Consiliul de administraţie

În conformitate cu prevederile art. 297 alin.1 din Legea 95/2006 republicată şi actualizată - Titlul VIII Asigurările sociale de sănătate, organele de Conducere ale Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ sunt Consiliul de Administraţie şi Preşedintele-Director general.

Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ este alcătuit din 11 membri, după cum urmează:

a) preşedintele - director general al Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ:

- Jr. Elena Nadia Harpa, membru de drept al Consiliului de administraţie şi preşedintele acestuia;

b) reprezentant al Instituţiei Prefectului Neamţ, la propunerea Autorităţii de Sănătate Publică Neamţ :

- dl. Vasile Adrian Niță desemnat ca membru prin împuternicirea Instituţiei Prefectului Neamţ nr. 5401/20.04.2018;

c) reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ:

-dl. Afloarei Mihai desemnat ca membru prin hotărârea consiliului județean Neamţ nr. 233/30.08.2017;

d) 3 reprezentanţi ai confederaţiilor patronale reprezentative la nivel naţional, desemnaţi prin consens:

- dl. Vasile Ouatu, desemnat prin Adresa Patronatului Naţional Român nr. 553/18.05.2015;

- dl. Paul Lucian Baltag, desemnat prin Adresa Uniunii Generale a Industriaşilor din România nr.2249/01.07.2015;

- d-na. Magda Tatiana Rusu, desemnată prin Adresa Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România nr.1121/06.07.2015;

e) 3 reprezentanţi ai confederaţiilor sindicale reprezentative la nivel naţional, desemnaţi prin consens:

- dl. Ionel Hociung, desemnat ca membru prin Decizia Confederaţiei Sindicatelor Democratice din România nr. 349/07.08.2015;

- dl. Niculae Gherasim, desemnat ca membru prin Împuternicirea Blocului Naţional Sindical nr. 569/10.03.2015;

- dl. Radu Dănuţ , desemnat că membru prin Împuternicirea Confederaţiei Naţionale Sindicale „Cartel Alfa nr. 275/02.04.2015;

f) 2 reprezentanţi ai Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice a Judeţului Neamţ:

- d-na Marcela Putilă, desemnată ca membru prin Împuternicirea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice a Judeţului Neamţ nr. 7/15.07.2016;

- d-na Florica Trandafira Cernat, desemnată ca membru prin Împuternicirea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice a Judeţului Neamţ nr. 6/13.06.2016

Membrii Consiliului de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute în art. 282 alin. 2 din Legea 95/2006 - Titlul VIII, cu modificările şi completările ulterioare, şi anume: să fie cetăţeni români şi să aibă domiciliul pe teritoriul României; să aibă calitatea de asigurat şi să nu aibă cazier judiciar sau fiscal.

Mandatul membrilor Consiliului de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ este de 4 ani. În timpul mandatului membrii consiliului de administraţie pot fi revocati din funcţii de către cei care i-au numit, iar pe funcţiile rămase vacanţe sunt numiţi noi membri, până la expirarea mandatului în curs.

Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ are următoarele atribuţii generale:

- aprobă proiectul statutului propriu;

- avizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli anuale aferente Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate;

- aprobă rapoartele de gestiune semestriale şi anuale, prezentate de preşedintele-director general;

- avizează politica de contractare propusă de preşedintele-director general, cu respectarea contractului-cadru;

- avizează programele de acţiuni de îmbunătăţire a disciplinei financiare, inclusiv măsurile de executare silită potrivit prevederilor legale în vigoare;

- alte atribuţii date prin lege sau prin statut.

Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ ia hotărâri prin vot, în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor.

Şedintele consiliului de administraţie sunt publice, cu excepţia cazurilor în care membrii consiliului decid prin vot ca acestea să se desfăşoare cu uşile închise.