: Consultaţia medicală de specialitate se acordă pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic de specialitate numai pentru cazurile în care asiguratul a avut biletul de trimitere iniţial eliberat de medicul de familie şi numai în condiţiile în care medicul trimiţător se află în relaţie contractuală - contract sau convenţie - cu casa de asigurări de sănătate. Fac excepţie de la prevederile anterioare consultaţiile pentru afecţiunile stabilite în anexa nr. 13 (pct.IV din prezenta adresa), care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu.
    1.2.3: Prezentarea pacientului la medicul de specialitate la solicitarea acestuia, pentru a doua şi a treia consultaţie în vederea stabilirii diagnosticului şi/sau tratamentului, se face direct, fără alt bilet de trimitere.
    1.2.4: Pentru asiguraţii cu diagnostic deja confirmat la externarea din spital, se decontează maximum două consultaţii pentru:
   a.  urmărirea evoluţiei sub tratamentul stabilit în cursul internării
   b. efectuarea unor manevre terapeutice
   c. după o intervenţie chirurgicală sau ortopedică, pentru examenul plăgii, scoaterea firelor, scoaterea ghipsului.
   d. recomandări pentru investigații paraclinice considerate necesare, după caz.
    1.2.4.1: Medicul de specialitate are obligaţia de a informa medicul de familie, prin scrisoare medicală, despre planul terapeutic stabilit iniţial precum şi orice modificare a acestuia, la momentul în care aceasta a survenit.
    1.2.4.2: Pentru situaţiile prevăzute la punctul 1.2.4 nu este necesar bilet de trimitere.
    1.3 Consultaţia medicală de specialitate pentru afecţiuni cronice, cuprinde:
    a. anamneza, examenul clinic general, examenul clinic specific specialităţii respective, stabilirea protocolului de explorări şi/sau interpretarea integrativă a explorărilor şi a analizelor de laborator disponibile efectuate la solicitarea medicului de familie şi/sau a medicului de specialitate, în vederea stabilirii diagnosticului;
    b. unele manevre specifice pe care medicul le consideră necesare;
    c. stabilirea conduitei terapeutice şi/sau prescrierea tratamentului medical şi igieno-dietetic, precum şi instruirea în legătură cu măsurile terapeutice şi profilactice;
    d.  recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu, după caz;
    e.  recomandare pentru dispozitive medicale, după caz;
    f.  evaluare clinică şi paraclinică, prescrierea tratamentului şi urmărirea evoluţiei bolnavilor cu afecţiuni cronice, în limita competenţelor, trimestrial sau, după caz, lunar, conform prevederilor legale în vigoare.
    g.  bilet de trimitere către alte specialităţi/internare, după caz.
    h.  eliberare de concediu medical, după caz.
    1.3.1: Pentru evaluarea clinică şi paraclinică, prescrierea tratamentului şi urmărirea evoluţiei asiguraţilor cu afecţiuni cronice, pentru una sau mai multe boli cronice monitorizate în cadrul aceleiaşi specialităţi, se decontează pe un bilet de trimitere maximum 4 consultaţii/trimestru/asigurat, dar nu mai mult de 2 consultaţii pe lună.
