IN ATENTIA FARMACIILOR CU CIRCUIT DESCHIS

 

 

Va informam ca, incepand cu raportarea activitatii lunii martie 2017, au intrat in vigoare urmatoarele acte normative, care au modificat formularele de raportare a medicamentelor eliberate;

- Ordinului presedintelui CNAS nr.55/31.01.2017 privind modificarea Ordinului presedintelui CNAS nr.452/2016 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activitatii realizate de catre furnizorii de servicii medicale si medicamente - formulare unice pe tara, fara regim special;

- Ordinului presedintelui CNAS nr.113/09.02.2017 privind modificarea si completarea Normelor tehnice de aprobare a programelor nationale de sanatate curative pentru anii 2015 si 2016, aprobate prin Ordinului presedintelui CNAS nr.185/2015.

Până la data prevăzută în contractele de furnizare de medicamente încheiate cu casa de asigurări de sănătate (10 ale lunii urmatoare celei de raportare), facturile şi borderourile centralizatoare se transmit în format electronic cu semnătură electronică extinsă.

Facturile şi borderourile centralizatoare semnate electronic de reprezentantul legal al societatii se vor transmite la urmatoarele adrese de e-mail: farmacie1@casph.mmc.ro si zaharia_marisina@casph.mmc.ro

La casa de asigurari de sanatate se vor depune numai componenta prescriere şi eliberare pentru prescripţiile electronice off-line, precum şi prescripţiile medicale cu regim special pentru preparate psihotrope şi stupefiante, respectiv borderourile centralizatoare ale acestora.

Pentru furnizorii de medicamente care au în structură mai multe farmacii, documentele mai sus menţionate se întocmesc distinct pentru fiecare dintre acestea.