1. Prin Ord. MS/CNAS 1053/1225/30.08.2018 privind modificarea şi completarea Anexei 1 la Ord. MS/CNAS 1301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin HG 720/2008, au fost:

- aprobate noi protocoale terapeutice pentru următoarele DCI-uri: Belimumabum, Imunoglobulină umană normală, Combinaţii (Insuline Glargine+Lixisenatidum), Cabazitaxelum, Medicamente cu acţiune virală directă (Interferon-free) în hepatita cronică şi ciroza hepatică compensată cu VHC,

- au fost modificate şi completate 36 de protocoale terapeutice existente,

- au fost abrogate protocoalele terapeutice aferente DCI-urilor: Ledipasvirum+Sofosbuvirum (J05AX65-G4) si Ombitasvirum+Paritaprevirum +Ritonavirum +Dasabuvirum (J05AX66).

 

În acest sens, pe site-ul CNAS, la Secţiunea "Informaţii pentru furnizori – Medicamente – Protocoale terapeutice", se regăsesc toate cele 241 de protocoale terapeutice valabile cuprinse în Ord. MS/CNAS 1301/500/2008, cu modificările şi completările ulterioare, actualizate la zi.

 

Ord. MS/CNAS 1053/1225/30.08.2018 a fost publicat în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 754 şi 754bis din data de 31.08.2018.

 

2. Prin Ord. CNAS 1229/31.08.2018 pentru modificarea şi completarea Anexei 1 la Ord. CNAS 141/2017 au fost introduse trei (3) noi formulare specifice şi anume: J05AX6.1, J05AX6.2, J05AX6.3 aferente medicamentelor cu actiune antivirală directă, respectiv au fost modificate formularele specifice corespunzătoare codurilor: L01XE27, J05AX65-G7.1, JO5AX65-G7.2 și A16AX10. Totodată au fost abrogate formularele specifice: J05AX65-G4 și J05AX66.1 și J05AX66.2.

 

În acest sens, pe site-ul CNAS, la Secţiunea "Informaţii pentru furnizori – Medicamente - Formulare specifice", au fost publicate formularele prevăzute în Ord. CNAS 1229/2018, cu posibilitatea descărcării de către medicii curanţi a formularelor specifice: J05AX6.1, J05AX6.2, J05AX6.3, L01XE27, J05AX65-G7.1, J05AX65-G7.2 și A16AX10.

 

Ord. CNAS 1229/31.08.2018 a fost publicat în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 759 din data de 03.09.2018.

 

3. În PIAS se regăsesc cele trei (3) noi formulare specifice mai sus menţionate şi schemele terapeutice aferente, precum şi schemele terapeutice aferente DCI-urilor nou incluse în protocoalele terapeutice L043M (protocol terapeutic în poliartrita reumatoidă) şi L044L (protocol terapeutic în psoriasis vulgar) aprobate prin Ord. MS/CNAS 1053/1225/2018, respectiv DCI-urile Baricitinib, Ustekinumabum, Secukinumabum.

În vederea prescrierii acestor medicamente, furnizorii de servicii medicale au obligaţia de a-şi actualiza nomenclatoarele SIUI.

 

4. Pentru pacienţii la care, conforrn prevederilor legale în vigoare, s-a iniţiat deja tratamcntul specific cu medicamentele pentru care în PIAS au fost create noile scheme terapeutice pe protocoalele L043M şi L044L, la prima vizită a pacientului în vederea evaluării şi prescrierii tratamentului specific cu aceste medicamente, medicul curant are obligaţia de a completa şi transmite în PIAS formularul specific corespunzător cu tip evaluare „iniţiere", având în vedere data la care s-a iniţiat tratamentul şi perioadele de evaluare prevăzute în protocoalele terapeutice aferente.