    1.3.2: Consultaţia medicală de specialitate se acordă pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic de specialitate numai pentru cazurile în care asiguratul a avut biletul de trimitere iniţial eliberat de medicul de familie şi numai în condiţiile în care medicul trimiţător se află în relaţie contractuală - contract sau convenţie - cu casa de asigurări de sănătate. Fac excepţie de la prevederile anterioare consultaţiile pentru afecţiunile stabilite în anexa nr. 13 care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu.
    1.3.3: Prezentarea asiguratului la medicul de specialitate la solicitarea medicului, pentru a doua, a treia şi a patra consultaţie în cadrul unui trimestru, se face direct, fără alt bilet de trimitere.
    1.3.4: Pentru asiguraţii cu diagnostic deja confirmat la externarea din spital, se acordă maximum două consultaţii pentru:
    a. urmărirea evoluţiei sub tratamentul stabilit în cursul internării
    b. efectuarea unor manevre terapeutice
   c. după o intervenţie chirurgicală sau ortopedică, pentru examenul plăgii, scoaterea firelor, scoaterea ghipsului.
  d. recomandări pentru investigații paraclinice considerate necesare, după caz.
    1.3.4.1: Medicul de specialitate are obligaţia de a informa medicul de familie, prin scrisoare medicală, despre planul terapeutic stabilit iniţial precum şi orice modificare a acestuia, la momentul în care aceasta a survenit.
    1.3.4.2: Pentru situaţiile de la subpct. 1.3.4 nu este necesar bilet de trimitere.
    1.3.5: Pentru asiguraţii care au bilet de trimitere de la medicul de familie - consultaţie management de caz, - în cadrul managementului integrat al factorilor de risc cardiovascular - HTA, dislipidemie şi diabet zaharat tip 2, al bolilor respiratorii cronice - astm bronşic şi BPOC, al bolii cronice de rinichi, medicul de specialitate acordă consultaţie şi efectuează în cabinet proceduri prevăzute în pachetul de servicii medicale de bază pentru specialităţile clinice/recomandă investigaţii paraclinice suplimentare faţă de cele recomandate de medicul de familie. În biletul de trimitere pentru investigaţii paraclinice suplimentare recomandate de medicul de specialitate, dintre cele prevăzute în pachetul de servicii medicale de bază, se evidenţiază "management de caz". Se decontează maximum 2 consultaţii/semestru dacă în biletul de trimitere este evidenţiat "management de caz" pentru evaluarea bolilor cronice confirmate.
    1.4 Depistarea de boli cu potenţial endemo-epidemic - examen clinic, diagnostic prezumtiv, trimiterea la spitalele de specialitate pentru confirmare şi tratament. Bolile cu potenţial endemo-epidemic sunt cele prevăzute la punctul II din anexa la H.G. nr. 1186/2000.
    1.4.1: Se decontează o singură consultaţie per persoană asigurată pentru fiecare boală cu potenţial endemo-epidemic suspicionată şi confirmată.
    1.4.2. Serviciile medicale permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu
    1.5 Consultaţii pentru acordarea serviciilor de planificare familială:
    a) consilierea femeii privind planificarea familială;
    b) indicarea unei metode contraceptive la persoanele fără risc.
    c) evaluarea şi monitorizarea statusului genito-mamar;
    d) tratamentul complicaţiilor.
    1.5.1: Consultaţia poate cuprinde, după caz, numai serviciul prevăzut la pct. 1.5. litera a) sau serviciile prevăzute la pct. 1.5. literele a) – d)  şi se decontează patru consultaţii pe an calendaristic, pe asigurat.
    1.5.2: Serviciile de planificare familială permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu.

