Având în vedere prevederile art.249 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății republicată, cu modificările și completările ulterioare, completat prin O.U.G. nr.88/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, respectiv:
Art.249: (...)
(3) CNAS încheie contracte numai cu unităţile sanitare acreditate care respectă următoarele condiţii:
    a) dispun de un sistem informaţional şi informatic a cărui utilizare permite evidenţa, raportarea, decontarea şi controlul serviciilor medicale efectuate, conform cerinţelor CNAS;
    b) utilizează pentru tratamentul afecţiunilor numai medicamente din Nomenclatorul de produse medicamentoase de uz uman;
    c) utilizează materiale sanitare şi dispozitive medicale autorizate, conform legii.
(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), în anii 2016 şi 2017, în sistemul de asigurări sociale de sănătate se încheie contracte cu unităţi sanitare autorizate şi evaluate în condiţiile legii.
(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (3) şi art. 20 alin. (2) din Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate, în anul 2018, în sistemul de asigurări sociale de sănătate se încheie contracte cu unităţi sanitare autorizate şi evaluate în condiţiile legii.”

vă comunicăm că, pentru anul 2018, în cadrul procesului de contractare, nu va fi solicitată unităților sanitare din ambulatoriu dovada înscrierii în procesul de acreditare.