Având în vedere:

· adresa CNAS nr. LM 11081/21.12.2017, înregistrată la CASPH cu nr. 21.556/21.12.2017, privind prelungirea până la 31.03.2018 a prevederilor HG 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementează conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, cu modificările si completările ulterioare, precum si prevederilor Ordinului MS/CNAS nr.196/139/2017 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a HG 161/2016, cu modificările si completările ulterioare;

· HG nr. 923/2017 privind prelungirea termenului de aplicare a HG nr. 161/2016 până la 31.03.2018;

· Ordinul MS/CNAS nr. 1498/1301/2017 privind prelungirea termenului de aplicare a Ordinului MS/CNAS nr. 196/139/2017 (aflat în curs de publicare în Monitorul Oficial al României)

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PRAHOVA (CASPH) FACE URMĂTOARELE PRECIZĂRI:

· Până la data de 29.12.2017, CASPH încheie pentru lunile ianuarie - martie 2018, acte aditionale la contractele derulate de aceasta în anul 2017 pentru furnizarea de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale, în vederea asigurării continuitătii acordării asistentei medicale, cu îndeplinirea de către furnizori a tuturor conditiilor privind relatiile contractuale dintre CASPH si acestia (documente, conditii de eligibilitate etc). Conditiile acordării asistentei medicale în baza actelor aditionale sunt cele prevăzute în actele normative în vigoare pe perioada derulării actelor aditionale (HG 161/2016 cu modificările si completările ulterioare si Ordinul MS/CNAS nr. 196/139/2017 cu modificările si completările ulterioare).

· Contractarea si decontarea serviciilor medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale contractate în lunile ianuarie - martie 2018 prin acte aditionale la contractele derulate în anul 2017 se va face din sumele alocate pe domeniile de asistentă medicală corespunzătoare prevăzute în bugetul F.N.U.A.S.S. pentru anul 2018.