Vă reamintim că în conformitate cu prevederile Art.1, lit.e), Anexa nr.2 la Ordinul nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, cu modificările și completările ulterioare, activitățile de suport prevăzute la pct.1.5, lit.B.  Pachetul de servicii de bază în asistența medicală primară, din Anexa nr.1 la același ordin, sunt incluse în plata “per capita”.

 

Vă rugăm să întreprindeți toate demersurile necesare astfel încât asigurații să beneficieze de toate drepturile  prevăzute de legislația în vigoare.