În conformitate cu prevederile legale în vigoare medicii prescriptori au obligația de a respecta schemele terapeutice stabilite prin protocoale terapeutice ce constituie baza de prescriere și monitorizare a medicamentelor care se acordă asiguraților pe bază de prescripție medicală în sistemul asigurărilor de sănătate.

           Prin Ordinul CNAS nr.381/23.02.2021 a fost modificat și completat Ordinul președintelui CNAS nr.141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω si (**)1ß în Lista cuprinzand denumirile comune internaționale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fară contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzatoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin Hotarârea Guvernului nr.720/2008, cu modificările și completările ulterioare, și a metodologie de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

► a fost actualizat un formular specific:

► au  fost elaborate un un număr de 7 formulare specifice noi:

      In acest sens, pe site-ul CNAS, în conformitate cu prevederile art.18 din anexa 36 la Ordinul MS/CNAS nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementeaza condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, cu modificările și completarile ulterioare, în secțiunea „informații pentru furnizori – medicamente - formulare specifice”, au fost publicate cele 8 formulare specifice în fisierul cu denumirea „Formulare specifice Ordin 381_2021”. Ordinul președintelui CNAS nr. 381/2021 a fost publicat în Monitorul Oficial al Romaniei partea I, nr.221/04.03.2021.

      De asemenea, precizăm faptul că în PIAS se regasesc cele 7 scheme terapeutice noi aferente urmatoarelor formulare: Inhibitor de estereaza C1, umană (B06AC01.1 și B06AC01.2), Tisagenlecleucel (L01XX71.1 și L01XX71.2), Inotuzumab Ozagomicin (L01XC26), Pegaspargasum (L01XX24), Lenalidomidum (L04AX04).

      Totodată, vă aducem la cunoștință ca în PIAS a fost introdusă o schema terapeutică noua L01XC15.1 pentru formularul L01XC15, pentru DCI Obinutuzumab și anume pentru indicația: limfom folicular refractar la Rituximab, tratament de inducție cu DCI Obinutuzumab si DCI Bendamustin.

     

      In vederea prescrierii acestor medicamente, furnizorii de servicii medicale au obligația de a-și actualiza nomenclatoarele din SIUI.