Avand in vedere prevederile:
·         Art.259 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
·         H.G. nr. 140/2018 si ale Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 397/836/2018,
Facem urmatoarele precizari:
I. Procesul de contractare pe toate domeniile de asistenta medicala se desfasoara in luna aprilie 2018 si se desfasoara dupa cum urmeaza:
1. Pentru furnizorii care la data de 31.03.2018 se afla in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate, contractele pentru anul 2017 se prelungesc prin acordul partilor pana la data de 30.04.2018 prin acte aditionale, urmand ca pe parcursul lunii aprilie 2018 sa fie incheiate contracte de furnizare de servicii.
Conditiile acordarii asistentei medicale in baza actelor aditionale sunt cele prevazute in actele normative in vigoare pe toata perioada derularii actelor aditionale.
            Pentru toate domeniile de asistenta medicala la nivelul carora se incheie acte aditionale pentru luna aprilie, eventualele diferente rezultate ca urmare a negocierii contractelor pentru anul 2018 si prevederile cuprinse in actele aditionale corespunzatoare lunii aprilie 2018, se  vor regulariza.
  2. Pentru furnizorii noi care nu se afla in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate se fac aplicabile prevederileart art.196 din HG nr. 140/2018, in acest sens urmand a fi incheiate contracte cu valabilitate pana la 31.12.2018.
II. Pentru dispozitive medicale:
Prescriptiile medicale eliberate anterior datei de 1 aprilie 2018 sunt recunoscute la nivelul casei de asigurari de sanatate daca sunt depuse in termen de 30 de zile de la data emiterii, cu conditia ca dispozitivele medicale recomandate sa se regaseasca atat in vechiul pachet de baza  cat si in pachetul de baza aprobat prin normele metodologice de aplicare a HG nr. 140/2018.
Exceptie face dispozitivul medical „cateter urinar” – in cazul recomandarii pentru vezica neurogena, pentru care, au fost introduse conditii suplimentare in ceea ce priveste recomandarea (aceasta nu poate fi eliberata decat de medicii cu specialitatea neurologie si neurologie pediatrica).
Totodata, precizam ca biometria care insoteste recomandarea pentru dispozitivul „lentile intraoculare”, trebuie sa contina numele si prenumele asiguratului, CNP-ul/codul unic de asigurare al acestuia, data si locul efectuarii.
III. Pentru ingrijiri medicale la domiciliu:
1.       Recomandarile pentru ingrijiri medicale la domiciliu emise anterior datei de 1 aprilie 2018 si in baza carora nu au fost emise decizii de catre casele de asigurari de sanatate, nu isi pastreaza valabilitatea dupa data de 1 aprilie 2018, fiind necesara obtinerea unei noi recopmandari.
2.       Deciziile de aprobare pentru ingrijiri medicale la domiciliu emise de casele de asigurari de sanatate anterior datei de 1 aprilie 2018, aflate in derulare, isi pastreaza valabilitatea, cu conditia ca serviciile de ingrijiri medicale la domiciliu sa faca obiectul pachetului de baza valabil incepand cu data de 1 aprilie 2018.
3.       Pentru furnizorii de ingrijiri medicale la domiciliu, aflati in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate la data de 31 martie 2018, se incheie acte aditionale pentru luna aprilie 2018 si in situatia in care furnizorul nu face dovada existentei a cel putin un medic care isi desfasoara activitatea intr-o forma legala la furnizor. Reglementarile privind existenta a cel putin un medic care isi desfasoara activitatea intr-o forma legala la furnizorul de ingrijiri medicale la domiciliu sunt aplicabile incepand cu data de 1 mai 2018.
4.       Suma contractata prin actul aditional incheiat pentru luna aprilie 2018 se stabileste luand in calcul categoriile de personal care desfasoara activitatea intr-o forma legala la furnizor.
IV. Pentru ingrijiri paleative la domiciliu:
1.       Recomandarile pentru ingrijiri paleative la domiciliu emise anterior datei de 1 aprilie 2018 si in baza carora nu au fost emise decizii de catre casele de asigurari de sanatate, nu isi pastraza valabilitatea dupa data de 1 aprilie 2018, fiind necesara obtinerea unei noi recomandari.
2.       Deciziile de aprobare pentru ingrijiri paleative la domiciliu emise de casele de asigurari de sanatate anterior datei de 1 aprilie 2018, aflate in derulare, isi pastreaza valabilitatea, cu conditia ca serviciile de ingrijiri paleative sa faca obiectul pachetului de baza valabil incepand cu data de 1 aprilie 2018.
3.       Pentru furnizorii de ingrijiri paleative la domiciliu, aflati in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate la data de 31 martie 2018, care nu indeplinesc conditiile prevazute in actele normative in vigoare la data de 1 aprilie 2018, nu se incheie acte aditionale pentru luna aprilie 2018.
4.       Pentru furnizorii de ingrijiri paleative la domiciliu, aflati in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate la data de 31 martie 2018, care indeplinesc conditiile prevazute de actele normative in vigoare la data de 1 aprilie 2018, suma inscrisa in actul aditional incheiat pentru luna aprilie 2018 se stabileste luand in calcul metodologia prevazuta la anexa 31 B la Ordinul nr. 397/836/2018.