 

IV.Anexa 13
la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 196/139/ 2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017
 a H.G. nr. 161/2016

 

LISTA
cuprinzând afecţiunile care permit prezentarea direct la
medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate

    1. Infarct miocardic şi Angină pectorală instabilă
    2. Malformaţii congenitale şi boli genetice
    3. Boala cronică de rinichi - faza predializă
    4. Insuficienţă cardiacă clasa III-IV NYHA
    5. Sindrom Felty, boala Still, sindrom Sjogren, artrită cronică juvenilă
    6. Colagenoze majore (lupus eritematos sistemic, sclerodermie, poli/dermatomiozită, vasculite sistemice)
    7. Aplazia medulară
    8. Anemii hemolitice endo şi exo-eritrocitare
    9. Trombocitemia hemoragică
    10. Histiocitozele
    11. Telangectazia hemoragică ereditară
    12. Purpura trombopenică idiopatică
    13. Trombocitopatii
    14. Purpura trombotică trombocitopenică
    15. Boala von Willebrand
    16. Coagulopatiile ereditare
    17. Boala Wilson
    18. Malaria
    19. Tuberculoză
    20. Boala Addison
    21. Diabet insipid
    22. Boli psihice (schizofrenie, tulburări schizotipale şi delirante, tulburări afective majore, tulburări psihotice acute, autism, ADHD, boli psihice la copii)
    23. Miastenia gravis
    24. Bolnavi cu revascularizaţie percutanată, cu stimulatoare cardiace, cu proteze valvulare, cu bypass coronarian
    25. Afecţiuni postoperatorii şi ortopedice până la vindecare
    26. Risc obstetrical crescut la gravide
    27. Astm bronşic
    28. Glaucom
    29. Statuspost AVC
    30. Ulcer peptic gastroduodenal
    31. Boala celiacă la copil
    32. Boala cronică inflamatorie intestinală (boala Crohn şi colita ulceroasă)
    33. Sindromul Schwachmann
    34. Hepatita cronică de etiologie virală B, C şi D şi ciroza hepatică în tratament cu imuno-modulatoare sau analogi nucleotidici/nucleozidici
    35. Boala Hirschprung
    36. Bolile nutriţionale la copii (rahitism carenţial comun, malnutriţia protein-calorică la sugar şi copii, anemiile carenţiale până la normalizare hematologică şi biochimică) supraponderea şi obezitatea pediatrică
    37. Bronşiectazia şi complicaţiile pulmonare supurative
    38. Scleroza multiplă
    39. Demenţe degenerative, vasculare, mixte
    40. Starea posttransplant
    41. Insuficienţa renală cronică - faza de dializă
    42. Bolile rare (hemofilia şi talasemia, mucoviscidoza, hipertensiunea pulmonară, epidermoliza buloasă, scleroza laterală amiotrofică, sindrom Prader-Willi, osteogeneza imperfectă, boala Fabry, boala Pompe, tireozinemia, sindrom Hunter, sindrom Hurler, afibrinogenemia congenitală, sindrom de imunodeficienţă primară, fenilcetonuria sau deficit de tetrahidrobiopterina-BH4, polineuropatia familială amiloidă cu transtiretină, scleroza sistemică şi ulcere digitale evolutive, purpura trombocitopenică cronică la adulţi splenectomizaţi şi nesplenectomizaţi, scleroza tuberoasă)
    43. Afecţiuni oncologice şi oncohematologice
    44. Diabetul zaharat cu sau fără complicaţii
    45. Boala Gaucher
    46. Boala Graves-Basedow şi alte forme de hipertiroidism
    47. Degenerescenţa maculară legată de vârstă (DMLV)
    48. Boala Cushing
    49. Paraliziile cerebrale infantile
    50. Epilepsia
    51. Boala Parkinson
    52. Poliartrita reumatoidă, artropatia psoriazică, spondilita anchilozantă, psoriazis cronic sever
    53. Afecţiuni ale copilului 0 - 1 an
    54. Anomalii de mişcare binoculară (strabism, forii) copii 0 - 18 ani
    55. Vicii de refracţie şi tulburări de acomodare copii 0 - 18 ani
    56. Afecţiuni ale aparatului lacrimal (1 - 3 ani)
    57. Infarctul intestinal operat
    58. Arteriopatii periferice operate
    59. Insuficienţă respiratorie cronică severă
   
     NOTA 1:
     Prezentarea se face direct la medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate fără bilet de trimitere pentru afecţiunile de mai sus.

     NOTA 2:
     Medicul de specialitate trebuie să informeze medicul de familie prin scrisoare medicală dacă au intervenit schimbări în evoluţia bolii şi în atitudinea terapeutică.

     NOTA 3:
     Pentru bolile cronice pentru care se face management de caz, prezentarea la medicul de specialitate se face cu bilet de trimitere de la medicul de familie pe care este evidenţiat management de caz.


 Fata de cele prezentate, va solicitam a intreprinde toate masurile in vederea evitarii aparitiei unor astfel de situatii, astfel incat relatia medic-pacient sa nu fie prejudiciata, iar asiguratul sa poata beneficia de toate drepturile legitime ce decurg din emiterea acestor acte utilizate in sistemul asigurarilor sociale de sanatate, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Cu stima,

Presedinte/Director General                                         Director Relatii Contractuale
Jr.Vasile Spinean                                                          Ec.Calin Fechete