In Monitorul Oficial al Romaniei partea I nr 12 si 12 bis din data de 09.01.2020 a fost publicat Ordinului MS/CNAS nr 2023/2019/1/2020 privind modificarea si completarea anexei nr 1 la Ordinul ministrului sanatatii publice si al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr 1301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute in Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fara contribuţie personala, pe baza de prescripţie medicala, in sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobata prin Hotărârea Guvernului nr 720/2008.

In acest sens, pe site-ul CNAS in secţiunea "informaţii pentru furnizori - medicamente -protocoale terapeutice" au fost postate toate protocoale valabile aprobate prin Ordinul MS/CNAS nr 1301/500/2008, actualizate la zi.

http://www.cnas.ro/page/lista-protocoalelor-terapeutice-aprobate-prin-ordinul-ms-cnas-nr-1301-500-2008-cu-modificarile-si-completarile-ulterioare.html